Eventy

Close

Cestovateľské kino: Černobyľ

Bratislava

  • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
  • 14.03.2018

Popis

Uce­lený ob­raz pri­bližne 40 ro­kov, stu­de­nej vojny a rusko-ukra­jin­ských vzťa­hov. Do­ku­ment nie je pro­pa­gá­ciou tu­ris­tic­kých zá­jaz­dov v do­stup­ných zó­nach. V ko­men­to­va­nom sprie­vode Mar­tina Du­beňa z CHER­NO­BY­Lwel.come sa za­me­riame na čer­no­byľ­skú zónu. Na to, čo bolo pred ňou, ako vznikla a aký je jej stav v sú­čas­nosti. Akú kva­litu má ži­vot, ktorý vedú sa­mou­sad­líci v jed­not­li­vých zó­nach? Vrá­time sa ku re­kon­štruk­cii vzniku ka­ta­strofy a jej kon­krét­nych ná­sled­koch.

!PO­ČET LÍS­TKOV NA MIESTE BUDE OB­ME­DZENÝ!
Od­po­rú­čame za­kú­piť vo­pred na To­otoothttps://to­otoot.fm/en/events/5a9d8e38c1abe40d90be24d5

Vý­ťa­žok zo vstup­ného ve­nu­jeme sa­mou­sad­lí­kom ži­jú­cim v čer­no­byľ­ských zó­nach.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.