Face­book pri­dáva ďal­šiu fun­kciu — spúšťa sku­pi­nové hovory v Mes­sen­geri

Martin Bohunický / 21. apríla 2016 / Tech a inovácie

Pou­ží­va­te­lia naj­nov­šej ver­zie Mes­sen­gera na Andro­ide a iOS dnes dostanú mož­nosť komu­ni­ko­vať cez sku­pi­nové hovory.

unnamed

Stačí ti klik­núť na ikonu tele­fónu a vybrať, kto­rých ľudí chceš v kon­ver­zá­cii mať. Apli­ká­cia ich potom kon­tak­tuje a môžte sa vyke­cá­vať, koľko len chcete. Počet pria­te­ľov, kto­rých môžeš pozvať na sku­pi­nový hovor je limi­to­vaný na 50, ale pove­dzme si úprimne — kto by chcel volať s 50 ľuďmi naraz?

Face­book spus­til mož­nosť audio hovo­rov v roku 2014, dnes je už však možné zavo­lať nie­koľ­kým ľuďom naraz. Fun­kcia je nová, no podľa repor­tov fun­guje veľmi dobre.

Či Face­book zaú­točí na Skype a spustí aj sku­pi­nové video kon­fe­ren­cie, to ofi­ciálne ozná­mené nie je, je to však ďalší logický krok. Preto pred­po­kla­dám, že túto fun­kciu uvi­díme ešte v prie­behu tohoto roka.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: face­book

Pridať komentár (0)