Expe­ri­ment doká­zal, že pre­kro­če­nie rých­losti svetla môže vytvo­riť zau­jí­mavý efekt

Jaroslav Kapustka / 31. mája 2016 / Tools a produktivita

Jed­ným zo základ­ných kame­ňov fyziky je fakt, že rých­losť svetla je kon­štantná a že nič nesúce infor­má­ciu nemôže ces­to­vať rých­los­ťou pre­vy­šu­jú­cou rých­losť svetla. Ak sa však začnú fyzici hrať s geomet­riou, môžu vznik­núť pohyby “fas­ter-than-light” (rých­lej­šie-než-svetlo) a vtedy začína zábava.

Pri­šiel na to medzi­ná­rodný tím ved­cov, ktorí expe­ri­men­tom simu­lo­vali, čo vidí sta­tický pozo­ro­va­teľ pokiaľ sle­duje “super­lu­mi­nal” jav — čiže jav rých­leší ako svetlo. Ako uviedli vo svo­jom článku, ktorý uve­rej­nil Science Advan­ces, pokiaľ sa zdroj svetla pohy­buje okolo pozo­ro­va­teľa rých­lej­šie ako svetlo vzbu­dzuje dojem, že sa pohy­buje späť v čase.

Mat­tero Cle­rici sa pre IFLS­cience vyjad­ril: “Exis­ten­cia maxi­mál­neho limitu, rých­losti svetla, je pri­ro­dze­ným zdro­jom otá­zok — čo sa stane, ak túto rých­losť pre­ko­náme? Zdroj svetla sa môže pohy­bo­vať rých­lej­šie než svetlo, ak jeho rých­losť nie je spo­jená s fyzic­kým pohy­bom hmoty. Sle­du­júc túto myš­lienku sme začali s expe­ri­men­tál­nym výsku­mom efektu super­lu­mi­nal pohybu.”

Capture

Ukážka expe­ri­mentu, foto: iflscience.com

Ako základ využil výskumný tím prácu Lorda Ray­le­igh z pred vyše 100 rokov, ktorá sa zaobe­rala podob­nou teóriou u rých­losti zvuku. Pred­po­kla­dal, že pokiaľ lie­tadlo poletí rých­los­ťou pre­vy­šu­júcu rých­losť zvuku a bude pri­tom z neho znieť veľmi hlasno hudba, budeme túto hudbu počuť odzadu. Po pre­ve­dení do aktu­ál­neho teore­tic­kého pokusu by sta­tický pozo­ro­va­teľ mal vidieť ves­mírnu loď pohy­bu­júcu sa dozadu v prí­pade, ak by pre­ko­nala rých­losť svetla.

Aj keď to všetko možno znie len ako sci-fi, je to reálne a tento pred­po­klad nepo­ru­šuje ani zákony fyziky. Tím pri svo­jom pokuse ožia­ril extrémne rých­lymi pul­zami laseru nie­koľko bodov na obra­zovke. V kaž­dom bode bolo lase­rové svetlo zachy­tené vyso­ko­rých­lost­nou kame­rou, ktorá dokáže zachy­tiť fotky v nie­koľ­kých tri­li­ón­ti­nách sekundy. Počas tohto expe­ri­mentu nebolo možné pre­niesť žiadnu hmotu ani infor­má­ciu rých­lej­šie ako svetlo, ale ako pulz svieti na rôz­nych mies­tach na obra­zovke vzniká ilú­zia super­lu­mi­nal efektu, keďže vzhľa­dom na rozp­tyl a rých­losť pul­zov svetlo nie je schopné prejsť tieto malé vzdia­le­nosti. Tím pozo­ro­val počas expe­ri­mentu rov­naký efekt aký pred­po­kla­dal Ray­le­igh — obrazy sa javia akoby sa pohy­bo­vali späť v čase.

Reálne sa rých­losť väč­šia ako tá svetla podľa záko­nov rela­ti­vity dosiah­nuť nedá. Ak čas­tice nemajú hmot­nosť, môžu ces­to­vať rých­los­ťou svetla, no ak majú nejakú hmot­nosť bude treba neko­nečné množ­stvo ener­gie aby mohli ces­to­vať touto rých­los­ťou, no nie väč­šou.

Nikdy nebola pozo­ro­vaná hmota alebo infor­má­cia rých­lej­šia než svetlo a podľa akcep­to­va­ných fyzi­kál­nych záko­nov nie je možná.” pozna­me­nal Dr.Clerici a dodal “Teraz máme čias­točné odpo­vede, ktoré môžu byť pre­zen­to­vané, naprí­klad ako vidíme super­lu­mi­nal objetky. Expe­ri­men­tálne sme uká­zali čo môžme oča­ká­vať — objekt pohy­bu­júci sa späť v čase.”

Vedelisteze.sk

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iflscience.com

Pridať komentár (0)