Eco­Cap­su­le — budúc­nosť býva­nia zo Slo­ven­ska

Lukáš Gašparík jr. / 29. mája 2015 / Tech a inovácie

Po minu­lom roku, kedy bol hviez­dou Pione­ers Fes­ti­va­lu vo Vied­ni slo­ven­ský Aero­mo­bil, sa ten­to rok do pozor­nos­ti dostal ďal­ší pro­dukt zo Slo­ven­ska. Ide o mobil­ný dom­ček Eco­Cap­su­le. My sme cha­la­nov pre­pad­li a polo­ži­li im zopár otá­zok o tom, ako sa Eco­Cap­su­le darí a okrem iné­ho sme sa dozve­de­li aj infor­má­ciu, koľ­ko bude ich Eco­Cap­su­le stáť.

Tomáš, o Eco­Cap­su­le som toho už veľa počul, avšak až teraz ju vidím koneč­ne aj naži­vo. Môžeš aj naším čita­te­ľom pred­sta­viť ten­to pro­jekt a pove­dieť nie­čo o vás?

V prvom rade by som rád podot­kol, že my sme archi­tek­ti, tak­že téme býva­nia sa venu­je­me vlast­ne kaž­do­den­ne. Eco­Cap­su­le ja malý mobil­ný dom­ček, kto­rý je nezá­vis­lý od ener­ge­tic­kej sie­te a čias­toč­ne aj nezá­vis­lý na vode. Túto ener­ge­tic­kú nezá­vis­losť si môže­me dovo­liť vďa­ka vet­ru a sln­ku. Tak­tiež však zbie­ra­me aj daž­ďo­vú vodu, kto­rú sme schop­ní násled­ne ďalej využiť. A čo sa týka samot­nej myš­lien­ky Eco­Cap­su­le, tak tá vzni­ka už v roku 2008 pri prí­le­ži­tos­ti jed­nej súťa­že v USA. Aj keď sme túto súťaž nevyh­ra­li, zís­ka­li sme si veľ­kú mediál­nu pozor­nosť, čo nás utvr­di­lo v tom, aby ste v tom­to pro­jek­te pokra­čo­va­li. Cel­ko­vo pra­cu­je­me na Eco­Cap­su­le už 5 rokov a tu môžeš vidieť výsle­dok našj prá­ce, náš prvý pro­to­typ.

Skve­lé, gra­tu­lu­jem k pro­to­ty­pu! Vieš mi pove­dať aj neja­ké kon­krét­ne infor­má­cie o Eco­Cap­su­le?

Náš pro­to­typ je plne funkč­ný, vyba­ve­ný veter­nou túr­bí­nou a solár­ny­mi člán­ka­mi. Budú­ci týž­deň by sme mali celý ten­to ener­ge­tic­ký sys­tém po prvý krát spus­tiť aj do pre­vádz­ky. V pod­la­he sa nachá­dza­jú veľ­ko­ka­pa­cit­né baté­rie. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že kapa­ci­tou sú podob­né baté­riám Power­Wall od Tes­la Ener­gy, kto­ré boli pred­sta­ve­né na pred­ne­dáv­nom. Ešte nás čaká zopár úprav vo vod­nom sys­té­me Eco­Cap­su­le, avšak všet­ko sú to viac menej už iba detai­ly. Náš pro­to­typ je v pod­sta­te to isté, čo by sa malo dostať neskôr aj do séri­ovej výro­by. Pop­ra­co­vať chce­me ešte na oknách, pod­la­he a ďal­ších drob­nos­tiach.

Plá­nu­je­te do budúc­na aj rôz­ne per­so­na­li­zá­cie pod­ľa žela­ní vašich zákaz­ní­kov?

Samoz­rej­me, máme to v plá­ne. V pod­sta­te nami dané je len roz­lo­že­nie kap­su­le, avšak čo sa týka naprí­klad pou­ži­tých mate­riá­lov a farieb, je mož­né ich postu­pom času pris­pô­so­bo­vať žela­niam zákaz­ní­kov. Ale­bo naprí­klad aj využi­tie Eco­Cap­su­le. Pre nie­ko­ho môže slú­žiť naša kap­su­la ako malý offi­ce, ate­li­ér, či mies­to na oddych, tak­že jej využi­tie je takis­to veľ­ké.

Kde ste vyro­bi­li pro­to­typ, resp. kde plá­nu­je výro­bu Eco­Cap­su­le, keď sa dosta­ne do séri­ovej výro­by?

Pro­to­typ nám vyro­bi­li v jed­nej pre­vádz­ke pri Tren­čí­ne a čo sa týka séri­ovej výro­by, samoz­rej­me roz­mýš­ľa­li sme, ale finál­ne roz­hod­nu­tie ešte nepad­lo. Zo začiat­ku sme na to chce­li ísť pro­stred­níc­tvom malo­sé­ri­ovej výro­by, avšak za posled­ných pár dní sme dosta­li už množ­stvo pod­ne­tov od záu­jem­cov, kto­rí by chce­li našu kap­su­lu. Nie­kto­rí si ju chcú už dokon­ca aj pre­dob­jed­ná­vať. Tak­že tak ako sme pôvod­ne plá­no­va­li, to prav­de­po­dob­ne nepôj­de. Ale to je ten lep­ší prí­pad. :)

Aká by moh­la byť cena jed­nej Eco­Cap­su­le? Aspoň odhad. ;)

Tak to ti urči­te neprez­ra­dím. Nie pre­to, že by som nech­cel, ale ešte to ani my poriad­ne nevie­me. Urči­te by sme chce­li, aby bola naša kap­su­la lac­nej­šia ako 50.000€ a mala by stáť urči­te viac ako 20.000€. Tak­že cena sa bude pohy­bo­vať nie­kde v tom­to inter­va­le. Všet­ko však bude zále­žať aj od vyba­ve­nia a žela­ní zákaz­ní­kov, tak­že koneč­ná cena môže byť rôz­na.

Plá­nu­je­te aj neja­ké ďal­šie fičú­ry do budúc­na?

Áno, roz­mýš­ľa­li sme už aj nad tým, ako ju postup­ne vylep­šo­vať. Do našej Eco­Cap­su­le by sme postu­pom času chce­li integ­ro­vať aj tzv. “smart home” sys­tém. Už sme sa o tom bavi­li aj s ľuď­mi, kto­rí s tým pra­cu­jú a máme potvr­de­né, že by s tým nemal byť prob­lém.

Chce­li by ste postu­po­vom času pri­niesť na trh aj neja­ké ďal­šie varian­ty vašej kap­su­le?

Tak urči­te, postu­pom času by sme chce­li našu kap­su­lu polo­žiť na kole­sá, aby nebol prob­lém ju naprí­klad ťahať za autom ako prí­ves­ný vozík. Avšak nech­ce­li by sme kole­sá pri­ro­biť nastá­lo, ale iba pro­stred­níc­tvom neja­ké­ho pre­prav­né­ho vozí­ka, naprí­klad ako keď pre­pra­vu­ješ čln. Výho­da toh­to náš­ho mobil­né­ho dom­če­ka je tá, že sa zmes­tí bez prob­lé­mov do tran­s­port­né­ho kon­taj­ne­ra, tak­že je veľ­mi mobil­ný. A pri tom by sme chce­li urči­te aj zostať, aby bol aj s aký­mi­koľ­vek úpra­va­mi dosta­toč­ne mobil­ný. Avšak na to, aby sme sa moh­li pus­tiť do neja­kých ďal­ších modi­fi­ká­cií, bude tre­ba ove­ľa viac inves­tí­cii.

Pek­ne si mi nahral teraz s tou inves­tí­ci­ou. :) Tak­že čo Eco­Cap­su­le a inves­to­ri?

Samoz­rej­me, postup­ne sa začí­na­jú o nás zau­jí­mať aj inves­to­ri. Bez inves­to­ra by sme vlast­ne asi ani nema­li šan­cu roz­be­hnúť séri­ovú výro­bu. Dote­raz sme si celý vývoj a výro­bu finan­co­va­li my, tak­že je na čase, aby nám s tým nie­kto hel­fol. :) Ohla­sov aj kon­tak­tov máme už veľa, tak­že postup­ne začne­me roko­vať a uvi­dí­me.

Ide o slo­ven­ských ale­bo zahra­nič­ných inves­to­rov?

Sú to inves­to­ri zo Slo­ven­ska, ale aj zo zahra­ni­čia. Naozaj zo všet­kých kútov sve­ta.

Čo hovo­ríš na Pione­ers vo Vied­ni? Spl­nil tvo­je oča­ká­va­nia?

Urči­te áno, záu­jem o našu Eco­Cap­su­lu je tu obrov­ský a navy­še máme skve­lé ohla­sy od ľudí. Nabra­li sme množ­stvo skve­lých kon­tak­tov, nie len na inves­to­rov, ale naprí­klad aj na star­tu­py, s kto­rý­mi je mož­ná spo­lu­prá­ca v budúc­nos­ti. Tak­že urči­te je to zau­jí­ma­vý event a odpo­rú­čal by som ho kaž­dé­mu star­tu­pu.

Chys­tá­te sa v blíz­kej dobe aj na neja­ké ďal­šie akcie toh­to typu?

Tak bude­me musieť. :) Za posled­ný týž­deň nás pozva­li pri­bliž­ne na 8 takých­to akcií, tak­že urči­te na nie­kto­ré z nich zaví­ta­me.

Na záver, čo by si odpo­ru­čil star­tu­pis­tom, resp. ľudom kto­rí majú nápad a chce­li by začať pod­ni­kať?

Urči­te tre­ba veriť tomu, čo robí­te a tre­ba byť odbor­ní­kom v danej oblas­ti. Keď sa na nie­čom naozaj maká, tak verím, že ten úspech sa dosta­ví. Krás­nym prí­kla­dom sme naprí­klad aj my. Našej Eco­Cap­su­le sa venu­je­me už od roku 2009. Poma­lý­mi krô­čik­mi sme sa posú­va­li dopre­du, avšak až od minu­lé­ho roka sme sa zača­li tomu veno­vať cel­kom inten­zív­ne a tu je výsle­dok. Tak­že urči­te toto, tre­ba veriť v to, čo robí­te.

Ďaku­jem za roz­ho­vor a verím, že Eco­Cap­su­le sa čosko­ro dosta­ne do sku­toč­né­ho pre­da­ja.

Pridať komentár (0)