Feed­back Karma — zlep­šite svoju firmu vďaka spät­nej väzbe

Lenka Lauková / 8. december 2014 / Tools a produktivita

Nikto z nás nechce vo svo­jej práci stag­no­vať. No kedy ste napo­sledy dostali od kole­gov či zamest­ná­va­teľa feed­back, z kto­rého ste sa mohli odra­ziť? Nový online nástroj Feed­back Karma chce do živo­tov firiem pri­niesť kaž­do­dennú spätnú väzbu a tak zlep­šiť výkon zamest­nan­cov, ale aj celej firmy. 

Zakla­da­te­lia Feed­back Karmy poci­ťo­vali vo svo­jich pro­fe­siách a prá­cach svo­jich zná­mych nedos­ta­tok spät­nej väzby, ktorá bola často odkla­daná iba na pol­ročné hod­no­tiace poho­vory s nad­ria­de­nými. Tam sa ale už ťažko dali posú­diť situ­ácie spred nie­koľ­kých mesia­cov. Navyše nad­ria­dený nevi­del ani žiadne inte­rak­cie zamest­nanca, videl iba výsle­dok a to jeho hod­no­te­nie v znač­nej miere obme­dzuje. Roz­hodli sa teda vytvo­riť časovo nená­ročný online nástroj, ktorý sa bude dať ľahko zakom­po­no­vať do den­nej rutiny firmy.

Vychá­dzajú z vízie aby tento nástoj pomo­hol kaž­dému zamest­nan­covi stať sa šikov­nej­ším, a tým pomo­hol pros­pe­ro­vať firme ako celku. Po akom­koľ­vek kon­takte, pomoci či spo­lu­práci si zamest­nanci môžu okam­žite vyme­niť spätnú väzbu a to bez ohľadu na pra­covnú pozí­ciu.

Otvo­rená komu­ni­ká­cia posky­tuje výhody tak ako pre zamest­nan­cov, tak aj pre zamest­ná­va­te­ľov. Zamest­nanci sa môžu kaž­dým dňom zlep­šo­vať, pra­co­vať na svo­jich mínu­soch a sta­vať na svo­jich sil­ných strán­kach. Zlep­šiť sa má aj spo­lu­práca s kole­gami, čím sa zlepší aj cel­ková atmo­sféra na pra­co­visku, čo je bene­fi­tom pre zamest­ná­va­teľa.

Vďaka zberu spät­nej väzby Feed­back Karma dokáže naprí­klad aj roz­poz­nať talenty vo fir­mách, pomáha pri odkrý­vaní sla­bých strá­nok či pro­stred­níc­tvom iden­ti­fi­ká­cie nespo­koj­ných zamest­nan­cov vie pre­dísť výpo­ve­diam. Okrem tohto všet­kého svo­jim zákaz­ní­kom ponú­kajú aj HR pora­den­stvo, kon­zul­tá­cie, tré­ningy či cou­ching. Od sep­tem­bra tohto roku ponú­kajú svoj pro­dukt na nasa­de­nie do firiem a dúfajú, že firmy sa roz­hodnú ísť na veci inak. 

Zdroj: feedbackkarma.com

Pridať komentár (0)