Exklu­zívny superš­port zo Slo­ven­ska mieri na cesty!

David - Autobazar.eu / 30. júla 2015 / Auto

Slo­ven­sko je pova­žo­vané za auto­mo­bi­lovú veľ­moc. Hlavnú zásluhu má na tom najmä prí­tom­nosť veľ­kých auto­mo­bi­liek ako Kia, Peugeot – Cit­roën, či Volk­swa­gen. No nejde o pôvodne naše auto­mo­bilky.

A síce aj Praga má korene v sused­nom Česku. No naj­väč­šiu zásluhu na zno­vuz­ro­dení značky Praga majú práve Slo­váci. Prečo? Spo­loč­nosť Race­4­Slo­va­kia bola pre­me­no­vaná na Praga Cars. Vstú­pil do nej totiž výrobca vojen­skej tech­niky Praga-Export. Vývoj aj výrobu ale zastre­šujú Slo­váci.

JEJ DOMO­VOM JE OKRUH

Auto­mo­bily Praga sa sta­vajú neďa­leko Slo­va­kia­ringu, naj­zná­mej­šieho slo­ven­ského pre­te­kár­skeho okruhu v obci Ore­chová Potôň. Pôvodná Praga R1, ktorá bola len okru­ho­vým špe­ciá­lom bola tes­to­vaná práve na tomto okruhu, z kto­rého vznikla aj Praga R1R, tak­tiež desivé auto, ale vhodné aj na bežné komu­ni­ká­cie.

LEN PRE VYVO­LE­NÝCH

Praga R1R vyzerá na prvý pohľad ako keby si len odbehla z pre­te­kov. Pre­te­kár­ske sú aj jej para­metre. Bru­tálny prí­tlak, všade samé prí­tlačné krídlo či spoj­ler, je toho viac než dosť. Výkon pri takto vyze­ra­jú­com auto nesmie zaos­tá­vať. Má objem 2 litre a v závis­losti na pre­ve­dení pro­du­kuje 330 až 400 kon­ských síl. Prí­tlak je bru­tálny, pri rých­losti okolo 200 km/h Praga R1R drží aj v zákru­tách tak­mer rov­nako dobre ako na rovin­kách. Rých­losť známa nie je, no má sa pohy­bo­vať v roz­me­dzí 270 až 300 km/h. V základ­nom pre­ve­dení je tu miesto len pre vodiča, aby ste zviezli fešnú sle­činku, za sedadlo si pri­pla­títe. Praga R1R bude však len pre úzky okruh vyvo­le­ných. Kon­krétne pre 68 šťast­liv­cov. Presne toľko rokov sa totiž Praga nevy­rá­bala. Neme­nej exklu­zívna bude aj cena. 198 000 eur na auto nedá len tak hocikto. Za prvo­triedne špor­tové vozidlo s hmot­nos­ťou len 670 kg však oveľa menej nedáte ani pri inom výrob­covi. Na prvých zábe­roch sa poko­cháte pohľa­dom na cestnú ver­ziu R1R, na ďal­ších je už okru­hová R1.

Praga R1RPraga R1RPraga R1RPraga R1RPraga R1Praga R1Praga R1Praga R1Praga R1Praga R1Praga R1

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)