Eas­ton LaChap­pelle — Má iba 19 a chce ho NASA

Tomáš Kahn / 16. februára 2015 / Tech a inovácie

Je vždy skvelé počuť o mla­dých ľuďoch, ktorí hýbu týmto sve­tom. Jed­ným z nich je aj 19 ročný Eas­ton LaChap­pelle, ktorý je obrov­skou inšpi­rá­ciou aj pre ostat­ných.

Eas­ton, ktorý sa venuje robo­tike, pri­jal prácu v NASA, a to má iba 19 rokov. V NASA bude pra­co­vať na pro­jekte robo­tic­kej ruky vytla­če­nej pomo­cou 3D tla­čiarne, ktorá bude ovlá­daná mys­ľou. Prvý záu­jem o robo­tiku sa u neho obja­vil už v 14-tich rokoch, kedy ho zau­jí­mal prob­lém vyso­kej ceny a tech­no­lo­gic­kého pokroku v oblasti robo­tiky. Preto si dal cieľ, vyro­biť robo­tickú ruku ovlá­danú mys­ľou, ktorá nebude stáť viac ako 1000 dolá­rov.

Všetko začal zo svo­jej izby, v malom mes­tečku kúsok od Colo­rada. Sám sa naučil ako fun­guje 3D tlač, robo­tika či prog­ra­mo­va­nie. Nedávna vydal Eas­ton svoj prvý pro­to­typ a jeho cenu sa mu poda­rilo stla­čiť pod 400 dolá­rov!

Pokrok tohto mla­dého vedca sa určite oplatí sle­do­vať aj v budúc­nosti. Dúfame, že sa mu bude dariť a bude veľ­kou inšpi­rá­ciou aj pre mla­dých ľudí žijú­cich u nás na Slo­ven­sku :)

zdroj: makezine.com

Pridať komentár (0)