Face­book spúšťa mož­nosť živého vysie­la­nia pre kaž­dého!

Filip Mosnár / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Už nemu­síš svoje myš­lienky trans­for­mo­vať len do nud­ných sta­tu­sov, povedz to live všet­kým naraz! Jediné čo k tomu potre­bu­ješ, je tvoj smartp­hone.

freshNews

Face­book pri­náša jednu cool novinku za dru­hou. Úplne naj­nov­šia je mož­nosť LIVE. Ide presne o to, čo si mys­líš, vysie­laš svoje video naživo, ideš priamy pre­nos, ako vo večer­ných sprá­vach, kde ťa môžu sle­do­vať všetci tvoji kamoši!

Novinka pri­náša veľkú zmenu v spô­sobe komu­ni­ká­cie, rov­nako s ňou pri­chá­dzajú aj nové mož­nosti, ako využiť face­book pre tvoj star­tup.

fb live

foto: Face­book Mark Zuc­ker­berg

Mark Zuker­berg sa už pri­ho­vá­ral všet­kým fanú­ši­kom z Ber­lína. Počas stre­amu je možné sa vysie­la­jú­cemu pri­ho­vá­rať, klásť mu otázky a povzbu­dzo­vať ho počas jeho vysie­la­nia. Takže ak máš náho­dou trému, nemu­síš sa báť, keďže ťa kamoši dokážu pod­po­riť, pop­rí­pade ti pora­diť, kedy by si mal pre­stať roz­prá­vať. Jed­no­du­cho budúc­nosť tu a teraz!

live-android-screen

zdroj foto­gra­fie: news­room face­book

Zdroj: face­book

Pridať komentár (0)