ESA a lie­tadlo, ktoré pôjde 5-krát rých­lej­šie ako rých­losť zvuku

Lenka Haringová / 19. júla 2016 / Tools a produktivita

Žijeme v dobe, kedy sa ces­to­va­nie stáva neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou nášho života. Či už ces­tu­jeme na dovo­lenku, za prá­cou alebo za rodi­nou, čoraz čas­tej­šie musíme sadať do lie­tadla a ukrá­tiť svoj čas o dobu pre­pravy. Avšak, čo by si pove­dal, keby sa vieš všade pre­pra­viť omnoho rých­lej­šie?

Lie­ta­nie zažije “remake” a stane sa ešte rých­lej­ším. Brit­ská spo­loč­nosť Reac­tion Engi­nes pod­pí­sala kon­trakt s Európ­skou Ves­mír­nou Agen­tú­rou (Euro­pean Space Agency — ESA) a zavia­zala sa k roz­voju revo­luč­ného motora SABRE. Ide o špič­kovú tech­no­ló­giu, ktorá urýchli ces­to­va­nie. Táto 10 mili­ó­nová dohoda by mohla pomôcť nie­len astro­nau­tom pri ceste do ves­míru, ale aj lie­tad­lám pre­me­niť dote­rajší spô­sob letu.

SABRE (Syner­gis­tic Air-Bre­at­hing Roc­ket Engine) je motor, ktorý v prvej fáze letu do ves­míru pred pre­pnu­tím do rake­to­vého režimu využíva tzv. atmo­s­fe­rický vzduch. ESA sa o SABRE vyjad­rila nasle­dovne: “Výsled­kami tejto tech­no­ló­gie, vyro­be­nej v Európe, by mali byť níz­ko­ná­kla­dové, spo­ľah­livé a znovu pou­ži­teľné motory, s poten­ciá­lom stať sa novým spô­so­bom pre­pravy. Tak­tiež môže vyko­ná­vať ekvi­va­lentnú prácu ako dnešné rakety, avšak spô­so­bom a vzhľa­dom stí­hačky, čo pred­sta­vuje revo­lučnú mož­nosť lie­ta­nia do ves­míru.”

Reaction-Engines-SKYLON-With-SABRE-Cutaway

foto: inhabitat.com

SABRE motor sa teda môže pou­žiť aj do lie­ta­diel, čoho výsled­kom bude ces­to­va­nie 5-krát rých­lej­šie ako je rých­losť zvuku. Pre pri­blí­že­nie: z Bru­selu do Syd­ney, na palube s 300 pasa­žiermi, sa dosta­neš za 4 hodiny a 36 minút, namiesto pôvod­ných 21 hodín. Už si len počkať aké budú náklady, spo­jené s takýmto dru­hom ces­to­va­nia.

Reac­tion Engi­nes ku pod­pore od ESA dostane grant od Brit­skej vlády v hod­note 60 mili­ó­nov libier. Ďal­ším pod­po­ro­va­te­ľom “hyper­so­nic­kého” ces­to­va­nia je spo­loč­nosť BAE Sys­tems s 20% podie­lom, ktorý činí 20,6 mili­óna libier. BAE Sys­tems súhlasí s poskyt­nu­tím pomoci pre prie­my­selný a tech­no­lo­gický roz­voj a tým pod­porí Reac­tion Engi­nes vo fáze vývoja. Franco Ongaro, CEO ESA sa vyjad­ril nasle­dovne: “Spo­je­ním týchto troch hrá­čov môžno oča­ká­vať pre­zen­tá­ciu a tes­to­va­nie SABRE motora už kon­com dekády, v roku 2020. Tento kon­trakt je míľ­ni­kom vo výrobe moto­rov a nepo­chybne je to obrov­ský krok pre roz­voj moder­ných tech­no­ló­gií.”

Reaction-Engines-LAPCAT-A2

foto: inhabitat.com

A nie­len tá 5 násobná rých­losť zvuku púta pozor­nosť, ale aj samotný futu­ris­tický vzhľad. Kto vie, čo by na tieto výdo­bytky moder­nej tech­niky pove­dal naprí­klad taký Jules Verne. A čo na to hovo­ríš ty?

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)