Eventy

Close

Nauč sa predať sa

Bratislava

  • Coworking Cvernovka Racianska 78, 831 54 Bratislava, Slovakia
  • 13.03.2018

Popis

Po­nú­kaš služby alebo pre­dá­vaš pro­dukt a hľa­dás si kli­en­tov?
Nauč sa, ako sa pre­dať v tvrdom svete kon­ku­ren­cie.

Čo ti dá works­hop?

– Osvo­jíš si zá­kladný pred­po­klad vy­jed­ná­va­nia = ve­dieť čo chcem
– Na­učíš sa ako pri­pra­viť úvodnú po­nuku a na­pí­sať email, ktorý má šancu oslo­viť
– Spoz­náš kľú­čové mo­menty ob­chod­ného roz­ho­voru a vy­skú­šaš si, ako vhodne re­a­go­vať na re­ak­cie pro­ti­strany
– Do­zvieš sa, ako vy­jed­ná­vať o cene a pla­tob­ných pod­mien­kach
– Ako do­viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca

a množ­stvo ďal­ších uži­toč­ných ti­pov.

Cena v pred­pre­daji: 8 €
Lís­tky: http://bit.ly/2CN­sUuG
Cena na mieste: 10 €

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.