Dva dôvody, prečo by aj váš star­tup mohol využiť nejakú tú externú inves­tí­ciu

Michal Tomek / 13. apríla 2014 / Tools a produktivita

Moja spo­loč­nosť už zarába, načo by mi bola nejaká inves­tí­cia?” Počas celých tých rokov, čo pra­cu­jem v Credo Ven­tu­res, som sa stre­tol s kopou star­tu­pov, ktoré sa ma pýtali niečo na štýl: to naj­hor­šie už máme za sebou, prečo by sme mali chcieť nejakú inves­tí­ciu?

Sku­točne rešpek­tu­jem kaž­dého zakla­da­teľa, ktorý pozná všetky pre a proti spo­jené s pri­ja­tím inves­tí­cie zvonku a roz­hodne sa do toho neísť a zostať sebes­tačný. Je to vec život­ného štýlu. Vši­mol som si, že väč­šina pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sú proti také­muto finan­co­va­niu, je v mno­hých prí­pa­doch len zle infor­mo­vaná. Buď sa roz­hodli na základe nepod­lo­že­ných názo­rov na to, čo to vlastne zna­mená zís­kať finan­co­va­nie v podobe rizi­ko­vého kapi­tálu (názory typu: inves­tori sa zmoc­nia celej mojej spo­loč­nosti!), alebo pod­ce­nili dôle­ži­tosť vitál­neho rastu pre pre­ži­tie ich firmy.

Cie­ľom tohto článku nie je rozp­tý­liť všetky mýty, ktoré súvi­sia s inves­to­va­ním pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vého kapi­tálu. Aj keď musím pove­dať, že VC inves­tori tu vážne nie sú na to, aby kradli vaše firmy. Tento post za zame­riava na rast. Aké riziko vzniká, keď vaša spo­loč­nosť neras­tie dosť rýchlo alebo keď pod­ce­níte, koľko takýto rast môže stáť.

Rých­lejší rast

Jeden z kľú­čo­vých dôvo­dov, prečo siah­nuť po inves­tí­cii zvonku, je roz­diel medzi star­tu­pom a MSP. Star­tup je jedi­nečný druh biz­nisu práve kvôli svojmu odhod­la­niu rásť naj­rých­lej­šie, ako sa dá, ide­álne expo­nen­ciálne.

Stre­tol som sa s mno­hými spo­loč­nos­ťami, ktoré sa zrazu po tom, ako dosiahli určitý výnos (pove­dzme 2 – 20 mil. USD), bez prob­lé­mov na svoj rast vykaš­ľali. Rea­gujú potom v zmysle: keď zaro­bíme dosť peňazí, otvo­ríme si pre­dajňu na novom trhu.

Na takú kon­zer­va­tív­nosť sa ťažko pozerá, najmä pokiaľ ide o tech­nicky zame­rané star­tupy, pri kto­rých to často vyzerá, že napre­dujú rých­los­ťou svetla. Kým naz­bie­rate dosť peňazí na to, aby ste si otvo­rili pre­dajňu, vaša kon­ku­ren­cia bude spi­so­vať zmluvy s prvými zákaz­níkmi na trhu. Alebo váš pro­dukt stratí celú svoju jedi­neč­nosť.

Môže dôjsť aj k hor­šiemu sce­náru. Ak začne vaša kon­ku­ren­cia rásť rých­lej­šie ako vy, môže sa stať, že sa roz­šíri aj do vášho poľa pôsob­nosti a vy jej nebu­dete schopní kon­ku­ro­vať. Ak váš star­tup nebude napre­do­vať, mohlo by vás jed­ného dňa prek­va­piť, že váš biz­nis začne stag­no­vať alebo dokonca úplne skončí. Prav­de­po­dobne si stále budete môcť dovo­liť každý druhý rok nové luxusné auto alebo pekný dom. Ale pove­dzme si pravdu, roz­bie­hali ste vlastný biz­nis iba kvôli tomu?

Prečo sa chuť star­tu­pov rásť super­rých­los­ťou zni­žuje, čím je biz­nis väčší? A prečo to platí najmä o tých v Európe? Dôvo­dom je, že pokiaľ pod­ni­ka­teľ dosiahne výnos 5, 10, či dokonca 20 mili­ó­nov, má pocit, že “už to doká­zal”. Takéto zmýš­ľa­nie však len doka­zuje, ako veľmi takýmto ľuďom chýba schop­nosť vní­mať sku­točný rast. A to najmä pokiaľ ich porov­ná­vame so Sili­con Val­ley.

Takže pre všetky star­tupy, ktoré zaro­bia od 5 do 50 mil. USD a sú pre­sved­čené, že dosiahli úspech — na západ­nom pobreží ste len stredne veľký star­tup, ktorý by mal hľa­dať inves­tora, aby expan­do­val na sériu B alebo C. Skúste sa porov­nať s nie­kým, kto pod­niká sku­točne vo veľ­kom. Vez­mime si naprí­klad taký Uber: zalo­žený v roku 2009, dote­raz zaro­bil 300 mil. USD a šepká sa, že len za rok 2013 bol ich výnos 200 mil. USD. A to ope­rujú len 4 roky. Tomu teda hovo­rím ras­túci star­tup.

Dobre si to spo­čí­tajte

Keď porov­náme CEO spo­loč­ností, kto­rých výno­som sú mili­óny USD ročne, so zakla­da­teľmi star­tu­pov v ranom štá­diu, môžeme pove­dať, že pod­ni­ka­te­lia robia nasle­du­júcu chybu: pod­ce­nia výšku výdav­kov na rast svojho biz­nisu.

Vez­mime si prí­klad, ktorý som už spo­mí­nal vyš­šie: chcete si otvo­riť novú pre­dajňu, pove­dzme v Lon­dýne. Takto nejako zvy­čajne pre­mýšľa pod­ni­ka­teľ, ktorý sa roz­hodne roz­ší­riť svoj biz­nis: môj mesačný zisk je 50 – 100 000, takže si môžem dovo­liť dať 10 – 20 000 na kúpu pre­dajne a obchod­ného zástupcu. S vyš­ším počtom zákaz­ní­kov sa zvýši aj môj zisk, z kto­rého potom zapla­tím ďal­ších zástup­cov.

Teraz trošku matiky: dobrý a šikovný obchodný zástupca vás vyjde mesačne na 8 — 15 000 USD. Pove­dzme, že máte 9-mesačný obchodný cyk­lus, takže potre­bu­jete 70 — 135 000 pre dotyč­ného zástupcu ešte pred­tým, než začnete počí­tať ďalší zisk. Pokiaľ ste sa roz­hodli so svo­jím star­tu­pom expan­do­vať z iného dôvodu, ako len pochvá­liť sa pred kamošmi na pive, že máte pre­dajňu v Lon­dýne, budete na sku­točný štart potre­bo­vať ešte ďal­ších 3 – 5 zamest­nan­cov. Ešte treba zapla­tiť výdavky spo­jené s pre­vádz­kou, prav­de­po­dobne tiež najať office mana­žéra, účtov­ní­kov, atď. Pokiaľ to beriete naozaj vážne, začnete uva­žo­vať aj nad poriad­nym mar­ke­tin­gom, prí­padne tiež nad sales mana­žé­rom.

A zrazu potre­bu­jete inves­tí­ciu asi milión dolá­rov, a to iba v tejto chvíli. Aby ste sa stali sve­to­vým líd­rom, to je už úplne iná liga. Toto bol iba Lon­dýn. Teraz si pred­stavte, že chcete expan­do­vať do USA.

Tento člá­nok som nepí­sal preto, aby som tvr­dil, že všetky star­tupy by mali byť finan­co­vané pro­stred­níc­tvom rizi­ko­vého kapi­tálu, pre­tože inak ich zru­inuje kon­ku­ren­cia alebo sa nedos­tanú za hra­nice domá­ceho trhu. Pre tých, ktorí to berú vážne a sku­točne chcú rásť a pre­ra­ziť čo naj­rých­lej­šie, by som rád pove­dal, že takýto vývoj je bez exter­ného inves­tora tak­mer nemožný. Veď čo, dokonca aj páni virálne ras­tú­ceho What­sApp mali takého inves­tora.

@kiskandrej

Pridať komentár (0)