EÚ chce verejne dostupné vedecké články do roku 2020

Nikola Brehová / 4. júna 2016 / Tools a produktivita

Pri­stup k infor­má­ciám sa roz­šíri o ďal­šiu dimen­ziu. Pred­stav si, že máš free prí­stup k vedec­kým tex­tom. Neča­káš a nepla­tíš. Znie to super, nie?

Minulý týž­deň v Bru­seli zasa­dali páni z COM­PET – u, čo je Rada pre kon­ku­ren­cie­schop­nosť. Výsle­dok je skvelý. Schvá­lili opat­re­nie o verej­nom prí­stupe k novým vedec­kým člán­kom, ktoré boli pub­li­ko­vané v Európ­skej únii. Rea­li­zá­ciu naplá­no­vali na rok 2020.

141125ec1-detail

foto: ec.europa.eu

Myš­lienka vychá­dza z troch základ­ných prin­cí­pov – zdie­ľa­nie vedo­mostí, voľný prí­stup a opä­tovné pou­ži­tie výskum­ných úda­jov.

Dnes sys­tém fun­guje pla­te­nou for­mou. To zna­mená, že toto opat­re­nie zasiahne nie len vedecké časo­pisy, ale aj oblasť cen­zúry. Cen­zúra je vždy pál­čivá otázka a možno aj to je jeden z dôvo­dov, pre ktoré európ­sky komi­sár pre výskum, vedu a ino­vá­cie, Car­los Moedas ozna­čil tento krok ako „life-chan­ging“.

A teraz si pred­stav, je rok 2020 a ty sa zau­jí­maš naprí­klad o bio­ló­giu, fyziku, ché­miu, astro­nó­niu, … Čokoľ­vek. Nie si ničím limi­to­vaný, máš prí­stup k posled­ným infor­má­ciám a výsku­mom zo všet­kých oblastí. Nemu­síš pla­tiť, nemu­síš byť infor­mač­ným pirá­tom. No nie je to super?

european-commission-building-flags

foto: eud.eu

K prob­le­ma­tike sa vyjad­ril aj pro­fe­sor Ste­van Har­nad z kanad­skej uni­ve­zity v Que­becku a tvrdí, že hoci je spô­sob rea­li­zá­cie mierne nejasný, myš­lienku pod­po­ruje.

V kaž­dom prí­pade ide o obrov­ský krok vpred, ktorý vyža­duje dôkladnú príp­ravu a plá­no­va­nie. Je to výsle­dok holand­ského šesť­me­sač­ného pred­sed­níc­tva v Rade Európ­skej únie. „Prav­de­po­dobne si to ešte neuve­do­mu­jeme, ale úspech holan­ského pred­sed­níc­tva je obrov­ský,“ vyjad­ril sa Moedas počas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie. Komi­sia sa úplne zavia­zala k pod­pore tohto opat­re­nia. Rea­li­zá­cia je naplá­no­vaná na rok 2020, čo je o necelé štyri roky. Aj hovorca Rady pre kon­ku­ren­cie­schop­nosť pri­znal, že nepôjde o jed­no­du­chú úlohu, ale ide o kon­sen­zus 28 vlád. Je to šta­feta, ktorú od júla 2016 pre­be­rie Slo­ven­sko. Pris­pe­jeme k úspeš­nému dosia­hnu­tiu cieľa?

Zdroj článku: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sciencemag.com

Pridať komentár (0)