Face­bo­ok povo­lí auto­ma­tic­ké pri­dá­va­nie Ins­tant Artic­les kaž­dé­mu, kto blo­gu­je cez WordP­ress

Michal Sorkovský / 8. marca 2016 / Business

Ins­tant Artic­les, kto­ré zobra­zu­jú obsah rých­los­ťou svet­la, bude už 12. aprí­la pomo­cou špe­ciál­ne­ho plu­gi­nu môcť využí­vať kaž­dý, kto pub­li­ku­je cez WordP­ress.

unnamed

Face­bo­ok sa roz­ho­dol malým WordP­res­so­vým blo­gom zjed­no­du­šiť mož­nosť ponú­ka­nia člán­kov cez Ins­tant Artic­les. Kaž­dé­mu blog­ge­ro­vi na to bude sta­čiť plu­gin, kto­rý vzni­kol po spo­lu­prá­ci najob­ľú­be­nej­šej sociál­nej sie­te a spo­loč­nos­ti Auto­mat­tic (mater­skej spo­loč­nos­ti WordP­res­su). Ten­to plu­gin bol pri­tom už tes­to­va­ný malou vzor­kou pou­ží­va­te­ľov WordP­res­su.

Auto­mat­tic plá­nu­je sprí­stup­niť plu­gin ako bez­plat­nú mož­nosť pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov WordP­res­su už ten­to apríl. Pou­ží­va­te­lia WordP­res­su, kto­rí využí­va­jú len štan­dard­né tem­pla­ty, si tak plu­gin na tvor­bu Ins­tant Artic­les budú schop­ní akti­vo­vať okam­ži­te, avšak tí, kto­rí majú blo­gy viac pris­pô­so­be­né, budú musieť plu­gin roz­ší­riť, aby pod­po­ro­val aj extra fun­kcie. Ato­mat­tic pri­tom robí ten­to plu­gin ako open-sour­ce, čiže komu­ni­ta vývo­já­rov na WordP­res­se ho bude môcť vylep­šo­vať.

2-photo

foto: media.fb.com

Ten­to plu­gin v pra­xi zna­me­ná, že kaž­dý, kto pub­li­ku­je cez WordP­ress, bude teraz schop­ný tvo­riť Ins­tant Artic­les. Cieľ tých­to člán­kov je pri­tom jas­ný – poskyt­núť vše­tok obsah v čo naj­viac user-friend­ly for­má­te. Otáz­kou však zostá­va, aký to bude mať dopad na zisk samot­ných pub­lis­he­rov.

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thenextweb.com

Pridať komentár (0)