Európ­ska star­tup scé­na: Fak­ty!

Alberto Onetti / 19. novembra 2014 / Lifehacking

Záko­no­dar­co­via, žur­na­lis­ti, výskum­ni­ci, ale aj samot­ný účast­ní­ci star­tu­po­vej komu­ni­ty vrá­ta­ne busi­ness akce­le­rá­to­rov a inves­to­rov sa čas­to potý­ka­jú s nedos­tat­kom uce­le­nej­ších dát zame­ra­ných na Európ­sku scé­nu. Nová štú­dia, pri­pra­ve­ná v rám­ci ini­cia­tí­vy Star­tup Euro­pe Par­tners­hip (SEP), sa sna­ží pri­niesť tro­cha svet­la a zozbie­rať uce­le­né a porov­na­teľ­né Európ­ske dáta. 

Glo­bál­ny trh s ven­tu­re kapi­tá­lom zazna­me­nal v posled­ných troch rokoch znač­ný nárast význam­ných (>$1m) inves­tí­cii do Európ­skych star­tu­pov, kto­rým sa tak otvá­ra ces­ta k expan­zií na sve­to­vé trhy a líder­stvu vo svo­jich čas­to úzko špe­cia­li­zo­va­ných seg­men­toch. Pod­rob­nej­šia šta­tis­ti­ka doka­zu­jú­ca ten­to trend nebo­la dopo­siaľ dostup­ná, prí­pad­ne len v neuce­le­nej ale­bo neštruk­tu­ro­va­nej for­me. 

Prie­bež­né výsled­ky štú­die vypra­co­va­ne fir­mou PEDAL Con­sul­ting (SK) a Talian­skou spo­loč­nos­ťou Ud’Anet pre ini­cia­tí­vu Star­tup Euro­pe Par­tners­hip, doka­zu­jú ten­to trend. Štú­dia sa zame­ria­va pri­már­ne na takz­va­né ‘Sca­le­ups’, čo je ozna­če­nie pre sku­pi­nu star­tu­pov, kto­ré boli schop­né pre­lo­miť ”ear­ly-sta­ge bar­rier’’, majú poten­ciál pre­sa­diť sa na glo­bál­nom trhu a pris­pieť k tvor­be pra­cov­ných miest v Euró­pe. 

Medzi hlav­né otáz­ky, na kto­ré sa sna­ží štú­dia odpo­ve­dať pat­ria:

• Koľ­ko takých­to sca­le­upov je v Euró­pe?
• V akých kra­ji­nách sa nachá­dza­jú / vzni­ka­jú?
• V akom sek­to­re sca­le­upy naj­čas­tej­šie pôso­bia?
• Koľ­ko IPO a M&A sa usku­toč­ni­lo za posled­né 3 roky?
• Inves­to­ri z kto­rých kra­jín boli najak­tív­nej­ší v akvi­zí­ciách?
• Koľ­ko kapi­tá­lu bolo inves­to­va­né­ho / ‘’rais­nu­té­ho’’
• Exis­tu­jú pozo­ro­va­teľ­né špe­ci­fi­ká jed­not­li­vých kra­jín?

Prie­bež­né výstu­py štú­die, kto­ré čas­to potvr­dzu­jú oča­ká­va­ný trend:

• Naj­viac sca­lu­pov sa roz­ví­ja vo Veľ­kej Bri­ta­nií, kto­rá je nasle­do­va­ná Nemec­kom.
• Dve Anglic­ký hovo­ria­ce kra­ji­ny sú domo­vom sko­ro 1/3 Európ­skych sca­le­upov
• Bolo iden­ti­fi­ko­va­ných vyše 1500 aktív­nych inves­to­rov, pri­čom mini­mál­ne 341 inves­to­va­lo do dvoch a via­cej sca­le­upov. Najak­tív­nej­ší­mi inves­tor­mi boli Index Ven­tu­res a High-Tech Grun­de­fonds
• Inves­to­ri zo Spo­je­ných Štá­tov sa podie­ľa­li tak­mer na polo­vi­ci akvi­zí­cií Europ­ských sca­le­upov, kde hod­no­ta obcho­du pre­siah­la $15m
• Už v prvom pol­ro­ku 2014 bolo iden­ti­fi­ko­va­né rov­na­ké množ­stvo exi­tov ako v celom roku 2013. Z odstu­pom naj­čas­tej­šie boli pred­me­tom akvi­zí­cie fir­my udo­mác­ne­né vo Veľ­kej Bri­ta­nií.
• Naj­viac firiem pat­rí pod seg­ment soft­vé­ro­vé rie­še­nia (17%), nasle­du­je E-com­mer­ce (14%) a Mobi­le (10%)

Vyš­šie spo­mí­na­né prie­bež­né záve­ry vyplý­va­jú z repre­zen­ta­tív­nej vzor­ky, kto­rá bola ana­ly­zo­va­ná počas prvých pia­tich mesia­cov pro­jek­tu. Vzor­ka obsa­hu­je viac ako 1000 ICT sca­le­lu­pov, kto­ré zís­ka­li v posled­ných rokoch znač­ný fun­ding a viac ako 200 akvi­zí­cií (prí­pad­ne IPO). Roz­siah­lej­šia ana­lý­za bude pub­li­ko­va­ná na kon­ci pro­jek­tu v roku 2015.

Pod­ľa hlav­né­ho koor­di­ná­to­ra ini­cia­tí­vy Star­tup Euro­pe Par­tners­hip (SEP) Alber­ta Onet­ti­ho by ‘‘Star­tu­py a sca­lu­py mali byť v cen­tre pozor­nos­ti EU poli­ti­ky. Na to aby sme moh­li navr­hnúť kon­krét­ne kro­ky a stra­té­gie však potre­bu­je­me porov­na­teľ­né a uce­le­né dáta o Európ­skej scé­ne, kto­ré zatiaľ chý­ba­jú. Ini­cia­tí­va Star­tup Euro­pe Par­tners­hip sa v spo­lu­prá­ci s PEDAL Con­sul­ting a spo­loč­nos­ťou Ud’Anet sna­ží vypl­niť tuto medze­ru. Napriek tomu že výsled­ky sú len prie­bež­ne, posky­tu­jú zau­jí­ma­vý pohľad na vývoj v Euró­pe so zame­ra­ním na sca­le­upy, kto­ré majú šan­cu stať sa rešpek­to­va­ný­mi fir­ma­mi v glo­bál­nom merít­ku’’.

Prvot­né výsled­ky tej­to štú­die náj­de­te tu.

Zdroj: pedal-consulting.eu

Pridať komentár (0)