ESA a lie­tad­lo, kto­ré pôj­de 5-krát rých­lej­šie ako rých­losť zvu­ku

Lenka Haringová / 19. júla 2016 / Lifehacking

Žije­me v dobe, kedy sa ces­to­va­nie stá­va neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou náš­ho živo­ta. Či už ces­tu­je­me na dovo­len­ku, za prá­cou ale­bo za rodi­nou, čoraz čas­tej­šie musí­me sadať do lie­tad­la a ukrá­tiť svoj čas o dobu pre­pra­vy. Avšak, čo by si pove­dal, keby sa vieš vša­de pre­pra­viť omno­ho rých­lej­šie?

Lie­ta­nie zaži­je “rema­ke” a sta­ne sa ešte rých­lej­ším. Brit­ská spo­loč­nosť Reac­ti­on Engi­nes pod­pí­sa­la kon­trakt s Európ­skou Ves­mír­nou Agen­tú­rou (Euro­pe­an Spa­ce Agen­cy — ESA) a zavia­za­la sa k roz­vo­ju revo­luč­né­ho moto­ra SAB­RE. Ide o špič­ko­vú tech­no­ló­giu, kto­rá urých­li ces­to­va­nie. Táto 10 mili­ó­no­vá doho­da by moh­la pomôcť nie­len astro­nau­tom pri ces­te do ves­mí­ru, ale aj lie­tad­lám pre­me­niť dote­raj­ší spô­sob letu.

SAB­RE (Syner­gis­tic Air-Bre­at­hing Roc­ket Engi­ne) je motor, kto­rý v prvej fáze letu do ves­mí­ru pred pre­pnu­tím do rake­to­vé­ho reži­mu využí­va tzv. atmo­s­fe­ric­ký vzduch. ESA sa o SAB­RE vyjad­ri­la nasle­dov­ne: “Výsled­ka­mi tej­to tech­no­ló­gie, vyro­be­nej v Euró­pe, by mali byť níz­ko­ná­kla­do­vé, spo­ľah­li­vé a zno­vu pou­ži­teľ­né moto­ry, s poten­ciá­lom stať sa novým spô­so­bom pre­pra­vy. Tak­tiež môže vyko­ná­vať ekvi­va­lent­nú prá­cu ako dneš­né rake­ty, avšak spô­so­bom a vzhľa­dom stí­hač­ky, čo pred­sta­vu­je revo­luč­nú mož­nosť lie­ta­nia do ves­mí­ru.”

Reaction-Engines-SKYLON-With-SABRE-Cutaway

foto: inhabitat.com

SAB­RE motor sa teda môže pou­žiť aj do lie­ta­diel, čoho výsled­kom bude ces­to­va­nie 5-krát rých­lej­šie ako je rých­losť zvu­ku. Pre pri­blí­že­nie: z Bru­se­lu do Syd­ney, na palu­be s 300 pasa­žier­mi, sa dosta­neš za 4 hodi­ny a 36 minút, namies­to pôvod­ných 21 hodín. Už si len počkať aké budú nákla­dy, spo­je­né s takým­to dru­hom ces­to­va­nia.

Reac­ti­on Engi­nes ku pod­po­re od ESA dosta­ne grant od Brit­skej vlá­dy v hod­no­te 60 mili­ó­nov libier. Ďal­ším pod­po­ro­va­te­ľom “hyper­so­nic­ké­ho” ces­to­va­nia je spo­loč­nosť BAE Sys­tems s 20% podie­lom, kto­rý činí 20,6 mili­ó­na libier. BAE Sys­tems súhla­sí s poskyt­nu­tím pomo­ci pre prie­my­sel­ný a tech­no­lo­gic­ký roz­voj a tým pod­po­rí Reac­ti­on Engi­nes vo fáze vývo­ja. Fran­co Onga­ro, CEO ESA sa vyjad­ril nasle­dov­ne: “Spo­je­ním tých­to troch hrá­čov môž­no oča­ká­vať pre­zen­tá­ciu a tes­to­va­nie SAB­RE moto­ra už kon­com deká­dy, v roku 2020. Ten­to kon­trakt je míľ­ni­kom vo výro­be moto­rov a nepo­chyb­ne je to obrov­ský krok pre roz­voj moder­ných tech­no­ló­gií.”

Reaction-Engines-LAPCAT-A2

foto: inhabitat.com

A nie­len tá 5 násob­ná rých­losť zvu­ku púta pozor­nosť, ale aj samot­ný futu­ris­tic­ký vzhľad. Kto vie, čo by na tie­to výdo­byt­ky moder­nej tech­ni­ky pove­dal naprí­klad taký Jules Ver­ne. A čo na to hovo­ríš ty?

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)