Expo­nea prek­va­pi­la zamest­nan­cov, kúpi­la im polo­vi­cu obľú­be­nej reštau­rá­cie

Nikola Brehová / 24. septembra 2016 / Zo Slovenska

Väč­ši­na firiem má strav­né lís­t­ky, nie­kto­ré bez­plat­né obe­dy, zopár aj vlast­né­ho kuchá­ra, ale Slo­ven­sko už má tech­no­lo­gic­kú spo­loč­nosť, kto­rá svo­jim zamest­nan­com kúpi­la podiel v obľú­be­nom bis­tre Bra­ti­lia­no.

Od polo­vi­ce sep­tem­bra môže celý team Expo­nea obe­do­vať bez­plat­ne v reštau­rá­cii šéf­ku­chá­ra Maro­ša Kuba­lí­ka. Ten už 17 rokov milu­je hľa­dať a kom­bi­no­vať nové chu­te.

Bra­ti­lia­no sme si vybra­li aj pre­to, že keď sme raz na ráno pove­da­li Maro­šo­vi, že by sme chce­li kli­en­ta pozvať na obed na nie­čo špe­ciál­ne, tak nás na obed čakal úžas­ný ste­ak z klo­ka­na s bata­to­vý­mi hra­nol­ka­mi, kto­ré­ho ingre­dien­cie “odbe­hol” Maroš kúpiť pria­mo do Vied­ne” hovo­rí Peter Iri­kov­ský, CEO spo­loč­nos­ti Expo­nea. 

expo3

Bis­tro bude naďa­lej otvo­re­né aj pre iných náv­štev­ní­kov, ale špe­cia­lis­ti na dáto­vú ana­ly­ti­ku a auto­ma­ti­zá­ciu z Expo­nea v ňom budú mať rezer­vo­va­né mies­to, mož­nosť dostať do menu svo­je obľú­be­né jed­lá, využiť bis­tro aj na súkrom­né osla­vy za zvý­hod­ne­ných pod­mie­nok a tiež mož­nosť pozý­vať budú­cich kole­gov a kli­en­tov na špe­ciál­ne ochut­náv­ky. Keď­že v Expo­nea fun­gu­je Foodie Geek Club, prek­va­pia ich na špe­ciál­nom menu okrem obľú­be­ných jedál ako hovä­dzie líč­ka na víne ale­bo bio loso­sa s čerstvým šalá­tom aj sláv­ky na koko­so­vom mlie­ku, teľa­cie osso – buco s rizo­tom, ale­bo mož­nosť objed­nať si bez­lep­ko­vé ver­zie obľú­be­ných jedál.

expo

Expo­nea je jed­ným z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich hrá­čov na sve­to­vom trhu pokro­či­lej dáto­vej ana­ly­ti­ky spo­je­nej s auto­ma­ti­zá­ci­ou mar­ke­tin­gu. Medzi jej kli­en­tov pat­ria naj­väč­šie e-com­mer­ce sku­pi­ny ako Roc­ket Inter­net či Roc­ka­way, ako aj mimo­riad­ne rých­lo ras­tú­ce e-com­mer­ce fir­my ako Kiwi.com ale­bo Zoot. Po otvo­re­ní kan­ce­lá­rií v Palo Alto a Bra­ti­sla­ve Expo­nea otvá­ra ďal­šie pries­to­ry v Pra­he a v Lon­dý­ne. Zoznam voľ­ných pozí­cii pre rôz­ne kra­ji­ny náj­du záu­jem­co­via na webo­vej stránke.

expo1

zdroj foto­gra­fií: archív expo­nea, zdroj titul­nej foto­gra­fie: startitup.sk/welcometobratislava.eu

Pridať komentár (0)