The Story behind Endure: Inšpi­rá­cia nie­len pre špor­tov­cov

Katarína Válkyová / 2. máj 2014 / Tools a produktivita

Byť pro­fe­si­onál­nym špor­tov­com je tvrdý život. Neus­tále odrie­ka­nie, hľa­de­nie moti­vá­cie a udr­ža­nie chuti bojo­vať za svoj sen. No špor­tovci nie sú jediní. Každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ a star­tu­pista, ktorý chce niečo dosiah­nuť, musí pod­stú­piť túto neľahkú pro­ce­dúru. A preto chcem vašu pozor­nosť upria­miť na jednu inšpi­ra­tívnu knihu. Je určená všet­kým, ktorí chcú na sebe pra­co­vať.

Za týmto pro­jek­tom stojí bývalý pro­fe­si­onálny špor­to­vec Ian War­ner. Jeho naj­väč­ším úspe­chom bola repre­zen­tá­cia svo­jej rod­nej kra­jiny, Kanady, na Olym­pij­ských hrách. Kniha má pod­po­riť nádej­ných špor­tov­cov pre­ko­ná­vať všetky pre­kážky, ktoré sa im posta­via do cesty za ich špor­to­vým alebo osob­ným snom. Ako sa hovorí, raz si hore a raz dole. V športe to platí dup­ľo­vane. Mať talent a byť dob­rým nestačí, treba viac. A práve o tom píše Ian vo svo­jej knihe „The Story behind Endure“.

Základ knihy tvo­ria najmä osobné prí­behy asi 50 býva­lých špor­tov­cov. Prí­beh kaž­dého z nich je iný, a predsa inšpi­ra­tívny. Všetci sa zho­dujú v tom, že za ich úspechmi stojí osobné odrie­ka­nie, den­no­denná drina, pod­pora rodiny a najmä vytrva­losť a chuť robiť zo všet­kých síl to, čo milujú. Práve vytrva­losť pova­žuje autor za tú naj­dô­le­ži­tej­šiu ingre­dien­ciu aké­ho­koľ­vek úspe­chu.

V čom je pro­jekt zau­jí­mavý?

Táto kniha chce uká­zať, že neraz špor­to­vec stojí pred roz­hod­nu­tím – pokra­čo­vať alebo skon­čiť (najmä keď nie sú finančné pros­triedky). Pred taký­mito roz­hod­nu­tiami však nestoja len špor­tovci, ale aj každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ. Ten neus­tály, den­no­denný boj o pre­ži­tie dáva zabrať. Nie­ktorí skon­čia, nie­ktorí vytrvajú a nájdu úspech. Ak pat­ríte medzi takýchto ľudí, nechajte sa moti­vo­vať prí­behmi ľudí z tro­chu iného odvet­via. Určite to môže pri­niesť nový vzduch do vášho sveta.

Aby Ian mohol knihu vydať, spus­til kam­paň na Indie­gogo, pri­čom cie­ľovú sumu 1000 dolá­rov už pre­kro­čil viac ako dvoj­ná­sobne. Sumy sa pohy­bujú v roz­me­dzí od 20 dolá­rov (zís­kate jednu kópiu knihy) až po 125 dolá­rov (dve kópie knihy, dve „Athlete“ tričká a dva pla­gáty). 

Nech sú Vaše sny aké­koľ­vek, nevzdá­vajte sa ich, keď zakop­nete o prvú pre­kážku. Treba vstať a hľa­dať cestu, ako ju pre­sko­čiť. Či ste špor­to­vec alebo začí­na­júci pod­ni­ka­teľ, pre­kážky sú tu na to, aby ste sa naučili veriť v seba, v svoju ideu, v svo­jej sen.

P.S.: Ak by ste si chceli pre­čí­tať úry­vok z knihy, tu je k dis­po­zí­cii. Hovorí o mla­dom, talen­to­va­nom špor­tov­covi menom Brian Dzin­gai. Brian je zim­bab­wian­sky atlét, ktorý sa veno­val behu na 200 a 400 met­rov. Medzi jeho naj­väč­šie úspe­chy patrí 4.miesto v behu na 200 m na Olym­pij­ských hrách v Pekingu. V tomto kúsku knihy sa píše o jeho roz­ho­do­vaní sa v roku 2007. V tom období nemal pod­pí­sanú spon­zor­skú zmluvu so spo­loč­nos­ťou Nike. Na dru­hej strane dostal aj pra­covnú ponuku od spo­loč­nosti Delo­itte. Tak čo teraz? Olym­piáda predo dvermi, ukon­če­nie školy tiež a v rukách mož­nosť zamest­nať sa v nad­ná­rod­nej firme. „Nech bolo roz­ho­do­va­nie ako­koľ­vek ťažké, vedel som, že toto je moja posledná šanca na Olym­piádu a spl­ne­nie si svojho sna. No o toto všetko som skoro pri­šiel kvôli svojmu výletu do Mexika,“ hovorí Brian. Jeho prí­beh nako­niec skon­čil dobre.

Zdroj: indiegogo.com , abduzeedo.com

Pridať komentár (0)