Face­bo­ok pri­dá­va ďal­šiu fun­kciu — spúš­ťa sku­pi­no­vé hovo­ry v Mes­sen­ge­ri

Martin Bohunický / 21. apríla 2016 / Tech a inovácie

Pou­ží­va­te­lia naj­nov­šej ver­zie Mes­sen­ge­ra na Andro­ide a iOS dnes dosta­nú mož­nosť komu­ni­ko­vať cez sku­pi­no­vé hovo­ry.

unnamed

Sta­čí ti klik­núť na iko­nu tele­fó­nu a vybrať, kto­rých ľudí chceš v kon­ver­zá­cii mať. Apli­ká­cia ich potom kon­tak­tu­je a môž­te sa vyke­cá­vať, koľ­ko len chce­te. Počet pria­te­ľov, kto­rých môžeš pozvať na sku­pi­no­vý hovor je limi­to­va­ný na 50, ale pove­dz­me si úprim­ne — kto by chcel volať s 50 ľuď­mi naraz?

Face­bo­ok spus­til mož­nosť audio hovo­rov v roku 2014, dnes je už však mož­né zavo­lať nie­koľ­kým ľuďom naraz. Fun­kcia je nová, no pod­ľa repor­tov fun­gu­je veľ­mi dob­re.

Či Face­bo­ok zaú­to­čí na Sky­pe a spus­tí aj sku­pi­no­vé video kon­fe­ren­cie, to ofi­ciál­ne ozná­me­né nie je, je to však ďal­ší logic­ký krok. Pre­to pred­po­kla­dám, že túto fun­kciu uvi­dí­me ešte v prie­be­hu toho­to roka.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: face­bo­ok

Pridať komentár (0)