Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov – nové mož­nosti v pod­ni­kaní

Marek Lavčák / 19. jún 2015 / Tools a produktivita

Máš nápad či talent a kon­krétnu pred­stavu, čo s ním ďalej? Alebo si o level vyš­šie a s pod­ni­ka­ním si už pred krát­kym časom začal?

Nezis­ková orga­ni­zá­cia Košice 2013, n.o. sa stala súčas­ťou medzi­ná­rod­ného prog­ramu Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov a hľadá tak nových, kre­a­tív­nych, ale aj skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov. Ide o cez­hra­ničný výmenný prog­ram pre tých, kto­rým sa v hlave zro­dil plán na pod­ni­ka­nie a chcú zís­ka­vať skú­se­nosti od úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov spoza hra­níc Slo­ven­ska.

Začí­na­júci pod­ni­ka­teľ môže poskyt­núť nový pohľad na pro­cesy a fun­go­va­nie v pod­niku, čo pri­ne­sie pozi­tívnu zmenu i pre hos­ťu­jú­ceho pod­ni­ka­teľa. Výmena skú­se­ností za nové nápady sa stáva skve­lou prí­le­ži­tos­ťou na dlho­dobú spo­lu­prácu.

Pre koho je táto výzva určená a čo môže pri­niesť ?

Výzva pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov:

· ktorí chcú začať pod­ni­kať

· ktorí pod­ni­kajú, ale menej ako 3 roky (vekový limit neexis­tuje!)

Čo môže Eras­mus ponúk­nuť začí­na­jú­cemu pod­ni­ka­te­ľovi:  

· mož­nosť pod­ni­ka­teľ­sky rásť

· nové medzi­ná­rodné kon­takty a väčší network

· prí­stup k novému trhu

· poten­ciálne spo­lu­práce do budúc­nosti

· šancu zís­kať nové vedo­mosti a zruč­nosti potrebné pre pod­ni­ka­nie

· prí­le­ži­tosť ino­vo­vať a ďalej roz­ví­jať svoje pro­dukty a služby

· finančná pod­pora pobytu

Výzva pre hos­ťu­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov:

· ktorí pod­ni­kajú už viac ako tri roky

· pre majiteľov/riaditeľov alebo vede­nie malého alebo stred­ného pod­niku

Čo môže Eras­mus ponúk­nuť hos­ťu­jú­cemu pod­ni­ka­te­ľovi:

· nové nápady, zruč­nosti a inšpi­rá­cie

· uži­točné medzi­ná­rodné kon­takty zo sféry vášho pod­ni­ka­nia v zahra­ničí

· pre­hľad o trhoch mimo hra­níc našej kra­jiny

· externý a nezau­jatý pohľad na pro­cesy a akti­vity vo vašom pod­ni­kaní

· mož­nosť dlho­do­bej spo­lu­práce

· a v nepo­sled­nom rade aj aktívnu komu­ni­ká­ciu v anglič­tine

A ako sa dá pri­hlá­siť alebo kde dostať viac info?

Jedná sa o zau­jí­mavú prí­le­ži­tosť ako zís­kať kon­takty a skú­se­nosti v zahra­ničí. Ak ťa ponuka zau­jala, nevá­haj a postu­puj podľa návodu :

· nav­štív ofi­ciálnu stránku prog­ramu

· alebo kon­tak­tuj Mariána Matu­šáka na marian.matusak@kosice2013.sk, pokiaľ máte nejaké otázky

Si skú­sený pod­ni­ka­teľ a chceš zís­kať nové per­spek­tívy a spo­lu­práce? Viac info náj­deš TU.

Si nový začí­na­júci pod­ni­ka­teľ a chceš sa ísť učiť od skú­se­nej­šieho? Viac info náj­deš TU.

Skvelá šanca pre kaž­dého, kto má ambí­cie pod­ni­kať. Nechaj si pora­diť od skú­se­ných men­to­rov a pri roz­bie­haní svojho pod­ni­ka­nia sa nemu­síš spo­lie­hať iba sám na seba.

Zdroj: creativeindustry.sk

Pridať komentár (0)