Eventy

07.02.2019 / 18:30 / Bratislava

Ako si nájsť čas (interaktívna prednáška)

Close

Ako si nájsť čas (interaktívna prednáška)

Bratislava

  • 07.02.2019

Popis

De­ad­liny sa ne­kom­pro­misne blí­žia, zo­znam fil­mov, ktoré si chcete po­zrieť, sa ne­us­tále pre­dl­žuje a ešte stále si ne­viete po ne­mecky ob­jed­nať Wie­ner­schnit­zel? Všetci to po­známe – čas beží naj­rých­lej­šie, keď je ho naj­me­nej. My sa preto mu­síme vy­zb­ro­jiť schop­nos­ťami, kto­rými mô­žeme bo­jo­vať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cii či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze. Ni­kto sa s tý­mito schop­nos­ťami ne­na­rodí, a na ško­lách nás to ni­kto ne­nau­čil. Ak pat­ríte me­dzi ľudí, ktorí chcú z kaž­dého dňa vy­bú­chať čo naj­viac, príďte na pred­nášku time ma­naž­mentu pod ve­de­ním Da­vida Kál­mána. Po­čas tejto in­te­rak­tív­nej pred­nášky, ktorá je mo­men­tálne i best­sel­le­rom, si spolu uká­žeme aj to, že aj šesť­de­siat se­kúnd vie byť veľa.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

  • Pre­be­rieme a po­cho­píte Ei­sen­ho­we­rov prin­cíp.
  • Vy­svet­líme si pra­vidlo jed­nej ho­diny, ktoré do­káže zme­niť náš ži­vot.
  • Od­ha­líme naj­čas­tej­ších zlo­de­jov času.
  • Po­vieme si tipy a rady, ako s nie­čím za­čať, ne­pres­tať a do­tiah­nuť to do úspeš­ného konca.

Hlavné ciele:

  • Na­učiť účast­ní­kov správne ur­čo­vať si pri­ority.
  • Ako správne roz­de­ľo­vať čas a roz­li­šo­vať veľ­kosti úloh, ktoré sa skla­dajú z po­dú­loh.
  • Ako za­čať a ne­pres­tať ro­biť čo­koľ­vek čo chceme.
  • Ako správne plá­no­vať úlohy.

Pre koho je táto in­te­rak­tívna pred­náška ur­čená:

Pre tých, ktorí sa chcú na­učiť tipy a triky, kto­rými môžu „strie­ľať“ proti stresu, prok­ras­ti­ná­cii či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

O lek­to­rovi:

Da­vid Kál­mán pra­cuje 13 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí. Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí. Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Da­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy, aj pre väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách. Vy­tvo­ril tiež vlast­ný vzde­la­́va­cí pro­ces pre ob­chod­né od­de­le­nia a v su­́čast­nosti po­ma­́ha fir­mám ra­́sť cez lie­vik, vzde­la­́va­nie, na­́rast pro­duk­ti­vity a zvy­́še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Eventb­rite je 8€, na mieste bude 10€.
Me­diálni par­tneri: me­eto, star­ti­tup, gre­ven­tan.

Close

Úspešný (nielen softvérový) produkt manažér

Bratislava

  • 13.11.2018

Popis

Pri­pra­vili sme si pre teba ďalší bez­platný se­mi­nár, ten­to­krát s Mar­ti­nom Duf­fe­kom na tému „Úspešný (nie­len soft­vé­rový) pro­dukt ma­na­žér“.

KEDY? 13.11. (uto­rok) od 9:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (2. po­scho­die, miest­nosť č. 216)

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• čo robí dobrý (nie­len soft­vé­rový) pro­dukt ma­na­žér,
• as­pekty ovplyv­ňu­júce (ne)vy­da­nie pro­duktu alebo jeho časti na trh,
• glo­ba­li­zá­cia vs. lo­ka­li­zá­cia a jej vplyv na úspeš­nosť pro­duktu na trhu,
• ako pro­dukt ovplyv­ňujú ak­tu­álne trendy – Di­gi­ta­li­za­cia, IoT a Big Data,
• prak­tické prí­klady.

O lek­to­rovi:
Mgr. Mar­tin Duf­fek pra­cuje vo firme SAP od roku 2003, kde za­stá­val rôzne po­zí­cie v pro­duk­to­vom ma­naž­mente, ria­dení port­fó­lia, con­tro­lingu, pod­pory pro­duktu a fi­nan­cií. V sú­čas­nosti pra­cuje ako prog­ram of­fice ma­na­žér pre ob­lasť ma­lých a stred­ných pod­ni­kov a je čle­nom do­zor­nej rady SAP SE. V mi­nu­losti pra­co­val ako au­di­tor a kon­zul­tant v po­ra­den­skej spo­loč­nosti Pri­ce­wa­ter­hou­se­Co­opers a na rôz­nych IT po­zí­ciach v seg­mente ma­lých a stred­ných fi­riem. Vy­štu­do­val od­bor Pod­ni­kové fi­nan­cie na Uni­ver­zite Ko­men­ského v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 12.11.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/2Gzzr­WIG2jm7VzAD2

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

Vstup voľný :)

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.