Eco­cap­su­le zaží­va top obdo­bie. Pro­jekt zís­kal inves­tí­ciu a ide do ďal­šie­ho leve­lu

Marianna Mikešová / 15. júna 2017 / Eko

zdroj: Ecocapsule

Posled­ných pár mesia­cov bolo pre Eco­cap­su­le, slo­ven­skú fir­mu vyrá­ba­jú­cu ener­ge­tic­ky sebes­tač­né mik­ro­dom­če­ky, mimo­riad­ne vzru­šu­jú­cim obdo­bím. Pro­jekt, za kto­ré­ho návrhom sto­ja archi­tek­ti Tomáš Žáček a Soňa Pohlo­vá, zís­kal význam­nú inves­tí­ciu a zavŕ­šil svo­ju pre­me­nu zo star­tu­pu na kla­sic­kú spo­loč­nosť.

Začiat­kom toh­to roka dostal úspeš­ný slo­ven­ský star­tup Eco­cap­su­le pod­po­ru od medzi­ná­rod­nej sku­pi­ny inves­to­rov, čo mu umož­ni­lo pre­ta­viť sen o ener­ge­tic­ky sebes­tač­nom dome do rea­li­ty. Inves­to­rov z Japon­ska, USA a Slo­ven­ska oslo­vi­la pre­dov­šet­kým uni­kát­nosť a poten­ciál pro­duk­tu, v kto­rom sa snú­bia kon­cep­ty slo­bo­dy, nezá­vis­los­ti a eko­lo­gic­kos­ti. Inves­tí­cia bola rea­li­zo­va­ná v spo­lu­prá­ci s inves­tič­nou plat­for­mou Cro­wd­ber­ry.

Foto: Eco­cap­su­le

Tím Eco­cap­su­le sa teraz vďa­ka koneč­ne môže plne sústre­diť na ďal­šiu fázu pro­to­ty­po­va­nia a tes­to­va­nia. Nasle­do­vať bude výro­ba — prvé kusy by mali byť doru­če­né kli­en­tom kon­com toh­to roka. Prvá, exklu­zív­na edí­cia bude vyro­be­ná v limi­to­va­nom počte 50 kusov. Dru­há, séri­ovo vyrá­ba­ná edí­cia bude dostup­ná za niž­šiu cenu, pri­čom začia­tok výro­by je plá­no­va­ný na koniec roka 2018. Mož­nosť pre­dob­jed­nať si Eco­cap­su­le využi­li už desiat­ky kli­en­tov, vrá­ta­ne jed­nej holy­wo­od­skej celeb­ri­ty. Ďal­ším veľ­kým úspe­chom pre Eco­cap­su­le je to, že sa sta­la hlav­ným expo­ná­tom slo­ven­ské­ho pavi­ló­nu na výsta­ve Expo 2017 v kazaš­skej Asta­ne.

O čom ten­to futu­ris­tic­ky pôso­bia­ci pro­jekt, kto­ré­ho prí­beh sa začal písať už v roku 2008, vlast­ne je? Ide o ener­ge­tic­ky sebes­tač­ný inte­li­gent­ný mik­ro­dom, kto­rý na svo­je fun­go­va­nie využí­va solár­nu a veter­nú ener­giu. Umož­ňu­je ľuďom bývať aj na odľah­lých mies­tach mimo inži­nier­skych sie­tí, pri zacho­va­ní vyso­kej úrov­ne kom­for­tu. Je mož­né ho využiť ako cha­tu, pop-up hotel, kara­van, prí­pad­ne ako nabí­ja­ciu sta­ni­cu pre elek­tric­ké autá.

Foto: Eco­cap­su­le

Eco­cap­su­le pohá­ňa dvo­j­itý sys­tém pro­duk­cie ener­gie, kto­rý v spo­lu­prá­ci s výkon­ný­mi baté­ria­mi zaru­ču­je ener­ge­tic­kú sebes­tač­nosť aj v prí­pa­de dočas­né­ho nedos­tat­ku zdro­jov. Pre prí­pad núdze Eco­cap­su­le dis­po­nu­je aj elek­tric­kou prí­poj­kou, umož­ňu­jú­cou dobiť baté­rie z exter­né­ho elek­tric­ké­ho zdro­ja. Sfé­ric­ký tvar Eco­cap­su­le je špe­ciál­ne navr­hnu­tý tak, aby maxi­ma­li­zo­val zber daž­ďo­vej vody a rosy. Vod­né fil­tre potom zais­tia pre­me­nu vody z aké­ho­koľ­vek prí­rod­né­ho zdro­ja na pit­nú.

Von­kaj­ší dizajn tak­tiež mini­ma­li­zu­je ener­ge­tic­ké stra­ty. Duté ste­ny vypl­ne­né efek­tív­nou tepel­nou izo­lá­ci­ou ochrá­nia oby­va­te­ľov pred nepriaz­ňa­mi poča­sia a pomá­ha­jú zní­žiť spot­re­bu ener­gie tak­mer na úro­veň pasív­ne­ho domu. Jedi­neč­ný dizajn robí z Eco­cap­su­le ume­lec­ké die­lo, kto­ré vynik­ne v akom­koľ­vek pro­stre­dí. Dom je opti­ma­li­zo­va­ný na jed­no­du­chú pre­pra­vu. Zmes­tí sa do štan­dard­né­ho pre­prav­né­ho kon­taj­ne­ra a pre­to je mož­né ho poslať kam­koľ­vek po celom sve­te s udr­ža­ním níz­kych pre­prav­ných nákla­dov.

Foto: Eco­cap­su­le

Eco­cap­su­le pod­po­ru­je myš­lien­ku udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja, ponú­ka alter­na­tí­vu býva­nia, kto­rá využí­va naj­nov­šie tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie, umož­ňu­je člo­ve­ku har­mo­nic­ký kon­takt s prí­ro­dou a mini­ma­li­zu­je nega­tív­ny dopad na život­né pro­stre­die. Počas posled­ných rokov tím pra­co­va­li na tech­no­lo­gic­kom a pro­duk­to­vom dizaj­ne, kto­rý pri­vied­li tak­mer k doko­na­los­ti. Kým spo­čiat­ku bol pro­jekt urče­ný naj­mä do extrém­nych pod­mie­nok, dnes sa oň zau­jí­ma­jú aj ľudia z oblas­tí s dra­hým nájom­ným, ako New York či Sili­con Val­ley.

Pridať komentár (0)