V nadu­pa­ných kan­ce­lá­riach Logis­tic Repub­lic to vonia kre­a­ti­vi­tou!

Dárius Polák / 22. apríla 2016 / Zaujímavosti

Dizajn hlav­nej kan­ce­lá­rie a recep­cie roz­siah­leho logis­tic­kého cen­tra v New Tai­pei City svedčí o roz­hod­nutí maji­te­ľov vytvo­riť ori­gi­nálne pro­stre­die a zaviesť nový trend v logis­tic­kých fir­mách.

Regá­lové sys­témy, palety a pre­pravné obaly majú schop­nosť tvo­riť medzery vo via­cú­rov­ňo­vých pries­to­roch. S veľ­kými oknami a vyso­kými stropmi bolo možné umiest­niť vysoké štruk­túry, ktoré vyze­rajú ako kon­taj­nery, vďaka čomu umož­ňujú mať súkro­mie v otvo­re­ných pries­to­roch.
1234567891112131718192527

zdroj: archello.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archello.com

Pridať komentár (0)