Face­book vyvíja vzde­lá­vací soft­vér, ktorý bude ško­lám ponú­kať zadarmo

Alexandra Dulaková / 8. septembra 2015 / Tools a produktivita

Mark Zuc­ker­berg sa vôbec netají tým, ako rád inves­tuje do sľub­ných vzde­lá­va­cích pro­jek­tov. Keď ho jeho žena Pri­scilla upo­zor­nila na zau­jí­mavý spô­sob výučby jed­nej ame­ric­kej školy, nevá­hal a nad­via­zal s ňou spo­lu­prácu. Jej výsled­kom je soft­vér online výučby, ktorý je Mark odhod­laný veno­vať verej­ným ško­lám zadarmo. 

Spo­lu­práca vznikla, keď sa Mar­kova man­želka vydala na pre­hliadku Sum­mit Pub­lic School, verej­nej školy, ktorá ponúka netra­dičnú formu vzde­lá­va­nia a posiela svo­jich absol­ven­tov na pre­stížne vysoké školy. Práve úspech ich metód Pri­scillu oslo­vil a roz­hodla sa spolu s Mar­kom nad­via­zať spo­lu­prácu. Lenže Sum­mit Pub­lic School nech­celi dotá­ciu – ich CEO Dianne Taven­ner ho rad­šej požia­dala o spo­lu­prácu na vývoji výuč­bo­vého soft­véru. A Mark súhla­sil.

V čom spo­číva výni­moč­nosť tejto školy?

Naprí­klad v širo­kom využití vymo­že­ností inter­netu a všte­po­va­nej samos­tat­nosti, keďže učivo a zada­nia úloh rie­šia žiaci často sami cez inter­net. Žiaci sú vedení k tomu, aby si vedeli prácu zor­ga­ni­zo­vať sami a vedeli ju aj sami načas odo­vzdať, pop­rí­pade si ju sami naštu­do­vať. Na inter­nete majú vďaka online syla­bom o celom učive pre­hľad a keď prídu do školy, namiesto únav­ného opa­ko­va­nia sa venujú učivu prak­ticky. Využí­vajú ho pri rie­šení prob­lé­mov z reál­neho života, ktoré sú pre žia­kov a ich učivo rele­van­tne upra­vené. Uči­teľ im pred­staví prob­lém, prí­klad, kauzu, či pro­jekt, a žiaci ju v spo­loč­ných tímoch rie­šia. V škole poznajú lek­tori žia­kov osobne, a tak ich popri samos­tat­nosti a mana­žo­va­niu svo­jich povin­ností učia aj efek­tív­nej tímo­vej práci a vedia presne odhad­núť, na čo sa pri indi­vi­du­ál­nych štu­den­toch sústre­diť.

Takíto štu­denti sa väč­ši­nou úspešne hlá­sia na vysoké školy a uni­ver­zity, na kto­rých dosa­hujú výsledky až dva krát také dobré ako žiaci z bež­ných škôl. Nečudo, že sa Mar­kovi táto myš­lienka pozdá­vala. Koľko šikov­ných zamest­nan­cov by mohol z podob­nej spo­lu­práce zís­kať! Roz­ho­dol sa teda s tímom svo­jich inter­ne­to­vých inži­nie­rov zapra­co­vať na cel­kom novom online soft­véri výučby, kto­rým by sa štu­denti mohli ria­diť. Ten pre­došlý od Sum­mitu mal svoje nedos­tatky, no dnes je vylep­šený a pri­pra­vený aj na to, aby ho odskú­šali ostatné verejné školy. Cie­ľom je, aby sa podobný sys­tém stal dostup­ným pre žia­kov všet­kých škôl v USA a práve preto ju Face­book ponúka zadarmo.

Takto nejako by soft­vér pre štu­den­tov mal vyze­rať 

Ďal­ším dôvo­dom tejto jed­no­du­chej dostup­nosti je, že nie všetky školy sa do podob­ného expe­ri­mentu budú hrnúť, a preto je fajn ich od začiatku moti­vo­vať níz­kymi nákladmi. Predsa len, sys­tém si vyža­duje nie­len kom­pe­ten­ciu uči­te­ľov so žiakmi kre­a­tívne a úzko spo­lu­pra­co­vať, ale aj vôľu a ochotu štu­den­tov, pra­co­vať na veciach indi­vi­du­álne a sna­žiť sa učiť sám pre seba. To je, bohu­žiaľ, niečo, čo tíne­džeri pre­uka­zujú len zriedka, keďže školu často pova­žujú za útrapu a “stratu času”. Uvi­díme, možno nás výsledky pro­jektu prek­va­pia a možno práve podobný sys­tém vzbudí v násť­roč­ných deťoch chuť učiť sa a vzde­lá­vať. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)