Face­bo­ok mar­ke­té­ri, pozor! Je tu Tab­foun­dry

Michal Tomek / 22. apríla 2014 / Lifehacking

Jed­ným z pod­stat­ných mar­ke­tin­go­vých nástro­jov sú sociál­ne sie­te. Prven­stvo si medzi nimi ešte stá­le so svo­jim pries­to­rom na laj­ko­va­nie, zdie­ľa­nie či komen­to­va­nie drží Face­bo­ok. Obľú­be­nou plat­for­mou rekla­my na Face­bo­oku sú okrem iných aj Face­bo­ok zálož­ky.

Face­bo­ok zálož­ky (Face­bo­ok tabs) sú aké­si samos­tat­né strán­ky v rám­ci tej­to sociál­nej sie­te, kto­ré si uží­va­te­lia vytvá­ra­jú sami. Naj­čas­tej­šie ide o rôz­ne mar­ke­tin­go­vé akcie, uví­ta­cie videá, kon­takt­né ale­bo pria­mo objed­ná­va­cie for­mu­lá­re. Tie­to zálož­ky mali dote­raz len obme­dze­né mož­nos­ti, pokiaľ ste ako mar­ke­tér neve­del aj prog­ra­mo­vať. Vďa­ka čes­ké­mu star­tu­pu Tab­foun­dry sa tvor­ba zálo­žiek zje­do­nu­ši­la na maxi­mál­ne user-friend­ly úro­veň.

Tab­foun­dry pri­šiel na svet ešte v máji 2012, kedy sa zapo­jil do akce­le­rá­to­ra Star­tu­pY­ard. Ten tímu posky­tol men­to­ring, pries­to­ry aj zau­jí­ma­vé kon­tak­ty. Verej­nú ver­ziu strán­ky spus­ti­li začiat­kom minu­lé­ho roka a odvte­dy pro­dukt neus­tá­le vylep­šu­jú, upra­vu­jú a zjed­no­du­šu­jú.

Hlav­ným stroj­com myš­lien­ky plat­for­my na tvor­bu zálo­žiek je Ladi­slav Hrbá­ček, kto­rý pra­co­val v digi­tál­nej reklam­nej agen­tú­re. Bol teda v den­nom kon­tak­te s Face­bo­ok zálož­ka­mi. Uve­do­mo­val si, že by potre­bo­val mož­nosť tie­to zálož­ky upra­vo­vať pod­ľa svo­jich pred­stáv. Mal jed­nu výho­du – vedel prog­ra­mo­vať, a tak slo­vo dalo slo­vo a spo­lu s Pet­rom Mess­ne­rom sa pus­ti­li do postup­nej rea­li­zá­cie nápa­du. Po pri­ja­tí do Star­tu­pY­ard-u sa k nim pri­dal aj Michal Kvas­nič­ka

Tab­foun­dry fun­gu­je na jed­no­du­chom prin­cí­pe drag&drop, čiže chy­tí­te a pre­su­nie­te na tem­pla­te. Môže­te prí­dá­vať rôz­ne wid­ge­ty od tex­tu a obráz­kov, cez You­Tu­be pre­hrá­va­če, prí­dav­né modu­ly na sociál­ne sie­te, HTML kód až po Face­bo­ok komen­ty. Okrem toho si na danej zálož­ke upra­ví­te vzhľad – čo umiest­ni­te kam, zarov­na­nie tex­tu, štýl pís­ma, far­ba, a podob­né zále­ži­tos­ti. Všet­ko skon­tro­lu­je­te v náhľa­de, a ak je to v poriad­ku, len pub­li­ku­je­te. Vďa­ka Tab­foun­dry zálož­kám sa dajú vytvá­rať aj rôz­ne súťa­že ale­bo kví­zy.

V základ­nej ver­zii je plat­for­ma zadar­mo. Dve pla­te­né ver­zie sú buď Pre­mium ale­bo Agen­cy. Pri oboch pla­te­ných ver­ziách máte prí­stup k pré­mi­ovej pod­po­re zo stra­ny tímu. Logo spo­loč­nos­ti Tab­foun­dry sa zobra­zu­je tak vo free ver­zii ako aj v Pre­mium. Líši sa iba tým, že pri Pre­mium ver­zii logo nie je upra­ve­né na link a nachá­dza sa v spod­nej čas­ti.

Počet Face­bo­ok strá­nok, kto­rých zálož­ky mož­no spra­vo­vať, sa tiež líši od ceny. Vo free ver­zii je to jed­na, v ďal­ších dvoch ich môže byť až desať. Agen­cy ver­zia, ako najd­rah­šia, ponú­ka aj tzv. kor­po­rát­ne typy pís­ma, čo zna­me­ná, že druh, veľ­kosť a iné detai­ly danej znač­ky, sa vám v prí­pa­de potre­by auto­ma­tic­ky upra­via pod­ľa štan­dar­dov loga tej-kto­rej fir­my. 

Cena Pre­mium ver­zie je 9 USD a Agen­cy 39 USD. Plat­for­mu Tab­foun­dry si vyskú­ša­li už také spo­loč­nos­ti ako Vol­vo, MTV, Nivea ale­bo Tos­hi­ba. 

Tab­foun­dry je urči­te zálež­tosť, kto­rá sa mar­ke­té­rom opla­tí otes­to­vať.

Zdroj: tabfoundry.com

Pridať komentár (0)