Elek­trá­reň Dlouhé stráně — pokojne by sme ju mohli zara­diť k divom sveta

interez.sk / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Tak­mer každý už počul o Ame­ric­kej Hoove­ro­vej prieh­rade, no vieš o tom, že aj naši suse­dia Česi majú výni­močnú elek­trá­reň? Hovo­ríme o elek­trárni Dlouhé stráně, ktorá sa nachá­dza v Jese­ní­koch na severe Olo­mouc­kého kraja.

Oby­čajná nie je preto, lebo sa v roku 2005 zara­dila medzi sedem divov Čes­kej repub­liky, keď pre ňu hla­so­valo tak­mer 120-tisíc ľudí. Spolu s ňou sa do reb­ríčka dostal Kar­lov most, Praž­ský hrad, vysie­lač Ješ­těd, Hrad Karlš­tejn, zámok Hlu­boká a Český Krum­lov.

Elek­trá­reň Dlouhé stráně patrí v dneš­nej dobe medzi naj­nav­šte­vo­va­nej­šie turis­tické atrak­cie v Česku. Každý rok ju nav­štívi pri­bližne 60 000 ľudí. A prečo je taká výni­močná?

Je to tre­tia naj­väč­šia pre­čer­pá­va­cia vodná elek­trá­reň na svete. Má aj naj­väč­šiu reverznú vodnú tur­bínu v Európe. V Čes­kej repub­like drží prven­stvo s naj­väč­ším výko­nom (2 x 325 MW) a naj­väč­ším spá­dom (510,7 m).

dlouhefoto:olomouc.idnes.cz

Tento druh elek­trárne vyrába elek­triku v čase ener­ge­tic­kej špičky. Mimo nej využíva elek­trinu na pre­čer­pá­va­nie vody späť do hor­nej nádrže, ktorá leží v nad­mor­skej výške 1350 met­rov a jej cel­kový objem je 2,72 mili­ó­nov kubic­kých met­rov.

Elek­trá­reň robí aj exkur­zie pre jed­not­liv­cov, na ktoré sa môžete pri­hlá­siť aj vy. Ak ste štu­den­tom v odbore elek­tro­tech­niky, môžete sa zúčast­niť aj odbor­nej exkur­zie, no musí vás byť aspoň 15. Od roku 2010 je nádrž prí­stupná lanov­kou z lyžiar­skeho are­álu Kouty. Lanovka vás vyve­zie 4,5 km pod hornú nádrž, ku kto­rej si potom môžete vybrať svoju cestu. Môžete ísť pešo, na bicykli, alebo mini­bu­som, ktorý jazdí počas sezóny kyvad­lovo.

preze-startitup

zdroj: interez.sk/dlouhe-strane.cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: olomouc.idnes.cz

Pridať komentár (0)