eDocu: Všetko o všet­kom a hneď!

Ráchel Matušková / 29. november 2014 / Tools a produktivita

eDocu je infor­mačný sys­tém o veciach, do kto­rého majú ľudia priamy prí­stup vždy a všade, bez hľa­da­nia. Ide o vytvo­re­nie pre­hľad­ného a bez­peč­ného miesta pre­hľad­nej a bez­peč­nej data­bázy, v kto­rom je možné archi­vo­vať návody, infor­má­cie a fotky.

Pred­stavte si si svet, v kto­rom viete zis­tiť všetko o veciach okolo Vás. V kaviarni, v kto­rej práve sedíte sa Vám páči sto­lík, ale obsluha nevie kde bol kúpený? S eDocu, žiadny prob­lém! Odfo­títe QR kód, ktorý bude na sto­líku pri­le­pený, pri­po­jíte sa na inter­net a máte adresu obchodu. Alebo potre­bu­jete rýchlo oprať špi­navé tričko, ale práčku ste v živote neza­pí­nali a ani neviete čo tričko zne­sie? S eDocu žiadny prob­lém! Pou­ži­jete NFC a pro­stred­níc­tvom inter­ne­to­vého pri­po­je­nia zís­kate z eDocu tipy a návod na obsluhu Vašej práčky. 

eDocu je clou­dový infor­mačný sys­tém pre zazna­me­ná­va­nie infor­má­cií, doku­men­tov, úloh, prác a ter­mí­nov. Všetky čin­nosti vo firme, rov­nako aj prob­lémy, ktoré sa rie­šia, sa viažu na kon­krétny pred­met, či už ide o zaria­de­nie, prí­stroj alebo naprí­klad aj o zmluvu. A na kaž­dej takejto veci môže byť umiest­nený QR kód, ktorý spolu so sys­té­mom eDocu pri­náša jed­no­du­chý a priamy prí­stup k infor­má­ciám o tej kon­krét­nej veci.

eDocu posky­tuje potrebné infor­má­cie 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

eDocu mám­tiež pri­oritu posky­to­vať sku­točne rele­vantné a prav­divé infor­má­cie. A preto posky­tujú apli­ká­ciu eDocu Evi­dence, na vytvá­ra­nie dôka­zov. „Chceme vytvo­riť dobre akcep­to­vaný arbit­rážny ser­ver, kde pomo­cou našich zázna­mov si ľudia môžu ove­riť prav­di­vosť infor­má­cií. Záznamy neumož­ňu­jeme zma­zá­vať, teda vlo­žená infor­má­cia tam bude vždy. Dôve­ry­hod­nosť dosa­hu­jeme pod­por­nými sys­té­mami. Naprí­klad loka­li­zo­va­nie pomo­cou GPS, fotku nie je možné vybrať z archívu, ale musí byť uro­bená našou apli­ká­ciu, nepou­ží­vame čas tele­fónu, kto­rým bola uro­bená fotka, ale pou­ží­vame čas ser­veru.“

eDocu posky­tuje aj službu Pri­po­mien­ko­vač, ktorý Vám emai­lom pri­po­me­nie, ser­visnú pre­hliadku, plat­nosť zmluvy, alebo čokoľ­vek iné.

Roz­ho­vor o star­tupe eDocu posky­tol jeho zakla­da­teľ flip. Pod touto pre­zýv­kou ho vraj poznajú všetci. Pre tých, ktorý by ho predsa len nepoz­nali, neofi­ciálne meno má Miro­slav Hajek.

Opíš nám pro­sím Ťa eDocu, o čo tam ide a koho to bol nápad?

Pri­šiel som na to ja, ak je to dôle­žité ☺ Dôle­ži­tej­šie je asi čo to robí alebo na čo by to malo byť dobré.

Ide nám o vytvo­re­nie sveta, v kto­rom vieš zis­tiť všetko o veciach okolo teba. Každá vec má prí­beh. To je úplná pod­stata. Naprí­klad, ak chceš zis­tiť, kto nie­kedy sedel za týmto sto­lom a koho napadlo po sebe nechať tu spo­mienku, odfo­tíš QR kód, ktorý by bol pri­pev­nený k stolu, a pri­po­je­ním na inter­net zis­tíš infor­má­cie. Okrem QR kódov a ich číta­čiek, ktoré môžu byť od nás alebo z inej strany, využí­vame aj NFC a BLE tech­no­ló­gie.

Pri­márne by sme chceli dať ľuďom mož­nosť aby mohli ľahko zís­kať potrebné infor­má­cie, naprí­klad návod na obsluhu. Začí­name s tech­nic­kými zaria­de­niam, ktoré sú vyhra­dené tech­nické zaria­de­nia. To zna­mená, že štát robí nad nimi kon­trolu, lebo môžu byť nebez­pečné. Naprí­klad elek­trika, požiarne sys­témy, tla­kové sys­tém, tie musia byť pra­vi­delne revi­do­vané a kon­tro­lo­vané. Tam eDocu využí­vajú na prí­stup k rôz­nym revíz­nym sprá­vam, aby mohli skon­tro­lo­vať či je to zaria­de­nie v poriadku a bez­pečné, či kon­trola pre­behla tak ako mala a vtedy kedy mala. Nie­ktoré firmy tieto infor­má­cie posky­tujú verejne. Záro­veň posky­tu­jeme k týmto zaria­de­niam návody, infor­má­cie o dodá­va­te­ľovi, ser­vis­nom pra­co­visku. Všetko za úče­lom rých­leho prí­stupu k infor­má­ciám v prí­pade naprí­klad poru­chy, aby daný člo­vek hneď vedel zis­tiť koho teba zavo­lať. Našim cie­ľom je, aby ľudia nemu­seli vyhľa­dá­vať.

V akej fáze pra­co­va­nia na cieli ste momen­tálne?

Baví nás to :) aktívne na tom pra­cu­jeme pri­bližne rok.

Čo bolo prvým dôvo­dom, pre ktorý si začal pra­co­vať na eDocu?

Prvé momenty kedy som si pove­dal, že niečo takéto by sa zišlo, boli v bež­ných ľud­ských situ­áciách. A potom aj v pra­cov­nej oblasti, keď som ako mana­žér musel rie­šiť situ­ácie, kedy sme nemali k dis­po­zí­cii kom­pletnú doku­men­tá­ciu, prí­padne bola zasta­raná a neak­tu­álna. Potom som si pove­dal, že dosť! A napa­dol mi tento sys­tém, kto­rým by sa tieto situ­ácie dali krásne rie­šiť.

Ako si potom začal pra­co­vať na nápade, s kým?

Ako s prvým som to kon­zul­to­val so synom, ktorý pove­dal, že také niečo by sa v pohode dalo uro­biť. On sa potom spo­jil s kama­rátmi, plus som sa kon­tak­to­val s jed­ným dáv­nym zná­mym, ktorý sa k nám pri­po­jil. Spolu sme spra­co­vali prvé pro­to­ty­pové rie­še­nia. Ja na tom teraz pra­cu­jem na plný úvä­zok a spolu je nás je v tíme asi 12.

Ako sa spá­jate so zákaz­níkmi, ako dávate do pove­do­mia toto rie­še­nie?

Aktu­álne máme neja­kých zákaz­ní­kov, ale sú to také pilotné pro­jekty zatiaľ. Sú to firmy z oblasti faci­lity mana­ge­mentu, teda firmy, ktoré sa o tie zaria­de­nia, na ktoré umiest­nime kód, sta­rajú. A potom sa zame­ria­vame na sta­veb­níc­tvo. To sú oblasti, v kto­rých som pôso­bil a viem aké rie­še­nia potre­bujú. Zatiaľ to nie sú priamo výrob­co­via, ale v budúc­nosti by sme sa chceli šíriť aj pro­stred­níc­tvom nich. Naši zákaz­níci sú firmy, nie bežný člo­vek, ktorý eDocu pou­žije. Výrazne teraz ideme B2B, neskôr pri­stú­pime zrejme k trans­for­má­cii na B2C a na domác­nosti, to je však ešte v ďale­kej budúc­nosti.

Odkiaľ ste čer­pali finan­cie na začiatku a aké finan­co­va­nie využí­vate teraz?

V začiatku sme vlo­žili úspory. Teraz sme zohnali inves­tora.

Ako vidíš budúc­nosť eDocu?

Budeme sa aktívne veno­vať ďal­šiemu prog­ra­mo­va­niu a vyví­ja­niu. A ideme sa tiež veno­vať nasa­dzo­va­niu na trh. Teda skú­mame trh a hľa­dáme „bolesti“, aby sme vedeli vybrať tie naj­dô­le­ži­tej­šie, ktoré ľudí zau­jí­majú. Aby sme vedeli cha­rak­te­ri­zo­vať také kla­sické veci, že kto je zákaz­ník a najmä hľa­dáme správnu komu­ni­ká­ciu, ako naj­lep­šie pre­zen­to­vať našu službu. Ako zákaz­ní­kovi naj­lep­šie uká­zať kde je hod­nota pro­duktu, aká je tá hod­nota veľká. Ako sa pro­dukt dá využí­vať denne v jeho prí­pade a aký dosah to môže mať na jeho firmu.

Koho pova­žu­ješ za kon­ku­ren­ciu?

Teraz sa venu­jeme najmä faci­lity mana­ge­mentu a sta­veb­níc­tvu, ako som spo­mí­nal, a tak momen­tálne ako kon­ku­ren­ciu rie­šime najmä clou­dové sys­témy na faci­lity mana­ge­ment, pod­porné clou­dové sys­témy pre stav­bá­rov a podobne.

Ako ich chcete pora­ziť? Prečo by si pod­niky mali vybrať rad­šej Vás?

Nemáme zatiaľ žiadne špe­ciálne metódy, chceme jed­no­du­cho posky­to­vať naj­lep­šie rie­še­nie. Ria­dime sa hes­lom, (ewery where, any time and rele­vant) chceme posky­to­vať infor­má­cie na mieste, rov­nako ich zbe­rať na mieste a chceme aby infor­má­cie boli naozaj OK.

Čo Ťa počas dote­raj­šieho fun­go­va­nia prek­va­pilo?

Prí­jemne ma prek­va­pila star­tu­pová scéna, ktorá je uvoľ­nená. Ja som dote­raz pôso­bil v kor­po­rát­nom pro­stredí, ktoré síce v sta­veb­níc­tve nie je možno až tak zvia­zané, obleky sa už neno­sia ani na naj­vyš­ších úrov­niach, ale aj tak je stále veľa pra­vi­diel na každú vec.

Fli­povi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa šťas­tia! ☺

Zdroj:edocu.sk

Pridať komentár (0)