Európ­ska star­tup scéna: Fakty!

Alberto Onetti / 19. novembra 2014 / Tools a produktivita

Záko­no­dar­co­via, žur­na­listi, výskum­nici, ale aj samotný účast­níci star­tu­po­vej komu­nity vrá­tane busi­ness akce­le­rá­to­rov a inves­to­rov sa často potý­kajú s nedos­tat­kom uce­le­nej­ších dát zame­ra­ných na Európ­sku scénu. Nová štú­dia, pri­pra­vená v rámci ini­cia­tívy Star­tup Europe Par­tners­hip (SEP), sa snaží pri­niesť tro­cha svetla a zozbie­rať uce­lené a porov­na­teľné Európ­ske dáta. 

Glo­bálny trh s ven­ture kapi­tá­lom zazna­me­nal v posled­ných troch rokoch značný nárast význam­ných (>$1m) inves­tí­cii do Európ­skych star­tu­pov, kto­rým sa tak otvára cesta k expan­zií na sve­tové trhy a líder­stvu vo svo­jich často úzko špe­cia­li­zo­va­ných seg­men­toch. Pod­rob­nej­šia šta­tis­tika doka­zu­júca tento trend nebola dopo­siaľ dostupná, prí­padne len v neuce­le­nej alebo neštruk­tu­ro­va­nej forme. 

Prie­bežné výsledky štú­die vypra­co­vane fir­mou PEDAL Con­sul­ting (SK) a Talian­skou spo­loč­nos­ťou Ud’Anet pre ini­cia­tívu Star­tup Europe Par­tners­hip, doka­zujú tento trend. Štú­dia sa zame­riava pri­márne na takz­vané ‘Sca­le­ups’, čo je ozna­če­nie pre sku­pinu star­tu­pov, ktoré boli schopné pre­lo­miť ”early-stage bar­rier’’, majú poten­ciál pre­sa­diť sa na glo­bál­nom trhu a pris­pieť k tvorbe pra­cov­ných miest v Európe. 

Medzi hlavné otázky, na ktoré sa snaží štú­dia odpo­ve­dať pat­ria:

• Koľko takýchto sca­le­upov je v Európe?
• V akých kra­ji­nách sa nachá­dzajú / vzni­kajú?
• V akom sek­tore sca­le­upy naj­čas­tej­šie pôso­bia?
• Koľko IPO a M&A sa usku­toč­nilo za posledné 3 roky?
• Inves­tori z kto­rých kra­jín boli najak­tív­nejší v akvi­zí­ciách?
• Koľko kapi­tálu bolo inves­to­va­ného / ‘’rais­nu­tého’’
• Exis­tujú pozo­ro­va­teľné špe­ci­fiká jed­not­li­vých kra­jín?

Prie­bežné výstupy štú­die, ktoré často potvr­dzujú oča­ká­vaný trend:

• Naj­viac sca­lu­pov sa roz­víja vo Veľ­kej Bri­ta­nií, ktorá je nasle­do­vaná Nemec­kom.
• Dve Anglický hovo­riace kra­jiny sú domo­vom skoro 1/3 Európ­skych sca­le­upov
• Bolo iden­ti­fi­ko­va­ných vyše 1500 aktív­nych inves­to­rov, pri­čom mini­málne 341 inves­to­valo do dvoch a via­cej sca­le­upov. Najak­tív­nej­šími inves­tormi boli Index Ven­tu­res a High-Tech Grun­de­fonds
• Inves­tori zo Spo­je­ných Štá­tov sa podie­ľali tak­mer na polo­vici akvi­zí­cií Europ­ských sca­le­upov, kde hod­nota obchodu pre­siahla $15m
• Už v prvom pol­roku 2014 bolo iden­ti­fi­ko­vané rov­naké množ­stvo exi­tov ako v celom roku 2013. Z odstu­pom naj­čas­tej­šie boli pred­me­tom akvi­zí­cie firmy udo­mác­nené vo Veľ­kej Bri­ta­nií.
• Naj­viac firiem patrí pod seg­ment soft­vé­rové rie­še­nia (17%), nasle­duje E-com­merce (14%) a Mobile (10%)

Vyš­šie spo­mí­nané prie­bežné závery vyplý­vajú z repre­zen­ta­tív­nej vzorky, ktorá bola ana­ly­zo­vaná počas prvých pia­tich mesia­cov pro­jektu. Vzorka obsa­huje viac ako 1000 ICT sca­le­lu­pov, ktoré zís­kali v posled­ných rokoch značný fun­ding a viac ako 200 akvi­zí­cií (prí­padne IPO). Roz­siah­lej­šia ana­lýza bude pub­li­ko­vaná na konci pro­jektu v roku 2015.

Podľa hlav­ného koor­di­ná­tora ini­cia­tívy Star­tup Europe Par­tners­hip (SEP) Alberta Onet­tiho by ‘‘Star­tupy a sca­lupy mali byť v cen­tre pozor­nosti EU poli­tiky. Na to aby sme mohli navr­hnúť kon­krétne kroky a stra­té­gie však potre­bu­jeme porov­na­teľné a uce­lené dáta o Európ­skej scéne, ktoré zatiaľ chý­bajú. Ini­cia­tíva Star­tup Europe Par­tners­hip sa v spo­lu­práci s PEDAL Con­sul­ting a spo­loč­nos­ťou Ud’Anet snaží vypl­niť tuto medzeru. Napriek tomu že výsledky sú len prie­bežne, posky­tujú zau­jí­mavý pohľad na vývoj v Európe so zame­ra­ním na sca­le­upy, ktoré majú šancu stať sa rešpek­to­va­nými fir­mami v glo­bál­nom merítku’’.

Prvotné výsledky tejto štú­die náj­dete tu.

Zdroj: pedal-consulting.eu

Pridať komentár (0)