Face­bo­ok spúš­ťa mož­nosť živé­ho vysie­la­nia pre kaž­dé­ho!

Filip Mosnár / 7. apríla 2016 / Tech a inovácie

Už nemu­síš svo­je myš­lien­ky trans­for­mo­vať len do nud­ných sta­tu­sov, povedz to live všet­kým naraz! Jedi­né čo k tomu potre­bu­ješ, je tvoj smartp­ho­ne.

freshNews

Face­bo­ok pri­ná­ša jed­nu cool novin­ku za dru­hou. Úpl­ne naj­nov­šia je mož­nosť LIVE. Ide pres­ne o to, čo si mys­líš, vysie­laš svo­je video naži­vo, ideš pria­my pre­nos, ako vo večer­ných sprá­vach, kde ťa môžu sle­do­vať všet­ci tvo­ji kamo­ši!

Novin­ka pri­ná­ša veľ­kú zme­nu v spô­so­be komu­ni­ká­cie, rov­na­ko s ňou pri­chá­dza­jú aj nové mož­nos­ti, ako využiť face­bo­ok pre tvoj star­tup.

fb live

foto: Face­bo­ok Mark Zuc­ker­berg

Mark Zuker­berg sa už pri­ho­vá­ral všet­kým fanú­ši­kom z Ber­lí­na. Počas stre­a­mu je mož­né sa vysie­la­jú­ce­mu pri­ho­vá­rať, klásť mu otáz­ky a povzbu­dzo­vať ho počas jeho vysie­la­nia. Tak­že ak máš náho­dou tré­mu, nemu­síš sa báť, keď­že ťa kamo­ši doká­žu pod­po­riť, pop­rí­pa­de ti pora­diť, kedy by si mal pre­stať roz­prá­vať. Jed­no­du­cho budúc­nosť tu a teraz!

live-android-screen

zdroj foto­gra­fie: news­ro­om face­bo­ok

Zdroj: face­bo­ok

Pridať komentár (0)