Evnt.ee vám chce ponúk­nuť väčší záži­tok z even­tov

Lukáš Gašparík jr. / 3. február 2015 / Startupy

Star­tup Evnt.ee je ďal­ším slo­ven­ským pro­jek­tom, ktorý rieši inte­rak­ciu diváka na rôz­nych podu­ja­tiach. Tým to však celé iba začína, Evnt.ee chce ponúk­nuť aj ďal­šie novinky, ktoré by mali byť kro­kom vpred.

Dopo­čuli sme sa o pro­jekte Evnt.ee, vieš nám pove­dať k tomu niečo viac?

Mys­lím, že už z názvu je jasné, čím sa zaobe­ráme. Eventy sú v súčas­nosti v kurze a nič nena­sved­čuje tomu, že by sa to malo zme­niť. Spá­jajú nie­koľko akti­vít, ako je vzde­lá­va­nie sa, spoz­ná­va­nie nových inšpi­ra­tív­nych ľudí a roz­ví­ja­nie osob­nej pro­duk­ti­vity do jed­ného veľ­kého prí­behu. Preto vytvá­rame službu, ktorá bude držať krok s ľuďmi na even­toch v kaž­dom oka­mihu.

Prečo vznikla táto myš­lienka, chý­balo vám niečo?

Presne tak. Slo­vami jed­ného mla­dého star­tu­pistu, we rea­li­zed there was somet­hing mis­sing :). Oblasť pro­duk­cie even­tov stále ras­tie a spolu s tým rastú aj požia­davky orga­ni­zá­to­rov aj účast­ní­kov. No a keďže sme na trhu nenašli žiadnu službu, ktorá by spĺňala naše pred­stavy, roz­hodli sme sa prísť s vlast­ným rie­še­ním.

Ako ste ďaleko vo vašom pro­jekte?

Naša služba má za sebou prvé nasa­de­nia v „reál­nom svete“. Ide samoz­rejme o MVP, ktoré je ale plne funkčné (až na pár drob­ností, ktoré dola­ďu­jeme :) ). Pre­mi­éru alfa ver­zie sme mali na dvoch kon­fe­ren­ciách v Lon­dýne a potom v Prahe, a dostali sme pozi­tívne ohlasy. Treba ale pove­dať, že alfa ver­zia Evnt.ee je len akýmsi pre­d­vo­jom pred tým, čo máme v blíz­kej budúc­nosti v pláne. Na to si ale bude treba ešte počkať, karty chceme odkrý­vať postupne. Kľú­čová je teraz pre nás vali­dá­cia myš­lienky pro­stred­níc­tvom pri­vát­neho tes­to­va­nia.

Kedy by ste chceli launc­hnúť?

Dá sa pove­dať, že už sme launchli. Keďže však ide o alfa ver­ziu, nero­bíme okolo toho pompézne oslavy. Tie si šet­ríme na uve­de­nie plno­hod­not­nej služby Evnt.ee, oproti kto­rej bude alfa ver­zia iba jed­ným kolies­kom v súkolí. Ofi­ciálne uve­de­nie pre­behne ešte v tomto roku a mys­líme si, že sa máte na čo tešiť.

V čom by ste mali byť iní ako kon­ku­ren­cia, ak teda môžeš pre­zra­diť :)

Ako sme spo­me­nuli, karty si ešte necháme na ruke. Máme pocit, že kon­ku­ren­cia sa vôbec nezau­jíma o to, kto vlastne jej pro­dukty pou­žíva a čo od nej pou­ží­va­te­lia oča­ká­vajú. Čo nás zaráža, je, že všade u kon­ku­ren­cie nachá­dzame nedo­tia­hnuté a nedo­mys­lené prvky. V čom sa teda odli­šu­jeme, je, že my počú­vame. Počú­vame orga­ni­zá­to­rov, počú­vame účast­ní­kov even­tov a pro­dukt nasta­vu­jeme tak, aby spĺňal ich oča­ká­va­nia. Ba dokonca, aby milo prek­va­pil a tak­po­ve­diac mys­lel za pou­ží­va­teľa.

Kto všetko sa podieľa na tomto pro­jekte? Kto je vo vašom tíme?

Náš tím je ste­les­ne­ním zna­lostí, skú­se­ností, kre­a­ti­vity a ino­va­tív­neho prí­stupu (blá blá blá). Sme dvaja spo­lu­za­kla­da­te­lia: Jakub Mana, ktorý zod­po­vedá za pro­duk­tovú stra­té­giu a vo voľ­nom čase je deve­lo­per, a Ivan Miná­rik, ktorý rieši gra­fickú stránku a cel­kový look & feel (UX) pro­duk­tov a slu­žieb. Ďalej máme v tíme veľmi skú­se­ného vývo­jára Filipa Lukáča, ktorý má na sve­domí alfa ver­ziu Evnt.ee, a Kamila Obo­rila, ktorý sa stará o správu sys­té­mov a ser­ve­rovú infra­štruk­túru. Máme skvelý tím, ktorý gene­ruje skvelé nápady na počka­nie dokáže službu pohá­ňať správ­nym sme­rom.

Aké sú vaše ďal­šie plány, na čo sa najb­liž­šie pri­pra­vu­jete?

Momen­tálne sa zame­ria­vame na dve veci: pre­daj alfa ver­zie a vývoj novej ver­zie služby. Na to by sme v tíme uví­tali ďal­ších deve­lo­pe­rov na back-end a front-end.

Okrem toho, ako asi každý star­tup, neus­tále hľa­dáme mož­nosti, ako pri­niesť do firmy kapi­tál na rých­lejší rast.

Pridať komentár (0)