Facebook Messenger prichádza s kompletnou zmenou vizuálu

Linda Cebrová / 13. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • Ob­ľú­bený Fa­ce­book Mes­sen­ger po­tre­buje zau­jať svo­jich uží­va­te­ľov
  • Kom­pletne zjed­no­du­šuje svoj vi­zuál
  • Na Slo­ven­sku sa už ak­ti­vo­val pr­vým uží­va­te­ľom
zdroj: youtube
  • Ob­ľú­bený Fa­ce­book Mes­sen­ger po­tre­buje zau­jať svo­jich uží­va­te­ľov
  • Kom­pletne zjed­no­du­šuje svoj vi­zuál
  • Na Slo­ven­sku sa už ak­ti­vo­val pr­vým uží­va­te­ľom

Fa­ce­book Mes­sen­ger už dlhé roky nie je len cha­to­va­cia služba, ale skôr sa­mos­tatná so­ciálnu sieť, ktorá k fun­go­va­niu Fa­ce­book vô­bec ne­pot­re­buje. Od za­čiatku roka sa ho­vorí o tom, že Fa­ce­book Mes­sen­ger má prejsť zá­sad­nými zme­nami.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: ip­ho­net­ricks.org

Zjed­no­du­še­nie po­u­ží­va­teľ­ského ro­z­hra­nia. To má byť podľa Fa­ce­bo­oku hlav­nou zme­nou v no­vom Mes­sen­geri 4, ktorý firma za­čala po­stupne dis­tri­bu­ovať po­u­ží­va­te­ľom. Z pô­vod­ných de­via­tich ta­bov sú v no­vej ap­li­ká­cii zo­bra­zujú len tri:

  • Karta Chat (Chats) slúži na za­ča­tie kon­ver­zá­cie a k jej po­kra­čo­va­niu. Tiež sa tu na­chá­dzajú ná­stroje na vi­zu­álnu ko­mu­ni­ká­ciu (napr. Fo­to­apa­rát).
  • Na karte Ľu­dia (Pe­ople) náj­deš svo­jich pria­te­ľov, ich Sto­ries a uvi­díš kaž­dého, kto je práve ak­tívny.
  • Po klik­nutí na kartu Ob­ja­vuj (Dis­co­ver) sa ti zo­brazí pre­hľad fi­riem, bu­deš si môcť za­hrať hru v rámci Ins­tant Ga­mes, re­zer­vo­vať si do­vo­lenku, sle­do­vať správy, a pod.

Táto zmena pri­chá­dza v čase, keď Fa­ce­book po­tre­buje zís­kať späť svo­jich uží­va­te­ľov. Tí v neho stra­tili dô­veru po­tom, čo bol na­pad­nutý hac­kermi, ktorí zís­kali prí­stup k úda­jom 30 mi­li­ó­nov ľudí, vrá­tane in­for­má­cií z ich Mes­sen­gera. Na­vyše podľa spo­loč­nosti Kel­ton Glo­bal, je jed­no­du­chosť Mes­sen­gera dô­le­žitá pre 7 z 10 uží­va­te­ľov, čo tiež viedlo k vy­ko­na­ným vy­lep­še­niam.

Ďal­šie zmeny v ap­li­ká­cii sú viac me­nej koz­me­tické. Novú ver­ziu Mes­sen­gera spo­loč­nosť Fa­ce­book uvoľ­ňuje po­stupne, po­čas nie­koľ­kých týž­dňov by ju mali do­stať všetci uží­va­te­lia. 

Ak sa ti ne­páči biela farba Mes­sen­gera, máme pre teba dobrú správu. V do­hľad­nej dobe bude k dis­po­zí­cii aj tmavý re­žim. Ak sa ti však pá­čila viac pô­vodná ver­zia, na­ne­šťas­tie ne­bu­deš mať veľa mož­ností, ako sa vrá­tiť k star­šiemu di­zajnu.

zdroj:the­verge.com

Pridať komentár (0)