Face­book mar­ke­téri, pozor! Je tu Tab­foun­dry

Michal Tomek / 22. apríla 2014 / Tools a produktivita

Jed­ným z pod­stat­ných mar­ke­tin­go­vých nástro­jov sú sociálne siete. Prven­stvo si medzi nimi ešte stále so svo­jim pries­to­rom na laj­ko­va­nie, zdie­ľa­nie či komen­to­va­nie drží Face­book. Obľú­be­nou plat­for­mou reklamy na Face­bo­oku sú okrem iných aj Face­book záložky. 

Face­book záložky (Face­book tabs) sú akési samos­tatné stránky v rámci tejto sociál­nej siete, ktoré si uží­va­te­lia vytvá­rajú sami. Naj­čas­tej­šie ide o rôzne mar­ke­tin­gové akcie, uví­ta­cie videá, kon­taktné alebo priamo objed­ná­va­cie for­mu­láre. Tieto záložky mali dote­raz len obme­dzené mož­nosti, pokiaľ ste ako mar­ke­tér neve­del aj prog­ra­mo­vať. Vďaka čes­kému star­tupu Tab­foun­dry sa tvorba zálo­žiek zje­do­nu­šila na maxi­málne user-friendly úro­veň.

Tab­foun­dry pri­šiel na svet ešte v máji 2012, kedy sa zapo­jil do akce­le­rá­tora Star­tu­pY­ard. Ten tímu posky­tol men­to­ring, pries­tory aj zau­jí­mavé kon­takty. Verejnú ver­ziu stránky spus­tili začiat­kom minu­lého roka a odvtedy pro­dukt neus­tále vylep­šujú, upra­vujú a zjed­no­du­šujú.

Hlav­ným stroj­com myš­lienky plat­formy na tvorbu zálo­žiek je Ladi­slav Hrbá­ček, ktorý pra­co­val v digi­tál­nej reklam­nej agen­túre. Bol teda v den­nom kon­takte s Face­book zálož­kami. Uve­do­mo­val si, že by potre­bo­val mož­nosť tieto záložky upra­vo­vať podľa svo­jich pred­stáv. Mal jednu výhodu – vedel prog­ra­mo­vať, a tak slovo dalo slovo a spolu s Pet­rom Mess­ne­rom sa pus­tili do postup­nej rea­li­zá­cie nápadu. Po pri­jatí do Star­tu­pY­ard-u sa k nim pri­dal aj Michal Kvas­nička

Tab­foun­dry fun­guje na jed­no­du­chom prin­cípe drag&drop, čiže chy­títe a pre­su­niete na tem­plate. Môžete prí­dá­vať rôzne wid­gety od textu a obráz­kov, cez You­Tube pre­hrá­vače, prí­davné moduly na sociálne siete, HTML kód až po Face­book komenty. Okrem toho si na danej záložke upra­víte vzhľad – čo umiest­nite kam, zarov­na­nie textu, štýl písma, farba, a podobné zále­ži­tosti. Všetko skon­tro­lu­jete v náhľade, a ak je to v poriadku, len pub­li­ku­jete. Vďaka Tab­foun­dry zálož­kám sa dajú vytvá­rať aj rôzne súťaže alebo kvízy.

V základ­nej ver­zii je plat­forma zadarmo. Dve pla­tené ver­zie sú buď Pre­mium alebo Agency. Pri oboch pla­te­ných ver­ziách máte prí­stup k pré­mi­ovej pod­pore zo strany tímu. Logo spo­loč­nosti Tab­foun­dry sa zobra­zuje tak vo free ver­zii ako aj v Pre­mium. Líši sa iba tým, že pri Pre­mium ver­zii logo nie je upra­vené na link a nachá­dza sa v spod­nej časti.

Počet Face­book strá­nok, kto­rých záložky možno spra­vo­vať, sa tiež líši od ceny. Vo free ver­zii je to jedna, v ďal­ších dvoch ich môže byť až desať. Agency ver­zia, ako najd­rah­šia, ponúka aj tzv. kor­po­rátne typy písma, čo zna­mená, že druh, veľ­kosť a iné detaily danej značky, sa vám v prí­pade potreby auto­ma­ticky upra­via podľa štan­dar­dov loga tej-kto­rej firmy. 

Cena Pre­mium ver­zie je 9 USD a Agency 39 USD. Plat­formu Tab­foun­dry si vyskú­šali už také spo­loč­nosti ako Volvo, MTV, Nivea alebo Tos­hiba. 

Tab­foun­dry je určite zálež­tosť, ktorá sa mar­ke­té­rom oplatí otes­to­vať.

Zdroj: tabfoundry.com

Pridať komentár (0)