ELE­VEN JAMES: Čas na zmenu!

Dávid Hudák / 15. apríla 2014 / Tools a produktivita

Každý by sa raz chcel stať maji­te­ľom luxus­ných hodi­niek. NIe­ktorí dokonca hovo­ria, že hodinky robia muža. Vo svete biz­nisu to platí dvoj­ná­sobne. Kúpa dra­hých hodi­niek nie je vôbec már­no­trat­nos­ťou ani budo­va­ním si vlast­ného ega. Pred­sta­vuje inves­tí­ciu. Inves­tí­ciu do seba. 

Väč­šina mužov v pro­duk­tív­nom veku si ich však nemôže dovo­liť a samotnú kúpu odsúva na neskôr. Raz, keď zarobí… Prečo ale pra­co­vať celý život a dopriať si luxus až na jeho sklonku?

Nad touto otáz­kou sa prav­de­po­dobne zamýš­ľal aj Randy Bran­doff, zakla­da­teľ spo­loč­nosti menom Ele­ven James, ktorá for­mou aké­hosi pre­nájmu robí z luxus­ných pán­skych hodi­niek dostup­nejší arti­kel.

Ele­ven James fun­guje na báze člen­stva. Mesačný popla­tok začína na úrovni 249 dolá­rov a končí na 1599 dolá­rov. Ak vstú­pite do klubu, hodinky v hod­note od 7 000 do 50 000 dolá­rov si môžete uží­vať po dobu dvoch mesia­cov. Ako to už býva zvy­kom, a to nie­len u žien, prvých pár mesia­cov ich nedáte z ruky, neskôr sa vám ešte páčia a naj­ne­skôr po roku ich už chcete vyme­niť. Tejto teórie sa od začiatku drží aj samotný zakla­da­teľ. Ročný prog­ram Ele­ven James tak umož­ňuje obmenu troch alebo šies­tich roz­lič­ných hodi­niek, v závis­losti od výšky poplatku.

Tento ame­rický star­tup spus­til svoju čin­nosť len na konci minu­lého roka a už dnes využíva jeho služby nie­koľko sto­viek kli­en­tov. Rake­to­vému nástupu výrazne dopo­mo­hol fun­ding vo výške 1,4 mil. USD, ktorý poskytli stra­te­gickí inves­tori.

Eleven james

Člen­stvo v klube Ele­ven James nepo­núka len luxus v podobe hodi­niek sve­to­vých zna­čiek ako Aude­mars Piguet, Vache­ron Cons­tan­tin, Patek Phi­lippe, Girard-Per­re­gaux, IWC, Pane­rai, Rolex, Hub­lot či Zenith. Vstup na exklu­zívne spo­lo­čen­ské akcie je tiež jed­ným z bene­fi­tov. A vďaka nemu si čle­no­via budujú svoj osobný štýl.

Zdroj: elevenjames.com

Pridať komentár (0)