Eko – voľba novej generácie, vol. 2

Viktória Maxinová / 10. augusta 2018 / Eko

Prvú dis­ku­siu „Eko – voľba no­vej ge­ne­rá­cie“ máme úspešne za se­bou a preto sme sa vám spolu so Smart­Head a Chi­lan­tro roz­hodli pri­niesť jej druhú edí­ciu, ten­to­krát s rôz­no­ro­dými té­mami a ma­lou če­reš­nič­kou na torte – de­gus­tá­ciou vy­soko prí­rod­ných vín.

Na dru­hej let­nej dis­ku­sii sa mô­žete te­šiť na mená ako Bra­ni­slav Mo­ňok, jed­notka v kom­pos­to­vaní na Slo­ven­sku, Ka­ta­rínu Hu­ty­rovú z NO­SENE, ktorá šíri os­vetu v ob­lasti Sus­tai­nable fas­hion (udr­ža­teľná móda) a Mi­chal Ba­ža­lík, mi­lov­ník vín, ktorý pre­fe­ruje eko­lo­gické rie­še­nia pred che­mic­kými zá­sahmi do pes­to­va­nia.

Bra­ni­slav Mo­ňok

Bra­ni­slav Mo­ňok je je­den zo za­kla­da­te­ľov a ak­tu­ál­nym pod­pred­se­dom OZ Pria­te­lia Zeme. Téme od­pa­dov – pred­chá­dza­niu ich vzniku, opä­tov­nému po­u­ží­va­niu, trie­de­nému zberu, re­cyk­lá­cii a kom­pos­to­va­niu, sa ve­nuje od roku 1995. Cie­ľom jeho ak­ti­vít je po­u­ká­zať na sú­vis­losti me­dzi tvor­bou od­pa­dov a s tým spo­je­nými ne­ga­tív­nymi javmi – zme­nou glo­bál­nej klímy, zne­čis­ťo­va­ním zlo­žiek ži­vot­ného pro­stre­dia, úbyt­kom or­ga­nic­kej hmoty v pô­dach, nad­mer­nou spot­re­bou a ne­fér prak­ti­kami v kra­ji­nách tre­tieho sveta.

Pri svo­jej práci sa za­me­riava na spo­lu­prácu so sa­mosprá­vami, ak­tív­nymi ko­mu­ni­tami a ob­čanmi, ktorí chcú zme­niť zau­ží­vané spô­soby na­kla­da­nia s od­padmi v ne­pros­pech sk­lád­ko­va­nia a spa­ľo­va­nia od­pa­dov. Je pred­ná­ša­te­ľom, ško­li­te­ľom a au­to­rom mno­hých in­for­mač­ných ma­te­riá­lov, od­bor­ných pub­li­ká­cií a štú­dií. Ak­tívne sa za­pája do tvorby stra­te­gic­kých a kon­cepč­ných do­ku­men­tov a le­gis­la­tívy SR v ob­lasti od­pa­dov. V osob­nom ži­vote sa riadi kon­cep­tom dob­ro­voľ­nej skrom­nosti. Jeho troj­členná do­mác­nosť vy­pro­du­kuje ne­ce­lých 8 kg ne­vy­uži­teľ­ných od­pa­dov ročne.

Ka­ta­rína Hu­ty­rová

Zod­po­vedný vý­ber ob­le­če­nia môže pris­pieť k po­zi­tív­nej zmene v spo­loč­nosti a ži­vot­nom pro­stredí. Ka­ta­rína Hu­ty­rová, spo­lu­za­kla­da­teľka pop-up „se­káču“ NO­SENE, šíri po­ve­do­mie o vý­ho­dách na­ku­po­va­nia z dru­hej ruky, pod­po­ruje Sus­tai­nable Fas­hion (udr­ža­teľnú módu) a po­u­ka­zuje na ne­ga­tívne dô­sledky tzv. fast fas­hion na spo­loč­nosť a ži­votné pro­stre­die.

Spo­loč­nosť NO­SENE nie je oby­čaj­ným se­cond-hand ob­cho­dom. Sna­hou za­kla­da­te­ľov je uká­zať ve­rej­nosti, že za na­ku­po­va­nie z dru­hej ruky sa ne­mu­sia han­biť. Na­vyše, ok­rem ich sa­mot­ného biz­nisu, za­lo­že­ného na báze cir­ku­lár­nej eko­no­miky, NO­SENE pod­po­ruje aj so­ciálny roz­mer. Kaž­dým za­kú­pe­ným kús­kom ob­le­če­nia ku­pu­júci pris­pieva na dobrú vec kon­krét­nou su­mou uve­de­nou priamo na vi­sač­kách. V sú­čas­nosti NO­SENE po­máha zdru­že­niu My Mamy, ktoré ot­vo­rilo bez­pečný dom pre tý­rané ženy.

Mi­chal Ba­žík

 

Mi­chal Ba­ža­lík vy­štu­do­val vi­noh­rad­níc­tvo a vi­nár­stvo v Led­nici na Mo­rave, po štú­diu sa pri­sťa­ho­val do Svä­tého Jura, kde mo­men­tálne ob­rába a ob­no­vuje vi­noh­rady. Staré pusté vi­noh­rady, nad Svä­tým Ju­rom, pre­vzal pred pár rokmi po druž­stve, a lásku k zemi prav­de­po­dobne pre­vzal po svo­jich pred­koch. Zni­žo­va­nie che­mic­kých zá­sa­hov a eko­lo­gické pes­to­va­nie vníma ako je­dinú udr­ža­teľnú cestu vo všet­kých sme­roch poľ­no­hos­po­dár­stva.

Expe­ri­men­tuje s per­ma­kul­túr­nymi prin­cípmi a vy­užíva zvie­ra­cích po­moc­ní­kov pri pes­to­vaní. Ako sám vraví, celé jeho sna­že­nie je cesta, na ktorú nemá žia­den ná­vod a každý roč­ník je preňho vždy nová skú­se­nosť. Vi­nár­stvo je preňho spo­je­nie re­mesla, kul­túry, tra­dí­cie a lásky k zemi. Jeho lásku k tejto ob­lasti vy­jad­rujú aj jeho sa­motné slová: “Mys­lím si, že k ži­votu toho ne­treba veľa. Chcem žiť z toho, čo mi táto zem dáva. Fas­ci­nuje ma tvo­riť, tvo­riť niečo z ni­čoho, úplne od zá­kladu. Žiť na mieste, kde sa to všetko rodí, byť sú­čas­ťou ce­lého pro­cesu. S po­ko­rou vy­pes­to­vať hrozno, bez ché­mie a še­trne k sebe aj oko­liu. S ra­dos­ťou z neho vy­ro­biť dobré víno a s lás­kou si ho vy­chut­nať s najb­liž­šími. Mys­lím si, že tak by to malo byť.”

Te­šíme sa na vás už bu­dúcu stredu o 18:00 v Gar­den bare Chi­lan­tro na Mi­chal­skej 9 v Bra­ti­slave. Pri­neste si veľa otá­zok, ka­ma­rá­tov, ktorí sa chcú do­zve­dieť viac o eko-té­mach a dobrú ná­ladu. Po dis­ku­sii bu­deme ochut­ná­vať prí­rodné vína z Vi­nár­stva Mi­chal Ba­ža­lík.

Viac in­for­má­cii o dis­ku­sii náj­dete tu: 

Pridať komentár (0)