Eliška Holien­či­ková: Vyba­vili sme viac než 60 000 rekla­má­cií

Richard Bednár / 29. november 2014 / Tools a produktivita

Žiadna firma sa nechce chvá­liť počtom rekla­má­cií. Je tu však jedna, ktorá si pochvalu zaslúži. Má široké por­fó­lio kli­en­tov, pre­pra­co­vaný sys­tém a spo­koj­ných zákaz­ní­kov. Pred­sta­vu­jem vám reklamacie.sk.

Ako sa máš?

Ahoj, mám sa výborne, ďaku­jem :)


To rád poču­jem. Pred­sta­víš nám reklamácie.sk? Pre koho je vaša služba určená?

Služba reklamacie.sk je určená pre firmy, živ­nost­ní­kov, či e-shopy, ktorí vyba­vujú rekla­má­cie svo­jich zákaz­ní­kov.

Čo firma zís­kava pou­ží­va­ním vašej služby?

Získa v prvom rade viac času. Pou­ží­va­ním nášho sys­tému dokáže totiž rých­lej­šie a lep­šie spra­vo­vať rekla­má­cie svo­jich kli­en­tov, má k nim pre­hľad­nejší prí­stup a neza­budne na žiadnu zákonnú lehotu pri vyba­vení rekla­má­cie.

Aká je cena?
Tak naj­skôr to má úplne každý zadarmo :) . Prvý mesiac je tes­to­vací, vyskú­šate si všetky mož­nosti, ktoré služba ponúka a až potom sa roz­hod­nete. Kla­sická cena je od 83 eur na rok. V najb­liž­ších mesia­coch pri­pra­vu­jeme tiež nepla­tenú ver­ziu pre spo­loč­nosti, ktoré majú malý počet rekla­má­cií. Chceme, aby mohli pou­ží­vať náš sys­tém a tak­tiež, chceme ponúk­nuť rov­nakú mož­nosť začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom pre ich e- shopy v rámci roč­nej licen­cie bez poplatku.

Vráťme sa tro­chu ku začiat­kom. Ako vám napadlo vytvo­riť reklamacie.sk?

Tu si dovo­lím cito­vať tvorcu nápadu Ľuboša Magáta: „Traja stáli zákaz­níci našej firmy chceli takýto modul do e-shopu, ktorý sme práve vytvá­rali. Pozrel som sa, či také niečo exis­tuje, ako samos­tatný pro­dukt na slo­ven­skom inter­nete. Nebol, tak sme sa do toho s kole­gom roz­hodli ísť.“
 

Koľko ste na trhu?

Je to práve tretí rok.

Máte za sebou pekné por­fó­lio kli­en­tov (Inter­Sport, Andrea Shop, iBO, Sun­ny­soft, Out­do­or­gu­ide, Agi,…). Ako rea­go­vali pri začiat­koch? Bolo ťažké im vysvet­liť, čo spo­lu­prá­cou s vami zís­kajú?

Začiatky boli, ako pre každý star­tup, ťažké. Kli­enti však už v skú­šob­nej 30 dňo­vej pre­vádzke (ktorá je zadarmo) pocho­pili, ako veľmi im náš sys­tém zjed­no­duší celý pro­ces vyba­vo­va­nia rekla­má­cií a ušetrí množ­stvo času a peňazí. Jedna z naj­väč­ších výhod sys­tému je priama komu­ni­ká­cia a spo­lu­práca so zákaz­ní­kom. Firma si môže na svoju webovú stránku umiest­niť on-line rekla­mačný for­mu­lár, ktorý zákaz­ník vyplní a odošle. Následne je počas celého pro­cesu rekla­má­cie infor­mo­vaný pomo­cou sms alebo e-mail noti­fi­ká­cií. Práve pri­pra­vu­jeme mož­nosť, že dokonca plne auto­ma­ti­zo­vane odoš­leme aj papie­rové potvr­de­nie spot­re­bi­te­ľovi kla­sic­kou poštou s hla­vič­kou nášho zákaz­níka.

Čo bolo pri roz­bie­haní reklamacie.sk pre vás naj­ťaž­šie?

Jed­no­značne naj­ťaž­šie bolo vymys­lieť celý pro­ces fun­go­va­nia sys­tému tak, aby vyho­vo­val kaž­dej firme, či už pre­dáva bicykle, oble­če­nie, či vŕtačky.

Koľko rekla­má­cii ste dote­raz vyba­vili?

Už je to viac ako 60 tisíc a kaž­dým dňom úspešne vyba­vené rekla­má­cie pri­bú­dajú.

Vaše služby si vyža­dujú pomerne náročnú admi­ni­stra­tívu od práv­ni­kov až po prog­ra­má­to­rov. Koľko je vás v tíme?

Sme šty­ria, občas piati.

Kde sa vidíte o 3 roky?

Tak veríme, že mini­málne s počtom 500 tisíc úspešné vyba­ve­ných rekla­má­cií s našim sys­té­mom :)

Ďaku­jem za roz­ho­vor.


Pridať komentár (0)