Expo­nea prek­va­pila zamest­nan­cov, kúpila im polo­vicu obľú­be­nej reštau­rá­cie

Nikola Brehová / 24. septembra 2016 / Zo Slovenska

Väč­šina firiem má stravné lís­tky, nie­ktoré bez­platné obedy, zopár aj vlast­ného kuchára, ale Slo­ven­sko už má tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť, ktorá svo­jim zamest­nan­com kúpila podiel v obľú­be­nom bis­tre Bra­ti­liano.

Od polo­vice sep­tem­bra môže celý team Expo­nea obe­do­vať bez­platne v reštau­rá­cii šéf­ku­chára Maroša Kuba­líka. Ten už 17 rokov miluje hľa­dať a kom­bi­no­vať nové chute.

Bra­ti­liano sme si vybrali aj preto, že keď sme raz na ráno pove­dali Maro­šovi, že by sme chceli kli­enta pozvať na obed na niečo špe­ciálne, tak nás na obed čakal úžasný steak z klo­kana s bata­to­vými hra­nol­kami, kto­rého ingre­dien­cie “odbe­hol” Maroš kúpiť priamo do Viedne” hovorí Peter Iri­kov­ský, CEO spo­loč­nosti Expo­nea. 

expo3

Bis­tro bude naďa­lej otvo­rené aj pre iných náv­štev­ní­kov, ale špe­cia­listi na dátovú ana­ly­tiku a auto­ma­ti­zá­ciu z Expo­nea v ňom budú mať rezer­vo­vané miesto, mož­nosť dostať do menu svoje obľú­bené jedlá, využiť bis­tro aj na súkromné oslavy za zvý­hod­ne­ných pod­mie­nok a tiež mož­nosť pozý­vať budú­cich kole­gov a kli­en­tov na špe­ciálne ochut­návky. Keďže v Expo­nea fun­guje Foodie Geek Club, prek­va­pia ich na špe­ciál­nom menu okrem obľú­be­ných jedál ako hovä­dzie líčka na víne alebo bio lososa s čerstvým šalá­tom aj slávky na koko­so­vom mlieku, teľa­cie osso – buco s rizo­tom, alebo mož­nosť objed­nať si bez­lep­kové ver­zie obľú­be­ných jedál.

expo

Expo­nea je jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich hrá­čov na sve­to­vom trhu pokro­či­lej dáto­vej ana­ly­tiky spo­je­nej s auto­ma­ti­zá­ciou mar­ke­tingu. Medzi jej kli­en­tov pat­ria naj­väč­šie e-com­merce sku­piny ako Roc­ket Inter­net či Roc­ka­way, ako aj mimo­riadne rýchlo ras­túce e-com­merce firmy ako Kiwi.com alebo Zoot. Po otvo­rení kan­ce­lá­rií v Palo Alto a Bra­ti­slave Expo­nea otvára ďal­šie pries­tory v Prahe a v Lon­dýne. Zoznam voľ­ných pozí­cii pre rôzne kra­jiny nájdu záu­jem­co­via na webo­vej stránke.

expo1

zdroj foto­gra­fií: archív expo­nea, zdroj titul­nej foto­gra­fie: startitup.sk/welcometobratislava.eu

Pridať komentár (0)