V nadu­pa­ných kan­ce­lá­riach Logis­tic Repub­lic to vonia kre­a­ti­vi­tou!

Dárius Polák / 22. apríla 2016 / Zaujímavosti

Dizajn hlav­nej kan­ce­lá­rie a recep­cie roz­siah­le­ho logis­tic­ké­ho cen­tra v New Tai­pei City sved­čí o roz­hod­nu­tí maji­te­ľov vytvo­riť ori­gi­nál­ne pro­stre­die a zaviesť nový trend v logis­tic­kých fir­mách.

Regá­lo­vé sys­té­my, pale­ty a pre­prav­né oba­ly majú schop­nosť tvo­riť medze­ry vo via­cú­rov­ňo­vých pries­to­roch. S veľ­ký­mi okna­mi a vyso­ký­mi strop­mi bolo mož­né umiest­niť vyso­ké štruk­tú­ry, kto­ré vyze­ra­jú ako kon­taj­ne­ry, vďa­ka čomu umož­ňu­jú mať súkro­mie v otvo­re­ných pries­to­roch.
1234567891112131718192527

zdroj: archello.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archello.com

Pridať komentár (0)