Face­book kryje pod­vody za miliardy dolá­rov

Šandi / 3. marca 2014 / Business

Pove­dali by ste, že peniaze inves­to­vané do reklamy na Face­bo­oku môžu byť rov­nako účinné, ako keby ste ich vyha­dzo­vali von oknom?

Nedávno zve­rej­nené video na You­Tube o prak­ti­kách Face­bo­oku roz­ví­rilo hla­diny inter­netu a mno­hým inze­ren­tom otvo­rilo oči. Video má už viac ako 1,6 mili­óna zhliad­nutí a skoro 10 000 komen­tov. Pýtate sa, čo je na ňom také zau­jí­mavé? Teda okrem kon­tro­verz­ného názvu Face­book Fraud? Je to fakt, že video je prav­divé.

Hlavný mes­sage videa je veľmi zau­jí­mavý: Zapla­te­ním Face­book reklamy si viac ško­díte ako pomá­hate. Keď je vaša reklama na Face­bo­oku aktívna, väč­šina laj­kov a kli­kov, ktoré za peniaze zís­kate, pochá­dza z takz­va­ných ‘’click farms’’. Sú to malé firmy, ktoré pla­tia svo­jim zamest­nan­com za kli­ka­nie na reklamy. Tieto kliky pre vás nie sú vôbec ničím uži­točné, dokonca vášmu biz­nisu ško­dia.

Keď zve­rej­níte prís­pe­vok, ten bude videný nie­len vašimi sku­toč­nými fans, ale aj tými faloš­nými. Falošní fanú­ši­ko­via sa tým pádom nebudú zapá­jať do laj­ko­va­nia, sha­ro­va­nia. Váš prís­pe­vok sa tak nedos­tane k takému počtu ľudí, ako by sa mal. Face­book dokonca zarobí ešte aj na tomto, keďže pre zvý­še­nie rea­chu budete potre­bo­vať dokú­piť boos­to­va­ciu kam­paň na kon­krétne prís­pevky. Tá zaručí zvý­šenú vidi­teľ­nosť vašich prís­pev­kov. A takto vzniká uzav­retý kruh, z kto­rého Face­book pro­fi­tuje 2x.

Sumár

Face­book nie je doko­nalý, no určite patrí stále medzi jeden z naje­fek­tív­nej­ších a naj­lac­nej­ších reklam­ných kaná­lov. Áno, možno aj vám sa podarí zís­kať určité per­cento faloš­ných laj­kov. No pri dob­rom nasta­vení a zacie­lení vašej kam­pane môžete dosiah­nuť sku­točne dobré výsledky v podobe zvý­še­ných tržieb a lep­šieho zapo­je­nia vašich fanú­ši­kov.

Zdroj: storeya.com

Pridať komentár (0)