ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Eventy

Close

Cestami necestami #29 – Švédsky Sarek & Lofoty a Havaj

Bratislava

 • Nervosa Restaurant Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovakia
 • 17.07.2018

Popis

Pra­vi­delné 29. po­kra­čo­va­nie pre­zen­tá­cií Ces­tami ne­ces­tami v bra­ti­slav­skej Ner­vose. Vy­be­rieme sa až za po­lárny kruh a od­me­nou nám bude di­voká prí­roda švéd­skeho Sa­reku, no nav­ští­vime aj skryté zá­ku­tia na Lo­fo­tách a s dúš­kom dob­ro­druž­stva za­kot­víme na Ha­vaji.

19:00 Gab­riela Pa­lai – 10 dô­vo­dov, prečo as­poň raz za ži­vot
nav­ští­viť ha­vaj­ský os­trov Kauai

Ha­vaj­ské os­trovy tvorí osem hlav­ných os­tro­vov, z kto­rých se­dem je trvalo obý­va­ných. Keďže sme pred ces­tou ve­deli o os­tro­voch len málo, ve­no­vali sme v rámci príp­ravy množ­stvo času vý­beru toho najv­hod­nej­šieho. Najv­hod­nej­šieho v na­šom po­ní­maní, vhod­ného pre nás. Roz­hod­nu­tie, na ktorý z os­tro­vov sa po­čas na­šej cesty po USA vy­be­rieme, ovplyv­nilo via­cero vecí. Os­trov Kauai sme si vy­brali v pr­vom rade kvôli roz­ma­ni­tej prí­rode a men­šiemu množ­stvu tu­ris­tov. Rada vám po­viem, prečo sa oplatí vy­brať si práve tento os­trov a prečo by ste ho mali as­poň raz v ži­vote nav­ští­viť.

https://www.fa­ce­book.com/pa­laic­rew/

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 Pe­ter Dvo­rák – Švéd­sky Sa­rek a Lo­foty

O Sa­reku sa ho­vorí aj ako o po­sled­nej di­vo­čine Európy. Tažko po­ve­dať, či je na­ozaj po­sledná, pravda však je, že keď raz vstú­pite do parku, ci­vi­li­začné vý­do­bytky stra­títe a je len na vás a va­šich schop­nos­tiach, ako sa po­pa­su­jete s miest­nou prí­ro­dou. O tre­ko­vaní v Sa­reku a Lo­fo­tách vám príde po­roz­prá­vať Pe­ter…

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: https://goo.gl/7o9EyA

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

26.07.2018 / 09:00 / Banská Bystrica

THE LEGITS BLAST FESTIVAL 2018

Close

THE LEGITS BLAST FESTIVAL 2018

Banská Bystrica

 • Aqualand B. Bystrica - Plážové kúpalisko Švermova ulica 45, 974 04 Banská Bystrica, Slovakia
 • 26.07.2018

Popis

70+ coun­tries ce­leb­ra­ting Hip Hop cul­ture via all the ele­ments

July 21 – 26 – Kra­kow | PO­LAND
July 26 – 29 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA

PRE­SALE FOR DAN­CER (All Days Pass)
http://the­le­gitsb­last.com/en/tic­kets/

PRE­SALE FOR CON­CERTS (Sa­tur­day Only)
https://goo.gl/TsGJ61

THE LE­GITS BLAST PROG­RAM

July 21 – 26 – Kra­kow | PO­LAND
Catch the Flava Bre­a­king camp
https://www.fa­ce­book.com/events/336643913471525/

July 22 – 27 – Kra­kow | PO­LAND
Catch the Flava Street Sty­les camp
https://www.fa­ce­book.com/events/156727001647619/

July 26 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Works­hops
10 Year An­ni­ver­sary of Hasta La Mu­erte crew + Pre­party

July 27 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Outb­reak Europe 2018 Pre­lims
https://www.fa­ce­book.com/events/148148919179448/
Graf­fiti Jam
Street Mar­ket
Fri­day Party aka 5 Years of The Le­gits Birth­day Party

July 28 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Outb­reak Europe 2018 Fi­nals
https://www.fa­ce­book.com/events/148148919179448/
The Le­gits Stre­et­dance Battle Pre­lims & Fi­nals
https://www.fa­ce­book.com/events/1856097287798643/
Youth is the Fu­ture
Per­fect Beat Chal­lenge
Ce­leb­ra­tion of Mex One’s Life Tri­bute
Con­certs & Par­ties
Graf­fiti Jam
Street Mar­ket

July 29 – Ban­ska Bys­trica | SLO­VA­KIA
Rep Your Coun­try Pre­lims & Fi­nals – fi­nals end at 21:00
Graf­fiti Jam
Street Mar­ket
Good Bye Party aka 15 Years of Outb­reak

BATTLE RE­GI­STRA­TION:
http://the­le­gitsb­last.com/en/battle-re­gi­stra­tion/

AC­COM­MO­DA­TION:
http://the­le­gitsb­last.com/en/ac­co­mo­da­tion/

Stay up for more in­for­ma­tion co­ming soon!

More info:
Web: http://the­le­gitsb­last.com/
FB: https://www.fa­ce­book.com/the­le­gitsb­last/
Ins­ta­gram: The Le­gits Blast

Con­cert Line Up:
DAS EFX (USA)
Strapo (Of­fi­cial) (SK)
Ne­rieš (SK)
Maj­self (SK)
?
Con­cert host: Johnny Per­fekto

13.09.2018 / 18:00 / Bratislava

Ochutnaj, čo je koučing

Close

Ochutnaj, čo je koučing

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Mierová 56, Bratislava
 • 13.09.2018

Popis

Tú­žite osob­nostne a pro­fesne rásť? Kou­čing je to pravé pre Vás. Príďte s nami ochut­nať, čo všetko po­núka.

,,PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
SIL­VIA LAN­GER­MANN

Ak Vás zau­jíma, čo sa pod slo­vom kou­čing na­ozaj skrýva, čo všetko kou­čo­va­nie pri­náša a ako sa kou­čuje, tak je works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, vhodný práve pre Vás.
Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Vďaka kou­čingu viac po­ro­zu­miete nie­len sebe sa­mému, ale aj sprá­va­niu dru­hých. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Na­učíte sa prak­ticky rie­šiť prob­lémy, ale aj efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.
Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu roz­ví­jať sa v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote. Kou­čing Vás do­káže ovplyv­niť na­toľko, že zme­níte svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

Čo sa na works­hope do­zviete:
• pred­sta­víme Vám čo je kou­čing
• ako fun­guje kou­čo­va­nie
• ako lep­šie od­had­núť seba, svo­jich za­mest­nan­cov a pod­ria­de­ných
• me­tó­dy kou­čingu a ako ich po­u­žiť v praxi

Works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, bude pre­bie­hať 13.09. 2018 od 18:00 do 20:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Cena:

18,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.09.2018 18:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava
Kouči

Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC

Lek­torka, psy­cho­lo­gička, kouč

Ing. To­máš Lan­ger­mann

Kouč, lek­tor

22.09.2018 / 09:00 / Bratislava

Time a Stress management

Close

Time a Stress management

Bratislava

 • Mierová 56, Bratislava
 • 22.09.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 22.09.2018 v pries­to­roch Po­wer Co­aching-u od 8:00 do 16:00 na Mie­ro­vej 56 v Bra­ti­slave pod ve­de­ním skú­se­ných lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­man a To­máša Lan­ger­man.

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 22.09.2018 08:00
Miesto: Mie­rová 56, Bra­ti­slava

10.10.2018 / 08:30 / Bratislava

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Close

e-learnmedia CAFÉ Business Stage

Bratislava

 • Vodárenské múzeum, Devínska cesta 1, Bratislava
 • 10.10.2018

Popis

Vo svete di­gi­tál­neho vzde­lá­va­nia sa za po­sledné me­siace dejú nové a vzru­šu­júce veci.
Sme pri tom, te­šíme sa z toho, a preto by sme vám veľmi radi chceli spro­stred­ko­vať našu po­zi­tívnu skú­se­nosť a naj­nov­šie in­for­má­cie z tejto ob­lasti, preto vás po­zý­vame na e-le­arn­me­dia CAFÉ Bu­si­ness Stage

10. ok­tó­ber 2018, Vo­dá­ren­ské mú­zeum, Bra­ti­slava

 

Vy­tvo­rili sme preto pries­tor pre na­šich stá­lych a zá­ro­veň úplne no­vých biz­nis par­tne­rov, aby prišli uká­zať, ako vám vieme spo­ločne po­môcť, aby roz­voj a vzde­lá­va­nie va­šich za­mest­nan­cov ne­us­tále na­pre­do­vali v sú­lade s va­šimi biz­nis cieľmi, a zá­ro­veň naj­nov­šími po­znat­kami a sve­to­vými trendmi.

Close

Desatoro úspešných blogerov

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 12.07.2018

Popis

V in­ku­bá­tore sme si pre vás pri­pra­vili jú­lové biz­nis ra­ňajky na tému „De­sa­toro úspeš­ných blo­ge­rov“ s Ma­rií Stra­cen­skou, bý­va­lou no­vi­nár­kou, dnes rov­nako úspeš­nou lek­tor­kou a PR ma­na­žér­kou.

Kedy sa bude ko­nať?
• 12.7.2018 (štvr­tok) v čase od 09:00 – 11:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (Kon­fe­renčná sála – 1.po­scho­die)

O biz­nis ra­ňaj­kách:
Ne­bu­dete blogy pí­sať, ale bu­deme si nie­ktoré spo­ločne čí­tať. Ne­bude to teda pred­náška, skôr works­hop, kde budú po­slu­cháči ak­tív­nou sú­čas­ťou. A ne­bude chý­bať ani chutné ob­čerstve­nie.

Agenda:
• čo sa nám páči na dob­rých blo­goch – in­špi­rá­cia
• pár slov o tvo­ri­vom pí­saní
• ako na ti­tulky
• blogy v služ­bách biz­nisu

O lek­torke:
Ma­rie Stra­cen­ská je bý­valá no­vi­nárka z STV, TA3, či te­le­ví­zie Mar­kíza. Dnes je PR ma­na­žérka jed­nej z po­li­tic­kých strán, lek­torka na Sok­ra­to­vom in­šti­túte, mama dvoj­čiat. Má za se­bou aj príp­ravu pre­zi­dent­skej kam­pane a dl­ho­dovo pô­sobí ako lek­torka a kon­zul­tantka pre rôzne or­ga­ni­zá­cie, aj pre PDCS a Res­tar­tup.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 11.7.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/wGo­ee­Ar­wdY­xg­noD43 >> naj­ne­skôr do 11.7.2018 do 15:00 hod.

Pro­síme o be­z­od­kladné in­for­mo­va­nie v prí­pade va­šej ne­účasti. Za po­cho­pe­nie ďa­ku­jeme a te­šíme sa na vás.

Po­du­ja­tia pre vás pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

Vstup voľný :)

Zo­bra­ziť me­nej

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.