Eco­Cap­sule — budúc­nosť býva­nia zo Slo­ven­ska

Lukáš Gašparík jr. / 29. mája 2015 / Tech a inovácie

Po minu­lom roku, kedy bol hviez­dou Pione­ers Fes­ti­valu vo Viedni slo­ven­ský Aero­mo­bil, sa tento rok do pozor­nosti dostal ďalší pro­dukt zo Slo­ven­ska. Ide o mobilný dom­ček Eco­Cap­sule. My sme cha­la­nov pre­padli a polo­žili im zopár otá­zok o tom, ako sa Eco­Cap­sule darí a okrem iného sme sa dozve­deli aj infor­má­ciu, koľko bude ich Eco­Cap­sule stáť.

Tomáš, o Eco­Cap­sule som toho už veľa počul, avšak až teraz ju vidím konečne aj naživo. Môžeš aj naším čita­te­ľom pred­sta­viť tento pro­jekt a pove­dieť niečo o vás?

V prvom rade by som rád podot­kol, že my sme archi­tekti, takže téme býva­nia sa venu­jeme vlastne kaž­do­denne. Eco­Cap­sule ja malý mobilný dom­ček, ktorý je nezá­vislý od ener­ge­tic­kej siete a čias­točne aj nezá­vislý na vode. Túto ener­ge­tickú nezá­vis­losť si môžeme dovo­liť vďaka vetru a slnku. Tak­tiež však zbie­rame aj daž­ďovú vodu, ktorú sme schopní následne ďalej využiť. A čo sa týka samot­nej myš­lienky Eco­Cap­sule, tak tá vznika už v roku 2008 pri prí­le­ži­tosti jed­nej súťaže v USA. Aj keď sme túto súťaž nevyh­rali, zís­kali sme si veľkú mediálnu pozor­nosť, čo nás utvr­dilo v tom, aby ste v tomto pro­jekte pokra­čo­vali. Cel­kovo pra­cu­jeme na Eco­Cap­sule už 5 rokov a tu môžeš vidieť výsle­dok našj práce, náš prvý pro­to­typ.

Skvelé, gra­tu­lu­jem k pro­to­typu! Vieš mi pove­dať aj nejaké kon­krétne infor­má­cie o Eco­Cap­sule?

Náš pro­to­typ je plne funkčný, vyba­vený veter­nou túr­bí­nou a solár­nymi člán­kami. Budúci týž­deň by sme mali celý tento ener­ge­tický sys­tém po prvý krát spus­tiť aj do pre­vádzky. V pod­lahe sa nachá­dzajú veľ­ko­ka­pa­citné baté­rie. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že kapa­ci­tou sú podobné baté­riám Power­Wall od Tesla Energy, ktoré boli pred­sta­vené na pred­ne­dáv­nom. Ešte nás čaká zopár úprav vo vod­nom sys­téme Eco­Cap­sule, avšak všetko sú to viac menej už iba detaily. Náš pro­to­typ je v pod­state to isté, čo by sa malo dostať neskôr aj do séri­ovej výroby. Pop­ra­co­vať chceme ešte na oknách, pod­lahe a ďal­ších drob­nos­tiach.

Plá­nu­jete do budúcna aj rôzne per­so­na­li­zá­cie podľa želaní vašich zákaz­ní­kov?

Samoz­rejme, máme to v pláne. V pod­state nami dané je len roz­lo­že­nie kap­sule, avšak čo sa týka naprí­klad pou­ži­tých mate­riá­lov a farieb, je možné ich postu­pom času pris­pô­so­bo­vať žela­niam zákaz­ní­kov. Alebo naprí­klad aj využi­tie Eco­Cap­sule. Pre nie­koho môže slú­žiť naša kap­sula ako malý office, ate­liér, či miesto na oddych, takže jej využi­tie je takisto veľké.

Kde ste vyro­bili pro­to­typ, resp. kde plá­nuje výrobu Eco­Cap­sule, keď sa dostane do séri­ovej výroby?

Pro­to­typ nám vyro­bili v jed­nej pre­vádzke pri Tren­číne a čo sa týka séri­ovej výroby, samoz­rejme roz­mýš­ľali sme, ale finálne roz­hod­nu­tie ešte nepadlo. Zo začiatku sme na to chceli ísť pro­stred­níc­tvom malo­sé­ri­ovej výroby, avšak za posled­ných pár dní sme dostali už množ­stvo pod­ne­tov od záu­jem­cov, ktorí by chceli našu kap­sulu. Nie­ktorí si ju chcú už dokonca aj pre­dob­jed­ná­vať. Takže tak ako sme pôvodne plá­no­vali, to prav­de­po­dobne nepôjde. Ale to je ten lepší prí­pad. :)

Aká by mohla byť cena jed­nej Eco­Cap­sule? Aspoň odhad. ;)

Tak to ti určite neprez­ra­dím. Nie preto, že by som nech­cel, ale ešte to ani my poriadne nevieme. Určite by sme chceli, aby bola naša kap­sula lac­nej­šia ako 50.000€ a mala by stáť určite viac ako 20.000€. Takže cena sa bude pohy­bo­vať nie­kde v tomto inter­vale. Všetko však bude zále­žať aj od vyba­ve­nia a želaní zákaz­ní­kov, takže konečná cena môže byť rôzna.

Plá­nu­jete aj nejaké ďal­šie fičúry do budúcna?

Áno, roz­mýš­ľali sme už aj nad tým, ako ju postupne vylep­šo­vať. Do našej Eco­Cap­sule by sme postu­pom času chceli integ­ro­vať aj tzv. “smart home” sys­tém. Už sme sa o tom bavili aj s ľuďmi, ktorí s tým pra­cujú a máme potvr­dené, že by s tým nemal byť prob­lém.

Chceli by ste postu­po­vom času pri­niesť na trh aj nejaké ďal­šie varianty vašej kap­sule?

Tak určite, postu­pom času by sme chceli našu kap­sulu polo­žiť na kolesá, aby nebol prob­lém ju naprí­klad ťahať za autom ako prí­vesný vozík. Avšak nech­celi by sme kolesá pri­ro­biť nastálo, ale iba pro­stred­níc­tvom neja­kého pre­prav­ného vozíka, naprí­klad ako keď pre­pra­vu­ješ čln. Výhoda tohto nášho mobil­ného dom­čeka je tá, že sa zmestí bez prob­lé­mov do tran­s­port­ného kon­taj­nera, takže je veľmi mobilný. A pri tom by sme chceli určite aj zostať, aby bol aj s aký­mi­koľ­vek úpra­vami dosta­točne mobilný. Avšak na to, aby sme sa mohli pus­tiť do neja­kých ďal­ších modi­fi­ká­cií, bude treba oveľa viac inves­tí­cii.

Pekne si mi nahral teraz s tou inves­tí­ciou. :) Takže čo Eco­Cap­sule a inves­tori?

Samoz­rejme, postupne sa začí­najú o nás zau­jí­mať aj inves­tori. Bez inves­tora by sme vlastne asi ani nemali šancu roz­be­hnúť séri­ovú výrobu. Dote­raz sme si celý vývoj a výrobu finan­co­vali my, takže je na čase, aby nám s tým nie­kto hel­fol. :) Ohla­sov aj kon­tak­tov máme už veľa, takže postupne začneme roko­vať a uvi­díme.

Ide o slo­ven­ských alebo zahra­nič­ných inves­to­rov?

Sú to inves­tori zo Slo­ven­ska, ale aj zo zahra­ni­čia. Naozaj zo všet­kých kútov sveta.

Čo hovo­ríš na Pione­ers vo Viedni? Spl­nil tvoje oča­ká­va­nia?

Určite áno, záu­jem o našu Eco­Cap­sulu je tu obrov­ský a navyše máme skvelé ohlasy od ľudí. Nabrali sme množ­stvo skve­lých kon­tak­tov, nie len na inves­to­rov, ale naprí­klad aj na star­tupy, s kto­rými je možná spo­lu­práca v budúc­nosti. Takže určite je to zau­jí­mavý event a odpo­rú­čal by som ho kaž­dému star­tupu.

Chys­táte sa v blíz­kej dobe aj na nejaké ďal­šie akcie tohto typu?

Tak budeme musieť. :) Za posledný týž­deň nás pozvali pri­bližne na 8 takýchto akcií, takže určite na nie­ktoré z nich zaví­tame.

Na záver, čo by si odpo­ru­čil star­tu­pis­tom, resp. ľudom ktorí majú nápad a chceli by začať pod­ni­kať?

Určite treba veriť tomu, čo robíte a treba byť odbor­ní­kom v danej oblasti. Keď sa na nie­čom naozaj maká, tak verím, že ten úspech sa dostaví. Krás­nym prí­kla­dom sme naprí­klad aj my. Našej Eco­Cap­sule sa venu­jeme už od roku 2009. Poma­lými krô­čikmi sme sa posú­vali dopredu, avšak až od minu­lého roka sme sa začali tomu veno­vať cel­kom inten­zívne a tu je výsle­dok. Takže určite toto, treba veriť v to, čo robíte.

Ďaku­jem za roz­ho­vor a verím, že Eco­Cap­sule sa čoskoro dostane do sku­toč­ného pre­daja.

Pridať komentár (0)