Face­bo­ard: City­ligt, ktorý si všíma oko­lo­idú­cich viac ako ľudia

Ráchel Matušková / 26. jún 2015 / Tools a produktivita

Máte nie­kedy pocit akoby Vám city­lighty čítali myš­lienky a zobra­zo­vali reklamu priamo pre Vás? Možno sa Vám to nezdá! Možno sa práve poze­ráte na city­light Face­bo­ard! Face­bo­ard síce myš­lienky nečíta, ale rozo­zná vek či pohla­vie a zobra­zenú reklamu pris­pô­sobí tomu, kto sa naň pozerá.

Face­bo­ard je nové rie­še­nie pre out-of-home reklamu, na kto­rom už nejaký ten pia­tok pra­cujú šikovní ľudia z Face­Me­dia. Čo to vlastne Face­bo­ard je? Aké rie­še­nia ponúka? Prečo je to také skvelé? To všetko sa dozviete v roz­ho­vore s Jánom Iľkom z Face­Me­dia.

Zdra­vím ťa, pred­stav nám pro­sím ťa Face­Me­dia. Čo robíte a prečo to robíte?

Pra­cu­jeme na novej plat­forme pre digi­tálny out-of-home (OOH) mar­ke­ting. Využí­vame algo­ritmy, rôzne sen­zory, kamery a tech­no­ló­gie, ktoré sa nám veľmi ele­gan­tne poda­rilo integ­ro­vať do jed­ného celku, digi­tál­neho city­lightu Face­bo­ard.

Naše rie­še­nie umož­ňuje zadá­va­te­ľom reklám presné cie­le­nie ich OOH reklamy na Face­bo­ar­doch (umiest­ne­ných napr. v shop­ping cen­trách) cie­ľo­vým sku­pi­nám podľa ich výberu. Inak pove­dané Face­bo­ard rozo­zná vek, pohla­vie a loká­ciu oko­lo­idú­cich osôb a na základe toho im v reál­nom čase zobrazí najv­hod­nej­šiu reklamu. Kli­enti si pochva­ľujú šta­tis­tiky zobra­ze­nia ich reklám. Zís­kajú pre­hľad o tom, koľko ľudí sa pozrelo (a ako dlho) na ich vizuál / uni­kátne vide­nia. Navyše majú kom­plexný pre­hľad o počte a štruk­túre ľudí, ktorí sa nachá­dzali v blíz­kosti ich vizu­álu. Kam­pane si môžu spra­vo­vať, upra­vo­vať a ladiť samos­tatne v admin sys­téme. Všetko fun­guje online, v reál­nom čaše.

Ak by som to mal zhr­núť v skratke. Pra­cu­jeme na pre­ne­sení Google AdWords do reál­neho sveta shop­ping cen­tier, sta­níc, nemoc­níc…

Ponú­kate nový, ino­va­tívny druh reklamy. Pre­zraď nám teda v čom spo­číva ino­va­tív­nosť Face­bo­ard?

Ide o cie­le­nie a dis­tri­bú­ciu reklamy v digi­tál OOH mar­ke­tingu v reál­nom čase. To všetko v jed­nom, plne integ­ro­va­nom sys­téme.

Pre koho je vhodné aby využil reklamu od Face­Me­dia?

Zadá­va­teľ reklamy, ktorý ma záu­jem o efek­tívnu OOH kam­paň, zau­jíma ho ROI a šta­tis­tiky zásahu jeho kam­pane. Záro­veň vidí nové mož­nosti pre kre­a­ti­vitu ply­núce z cie­le­nia reklamy podľa veku a pohla­via a roz­lič­ných špe­ciál­nych dopl­n­kov ako naprí­klad motion sen­zory, vir­tu­álnu rea­litu, rôzne druhy inte­rak­cie a podobne. :)

Akú zobra­zo­va­ciu tech­niku pou­žíva Face­bo­ard? 

K zobra­zo­va­niu vizu­álov či už sta­tic­kých alebo dyna­mic­kých pou­ží­vame uni­kátny SW AdP­la­yer vyvi­nutý u nás vo Face­Me­dia. Na základe detek­cie pohla­via a veku sys­tém zaradí oko­lo­idúcu osobu k jed­nej z kli­en­tom vopred defi­no­va­ných cie­ľo­vých sku­pín. K prí­sluš­ným cie­ľo­vým sku­pi­nám sú pri­ra­dené vizu­ály. Celý pro­ces pre­bieha v zlom­koch sekúnd v reál­nom čase.

Komu zobra­zíte reklamu ak je v blíz­kosti Face­bo­ard via­cero osôb? 

V prí­pade, ak sa v blíz­kosti Face­bo­ard pohy­buje väčší počet osôb, je pro­ces rov­naký. Finálne zobra­ze­nie reklamy je v takomto prí­pade pod­mie­nené šta­tis­tic­kému vyhod­no­te­niu počtu prí­sluš­ní­kov z tej-kto­rej cie­ľo­vej sku­piny. V súčas­nosti náš model zobra­zuje reklamy pre­dov­šet­kým v pros­pech šta­tis­ticky vyhod­no­te­nej väč­šiny. Máme už však aj rie­še­nie, ktoré upred­nostní zobra­ze­nie reklamy aj šta­tis­ticky men­šej cie­ľo­vej sku­pine (či už jed­not­liv­covi alebo sku­pine osôb). Ide o kom­bi­ná­ciu šta­tis­tic­kého modelu a pre­fe­ren­cií kli­en­tov.

Prečo Face­Me­dia vznikla, ako ste sa postupne vyví­jali?

Začali sme ako par­tia mla­dých ľudí s váš­ňou pre orga­ni­zo­va­nie fes­ti­va­lov a even­tov naj­rôz­nej­šieho druhu. To všetko popri našich zamest­na­niach, kde sme zís­ka­vali stále viac a viac zau­jí­ma­vých skú­se­nosti. Na jar minu­lého roka pri­šiel nápad s Face­bo­ar­dom, ktorý sa pre nás stal pri­ori­tou.

Čomu sa venu­jete aktu­álne?

Aktu­álne tro­chu ces­tu­jeme a aktívne sa zúčast­ňu­jeme kon­fe­ren­cií, kde pre­zen­tu­jeme naše rie­še­nie kli­en­tom, inves­to­rom, médiám a širo­kej verej­nosti. Naprí­klad v máji sme vysta­vo­vali na kon­fe­ren­cii Col­li­sion v Las Vegas a na Pione­ers Fes­ti­vale vo Viedni. V lete nás náj­dete vysta­vo­vať na kon­fe­ren­cii Rise v Hong Kongu.

Momen­tálne pre­bieha via­cero jed­naní o spus­tení pre­vá­dzok našich sys­té­mov, pre­dov­šet­kým na zahra­nič­ných trhoch.

Záro­veň pri­pra­vu­jeme nasa­de­nie Face­bo­ar­dov aj v jed­nom z bra­ti­slav­ských shop­pin­gov.

Spo­me­nul si, že ste boli even­tovka. Venu­jete sa ešte tomu?

Even­tom sa v súčas­nosti venu­jeme len okra­jovo. Orga­ni­zo­va­nie podu­jatí je naším koníč­kom, ktorý nám stále istou mie­rou pomáha finan­co­vať ďalší vývoj Face­bo­ard. Tam vidíme budúc­nosť.

Aké má plány Face­Me­dia do budúc­nosti? Kde sa naprí­klad vidíte o 3 roky?

Aspoň na troch kon­ti­nen­toch! :)

Poďme tro­chu aj k star­tu­pom. Ako vní­maš star­tu­pové pro­stre­die na Slo­ven­sku?

Rok a pol dozadu som vedel čo je star­tup, čo je ven­ture capi­tal, angel inves­tor, inku­bá­tor, akce­le­rá­tor.. Avšak o samot­ných pod­mien­kach v akých star­tupy na Slo­ven­sku reálne fun­gujú som nemal bliž­šie infor­má­cie.

S roz­vo­jom nášho pro­jektu sme vo Face­Me­dii trá­vili viac a viac času hľa­da­ním čo naje­fek­tív­nej­ších spô­so­bov ako uspieť s ino­va­tív­nym rie­še­ním. Star­tu­pový eko­sys­tém na Slo­ven­sku vní­mam vcelku pozi­tívne. V štát­nych agen­tú­rach venu­jú­cich sa roz­voju pod­ni­ka­nia vidieť stále viac mla­dých ľudí, čo je ďal­ším pozi­tív­nym sig­ná­lom. Jed­nou z nich je naprí­klad SBA, ktorá nás pod­po­rila pri vysta­vo­vaní na Col­li­sion v Las Vegas, za čo veľmi pekne ďaku­jeme. Koniec-kon­cov samotný Star­ti­tup je dôka­zom toho že na Slo­ven­sku to žije! 

Mys­lím si, že Face­me­dia pri­náša uni­kátne rie­še­nie, ktoré verím, že má šancu zme­niť spô­sob reklamy, ako ju poznáme dnes. Face­me­dii ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov !

Pridať komentár (0)