Cleantechsummit

Popis udalosti

Prvýkrát Techsummit Events pripravuje svoje nadobudnuté niekoľkoročné know-how priniesť aj do regiónu mimo Bratislavy. Každá časť Slovenska má svoje špecifikum, ktoré pomáha regiónu k energetickej samostatnosti a rozvoju ekonomického potenciálu, kde je potrebné pritiahnuť pozornosť všetkých relevantných aktérov a tak prispieť významnou mierou k prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo demokratickou cestou.

Clean.techsummit má preto ambíciu, pritiahnuť pozornosť komunít, samosprávy a ďalších hráčov v regióne a hľadať vzájomné prepojenia a synergie. Príklad tohto prístupu k problematike sa bude konať dňa 04.02.2020 v Košiciach.