Face­book video­ho­vory ofi­ciálne dora­zili aj na Slo­ven­sko!

Martin Kráľ / 20. mája 2015 / Business

Pred nece­lým mesia­com spus­til Face­book vo svo­jom Mes­sen­geri video­ho­vory. Medzi 18-timi pod­po­ro­va­nými kra­ji­nami ale nebola Slo­ven­ská repub­lika. To sa dneš­kom mení. 

V chate u kaž­dej osoby náj­dete v pra­vom hor­nom rohu ikonku tele­fónu pre bežný hovor a ikonku kamery pre video­ho­vor. Ak sú ikonky aktívne (Modré), môžete ihneď volať. Video­ho­vory fun­gujú aj medzi rôz­nymi plat­for­mami.

Video­ho­vor sme vyskú­šali a všetko beží ako má. No jedna vec nás dosť zara­zila, 20-minú­tový hovor vyčer­pal baté­riu iPhonu 6 cca o 18%. Tak teda Slo­ven­sko, pome do toho! Napíšte do dis­ku­sie vaše postrehy a pocity, a či 18% to zožralo aj u vás. :)

zdroj: tnw, mipad

Pridať komentár (0)