Fer­mi­ho para­dox: Pre­čo sme pre­sved­če­ní o exis­ten­cii mimo­zemš­ťa­nov, keď sme ich nikdy nevi­de­li?

Martin Bohunický / 11. februára 2016 / Tech a inovácie

Keď naše pohľa­dy spo­či­nú na hviez­dach, čas­to si pokla­dá­me otáz­ku, “či tam nie­kde exis­tu­je for­ma inte­li­gent­né­ho živo­ta.”

V sku­toč­nos­ti odha­du­jú počet pla­nét v celom ves­mí­re, kto­ré majú podob­né pod­mien­ky, ako má zem, na “100 pla­nét na kaž­dé zrn­ko pies­ku na zemi. Aj keby 1% tých­to pla­nét obsa­ho­va­lo život, zna­me­na­lo by to, že vo ves­mí­re je 10 kvad­ri­li­ó­nov inte­li­gent­ných civi­li­zá­cii vo ves­mí­re.

Ak tie­to čís­la apli­ku­je­me na Mlieč­nu Drá­hu, v našej gala­xii exis­tu­je miliar­da pla­nét, ako je zem a 100000 inte­li­gent­ných civi­li­zá­cii.

Napriek tomu však neus­tá­le vysie­la­me rádi­ové vlny a ves­mír­ne lúče a čaká­me odpo­veď. No nepriš­la. Ani jed­na. Nikdy. Tak kde sú všet­ci?

maxresdefault-4

foto: youtube.com

No je to ešte zau­jí­ma­vej­šie. Sln­ko a zem sú rela­tív­ne mla­dé. Pred­stav si, akým vývo­jom sme pre­šli za 1000 rokov. A teraz si pred­stav, že teore­tic­ky pla­né­ta, na kto­rej je iná civi­li­zá­cia, vznik­la o 4 miliar­dy rokov skôr, než tá naša. Táto pla­né­ta môže mať rov­na­ký vývoj ako my na zemi, aku­rát je o 4 miliar­dy rokov vo vývo­ji vpred. 4 miliar­dy rokov roz­die­lu a to sa poze­rá­me na svet pred 100 rok­mi ako abso­lút­ne zaos­ta­lý.

Pre­to exis­tu­je “The Kar­das­hev Sca­le”, kto­rá nám pomá­ha roz­de­liť civi­li­zá­cie do troch kate­gó­rii:

Civi­li­zá­cia Typu 1 je schop­ná využí­vať ener­giu na svo­jej pla­né­te.

Civi­li­zá­cia Typu 2 je schop­ná využí­vať ener­giu svo­jej hlav­nej hviez­dy (v našom prí­pa­de je to sln­ko).

Civi­li­zá­cia Typu 3 je schop­ná využí­vať celú gala­xiu.

Ak teda nie­kto­rá z tých 100000 poten­ciál­nych civi­li­zá­cii v našej gala­xii je na úrov­ni Typu 3, je schop­ná ces­to­vať medzi hviez­da­mi a kolo­ni­zo­vať gala­xiu. Keby neja­ký stroj doká­zal ces­to­vať rých­los­ťou svet­la a na kaž­dej pla­né­te by vyro­bil z mate­riá­lov dve repli­ky samé­ho seba, našu gala­xiu by ovlá­dol za menej ako 4 mili­ó­ny rokov. To je pri 4 miliar­dach rokov ako žmurk­nu­tie okom.

Ak len 1% civi­li­zá­cii je Typu 3, tak ich je len v našej gala­xii pri­bliž­ne 1000. Ich prí­tom­nosť by sme teda už dáv­no mali zare­gis­tro­vať. No napriek tomu všet­ké­mu nás stá­le nikto nenav­ští­vil.

Tak kde sú? Vitaj vo Fer­mi­ho para­do­xe.

Neexis­tu­je odpo­veď na Fer­mi­ho para­dox — môže­me si len veci vysvet­ľo­vať po svo­jom. Tak, ako kedy­si ľudia rie­ši­li, či je zem guľa­tá, či sa točí­me oko­lo sln­ka a podob­ne. Dnes sa zda­jú tie­to otáz­ky pri­mi­tív­ne. Len­že tam sme teraz s mimo­zemš­ťan­mi.

Spý­taj sa desia­tich ved­cov na názor a dosta­neš 10 odpo­ve­dí. A napriek tomu všet­ci verí­me, že tam nie­kde sú.

aliens-ET

foto: space.com

Len­že čo ak tam jed­no­du­cho nie sú?

Exis­tu­je teória, že exis­tu­je nie­čo ako Gre­at Fil­ter. Že keď neja­ká civi­li­zá­cia dosiah­la urči­tý vývoj, jed­no­du­cho zanik­la. Že medzi vzni­kom inte­li­gen­cie a civi­li­zá­ci­ou typu 3 je neja­ká veľ­ká bari­é­ra, za kto­rou je život nemož­ný.

Ak je to prav­da, sú tri mož­nos­ti. Buď sme sa neja­kým zázra­kom dosta­li za ten­to fil­ter a sme extrém­ne výni­moč­ný jav vo ves­mí­re. Neja­kým zázra­kom jed­no­du­cho exis­tu­je­me a kam sa dosta­ne­me, to sa uvi­dí za ďal­šie miliar­dy rokov. Tak­tiež je mož­né, že Gre­at Fil­ter sto­jí pri zro­de inte­li­gen­cie a ten výni­moč­ný jav, že sme cez neho pre­šli, sa stal v momen­te ako sme sa zro­di­li.

Dru­há mož­nosť je, že sme vo ves­mí­re nie jedi­ní, ale jed­no­du­cho prví. Že sme vo vývo­ji naj­ďa­lej a nikto nás nekon­tak­to­val jed­no­du­cho pre­to, že o takých­to mož­nos­tiach ešte nema­jú ani tuše­nie.

Mož­no že sme na ces­te k civi­li­zá­cií typu 3 a bude­me prví, kto túto úro­veň dosiah­ne a doby­je gala­xiu.

Ale­bo sme jed­no­du­cho v riti, lebo nás Gre­at Fil­ter ešte len čaká. A nikto nás nekon­tak­to­val pre­to, že za túto hra­ni­cu sa ešte nikto nedos­tal.

A čo ak tam sú?

Exis­tu­je hneď nie­koľ­ko vysvet­le­ní, pre­čo nás ešte nikto nekon­tak­to­val, hoci je ich toľ­ko a nie­kde tam sú. Pred­stav si Ame­ri­ku. Euró­pa­nia kolo­ni­zo­va­li Ame­ri­ku, no malým kme­ňom na seve­re Kana­dy trva­lo stov­ky rokov, než sa o neja­kej kolo­ni­zá­cii dozve­de­li. Mož­no je naša gala­xia dáv­no pod úto­kom, len sme nie­kde na jej kra­ji a nie dosť zau­jí­ma­ví.

Mož­no tu už boli, ove­ľa skôr, než sme priš­li my. Ak exis­tu­jú o 4 miliar­dy rokov dlh­šie, mož­no že nás majú pre­skú­ma­ných doko­na­le a Zem im už nemá čo ponúk­nuť.

Mož­no exis­tu­je vo ves­mí­re neja­ký pre­dá­tor, kto­ré­mu nech­cú dať naja­vo svo­ju exis­ten­ciu. Majú strach vysie­lať sig­nál, aby neprez­ra­di­li svo­ju polo­hu. Snáď to nie je prav­da, pre­to­že ak ten­to pre­dá­tor zachy­tí náš sig­nál, máme prob­lém. Aj pre­to pri­rov­ná­va Step­hen Hawking náv­šte­vu mimo­zemš­ťa­nov k Ame­ri­ke. “Pre pôvod­ných Ame­ri­ča­nov to nedo­pad­lo dob­re.”

Aliens — extraterrestrials

foto: humansarefree.com

Mož­no exis­tu­je jed­na civi­li­zá­cia nad všet­ký­mi, kto­rá má celý ves­mír pod kon­tro­lou a ak nie­kto dosiah­ne rizi­ko­vú úro­veň, tak sa o neho “posta­ra­jú”.

Mož­no že je naša tech­no­ló­gia prí­liš pri­mi­tív­na, aby sme ich sig­nál zachy­tá­va­li.

Mož­no naša tech­no­ló­gia nie je pri­mi­tív­na a dôkaz máme, no nech­cú nám to pove­dať.

Mož­no sa nás iné civi­li­zá­cie boja. Volá sa to “Hypo­té­za ZOO”. Sme síce inte­li­gen­ci­ou ďale­ko za med­veď­mi, no napriek tomu sa ich bojí­me. Mož­no nás vní­ma­jú ako ZOO. Poze­ra­jú sa, no rad­šej sa nedo­tý­ka­jú.

Mož­no sú vša­de oko­lo, no sme prí­liš zaos­ta­lí, aby sme ich vní­ma­li.

A mož­no sme len expe­ri­ment neja­ké­ho šia­le­né­ho ved­ca z iné­ho sve­ta. Mož­no je toto všet­ko len jed­na veľ­ká počí­ta­čo­vá simu­lá­cia.

Tak ako teda?

Prí­liš veľa infor­má­cii naraz? Aj mojej hla­ve dali tie­to infor­má­cie zabrať. Fer­mi­ho para­dox nám nikdy nedop­ra­je pokoj. Je ťaž­ké si pred­sta­viť, že je nie­kto nad nami, keď sami máme teraz nad všet­kým kon­tro­lu. Prav­du sa my prav­de­po­dob­ne nedoz­vie­me. No aj všet­ky tie pred­sta­vy, ako by to moh­lo byť, majú nie­čo do seba a dodá­va­jú živo­tu grá­dy.

1-stargazing-cropped

foto: wordpress.com

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)