ESET — “Pozor! Tento vírus vám zmení PIN a poža­duje výkupné!”

Michal Sorkovský / 21. september 2015 / Business

V ESETe obja­vili prvého troj­ského koňa, ktorý na mobil­nom zaria­dení mení PIN. Ide o typ škod­li­vého kódu, ktorý dokáže zablo­ko­vať mobil a následne za jeho odblo­ko­va­nie pýta výkupné 500 dolá­rov. Tento troj­ský kôň sa šíri cez rôzne neofi­ciálne apli­ká­cie, ktoré slú­žia na poze­ra­nie porno videí. 

Loc­ker­PIN sa šíri pro­stred­níc­tvom neofi­cál­nych obcho­dov s apli­ká­ciami, warez fór a tor­ren­tov. ESET hovorí, že apli­ká­cia, s kto­rou pri­šiel do styku, vystu­puje pod náz­vom Porn Droid a ponúka poze­ra­nie porna. Po úspeš­nej inšta­lá­cií sa ale troj­ský kôň pokúsi zís­kať admi­nis­trá­tor­ské povo­le­nia tak, že sa mas­kuje ako inšta­lá­cia záplaty. Následne oznámi uží­va­te­ľovi, že za pre­ze­ra­nie a skrý­va­nie por­no­gra­fic­kého mate­riálu na svo­jom mobile/tablete musí zapla­tiť 500 dolá­rov. Troj­ský kôň pri­tom vystu­puje v mene ame­ric­kej FBI.

V prí­pade zaria­dení, ktoré nie sú chrá­nené bez­peč­nost­nou apli­ká­ciou, neexis­tuje nijaký iný spô­sob ako zme­niť PIN, než obnova tová­ren­ských nasta­vení. V takomto prí­pade ale člo­vek pri­chá­dza o všetky údaje, ktoré mal vo svo­jom mobile či tab­lete ulo­žené. Nepo­môže ale ani zapla­tiť poža­do­va­ných 500 dolá­rov, keďže ani samotní útoč­níci nebudú schopní zaria­de­nie odblo­ko­vať, nakoľko sa PIN vždy mení na cel­kom náhodné číslo.

ESET ďalej hovorí, že väč­šina (75%) infi­ko­va­ných andro­ido­vých smart­fó­nov a tab­le­tov sa nachá­dza v USA. „Je to súčas­ťou trendu. Tvor­co­via andro­ido­vého škod­li­vého kódu pre­sú­vajú svoju pozor­nosť z rus­kých a ukra­jin­ských pou­ží­va­te­ľov na Ame­ri­ča­nov, z kto­rých môžu vyťa­žiť vyšší pro­fit,“ hovorí Lukáš Šte­fanko, detekčný špe­cia­lista ESETu.

Dosta­ču­jú­cou účin­nou ochra­nou pred troj­ským koňom by malo byť pou­ží­va­nie bez­peč­nost­nej apli­ká­cie, pra­vi­delné zálo­ho­va­nie úda­jov a tak­tiež sťa­ho­va­nie apli­ká­cií z cer­ti­fi­ko­va­ných obcho­dov.

zdroj: eset.com

Pridať komentár (0)