Face­book povolí auto­ma­tické pri­dá­va­nie Ins­tant Artic­les kaž­dému, kto blo­guje cez WordP­ress

Michal Sorkovský / 8. marca 2016 / Business

Ins­tant Artic­les, ktoré zobra­zujú obsah rých­los­ťou svetla, bude už 12. apríla pomo­cou špe­ciál­neho plu­ginu môcť využí­vať každý, kto pub­li­kuje cez WordP­ress.

unnamed

Face­book sa roz­ho­dol malým WordP­res­so­vým blo­gom zjed­no­du­šiť mož­nosť ponú­ka­nia člán­kov cez Ins­tant Artic­les. Kaž­dému blog­ge­rovi na to bude sta­čiť plu­gin, ktorý vzni­kol po spo­lu­práci najob­ľú­be­nej­šej sociál­nej siete a spo­loč­nosti Auto­mat­tic (mater­skej spo­loč­nosti WordP­ressu). Tento plu­gin bol pri­tom už tes­to­vaný malou vzor­kou pou­ží­va­te­ľov WordP­ressu.

Auto­mat­tic plá­nuje sprí­stup­niť plu­gin ako bez­platnú mož­nosť pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov WordP­ressu už tento apríl. Pou­ží­va­te­lia WordP­ressu, ktorí využí­vajú len štan­dardné tem­platy, si tak plu­gin na tvorbu Ins­tant Artic­les budú schopní akti­vo­vať okam­žite, avšak tí, ktorí majú blogy viac pris­pô­so­bené, budú musieť plu­gin roz­ší­riť, aby pod­po­ro­val aj extra fun­kcie. Ato­mat­tic pri­tom robí tento plu­gin ako open-source, čiže komu­nita vývo­já­rov na WordP­resse ho bude môcť vylep­šo­vať.

2-photo

foto: media.fb.com

Tento plu­gin v praxi zna­mená, že každý, kto pub­li­kuje cez WordP­ress, bude teraz schopný tvo­riť Ins­tant Artic­les. Cieľ týchto člán­kov je pri­tom jasný – poskyt­núť vše­tok obsah v čo naj­viac user-friendly for­máte. Otáz­kou však zostáva, aký to bude mať dopad na zisk samot­ných pub­lis­he­rov.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)