Fer­miho para­dox: Prečo sme pre­sved­čení o exis­ten­cii mimo­zemš­ťa­nov, keď sme ich nikdy nevi­deli?

Martin Bohunický / 11. februára 2016 / Tech a inovácie

Keď naše pohľady spo­činú na hviez­dach, často si pokla­dáme otázku, “či tam nie­kde exis­tuje forma inte­li­gent­ného života.”

V sku­toč­nosti odha­dujú počet pla­nét v celom ves­míre, ktoré majú podobné pod­mienky, ako má zem, na “100 pla­nét na každé zrnko piesku na zemi. Aj keby 1% týchto pla­nét obsa­ho­valo život, zna­me­nalo by to, že vo ves­míre je 10 kvad­ri­li­ó­nov inte­li­gent­ných civi­li­zá­cii vo ves­míre.

Ak tieto čísla apli­ku­jeme na Mliečnu Dráhu, v našej gala­xii exis­tuje miliarda pla­nét, ako je zem a 100000 inte­li­gent­ných civi­li­zá­cii.

Napriek tomu však neus­tále vysie­lame rádi­ové vlny a ves­mírne lúče a čakáme odpo­veď. No neprišla. Ani jedna. Nikdy. Tak kde sú všetci?

maxresdefault-4

foto: youtube.com

No je to ešte zau­jí­ma­vej­šie. Slnko a zem sú rela­tívne mladé. Pred­stav si, akým vývo­jom sme pre­šli za 1000 rokov. A teraz si pred­stav, že teore­ticky pla­néta, na kto­rej je iná civi­li­zá­cia, vznikla o 4 miliardy rokov skôr, než tá naša. Táto pla­néta môže mať rov­naký vývoj ako my na zemi, aku­rát je o 4 miliardy rokov vo vývoji vpred. 4 miliardy rokov roz­dielu a to sa poze­ráme na svet pred 100 rokmi ako abso­lútne zaos­talý.

Preto exis­tuje “The Kar­das­hev Scale”, ktorá nám pomáha roz­de­liť civi­li­zá­cie do troch kate­gó­rii:

Civi­li­zá­cia Typu 1 je schopná využí­vať ener­giu na svo­jej pla­néte.

Civi­li­zá­cia Typu 2 je schopná využí­vať ener­giu svo­jej hlav­nej hviezdy (v našom prí­pade je to slnko).

Civi­li­zá­cia Typu 3 je schopná využí­vať celú gala­xiu.

Ak teda nie­ktorá z tých 100000 poten­ciál­nych civi­li­zá­cii v našej gala­xii je na úrovni Typu 3, je schopná ces­to­vať medzi hviez­dami a kolo­ni­zo­vať gala­xiu. Keby nejaký stroj doká­zal ces­to­vať rých­los­ťou svetla a na kaž­dej pla­néte by vyro­bil z mate­riá­lov dve repliky samého seba, našu gala­xiu by ovlá­dol za menej ako 4 mili­óny rokov. To je pri 4 miliar­dach rokov ako žmurk­nu­tie okom.

Ak len 1% civi­li­zá­cii je Typu 3, tak ich je len v našej gala­xii pri­bližne 1000. Ich prí­tom­nosť by sme teda už dávno mali zare­gis­tro­vať. No napriek tomu všet­kému nás stále nikto nenav­ští­vil.

Tak kde sú? Vitaj vo Fer­miho para­doxe.

Neexis­tuje odpo­veď na Fer­miho para­dox — môžeme si len veci vysvet­ľo­vať po svo­jom. Tak, ako kedysi ľudia rie­šili, či je zem guľatá, či sa točíme okolo slnka a podobne. Dnes sa zdajú tieto otázky pri­mi­tívne. Lenže tam sme teraz s mimo­zemš­ťanmi.

Spý­taj sa desia­tich ved­cov na názor a dosta­neš 10 odpo­vedí. A napriek tomu všetci veríme, že tam nie­kde sú.

aliens-ET

foto: space.com

Lenže čo ak tam jed­no­du­cho nie sú?

Exis­tuje teória, že exis­tuje niečo ako Great Fil­ter. Že keď nejaká civi­li­zá­cia dosiahla určitý vývoj, jed­no­du­cho zanikla. Že medzi vzni­kom inte­li­gen­cie a civi­li­zá­ciou typu 3 je nejaká veľká bari­éra, za kto­rou je život nemožný.

Ak je to pravda, sú tri mož­nosti. Buď sme sa neja­kým zázra­kom dostali za tento fil­ter a sme extrémne výni­močný jav vo ves­míre. Neja­kým zázra­kom jed­no­du­cho exis­tu­jeme a kam sa dosta­neme, to sa uvidí za ďal­šie miliardy rokov. Tak­tiež je možné, že Great Fil­ter stojí pri zrode inte­li­gen­cie a ten výni­močný jav, že sme cez neho pre­šli, sa stal v momente ako sme sa zro­dili.

Druhá mož­nosť je, že sme vo ves­míre nie jediní, ale jed­no­du­cho prví. Že sme vo vývoji naj­ďa­lej a nikto nás nekon­tak­to­val jed­no­du­cho preto, že o takýchto mož­nos­tiach ešte nemajú ani tuše­nie.

Možno že sme na ceste k civi­li­zá­cií typu 3 a budeme prví, kto túto úro­veň dosiahne a dobyje gala­xiu.

Alebo sme jed­no­du­cho v riti, lebo nás Great Fil­ter ešte len čaká. A nikto nás nekon­tak­to­val preto, že za túto hra­nicu sa ešte nikto nedos­tal.

A čo ak tam sú?

Exis­tuje hneď nie­koľko vysvet­lení, prečo nás ešte nikto nekon­tak­to­val, hoci je ich toľko a nie­kde tam sú. Pred­stav si Ame­riku. Euró­pa­nia kolo­ni­zo­vali Ame­riku, no malým kme­ňom na severe Kanady trvalo stovky rokov, než sa o neja­kej kolo­ni­zá­cii dozve­deli. Možno je naša gala­xia dávno pod úto­kom, len sme nie­kde na jej kraji a nie dosť zau­jí­maví.

Možno tu už boli, oveľa skôr, než sme prišli my. Ak exis­tujú o 4 miliardy rokov dlh­šie, možno že nás majú pre­skú­ma­ných doko­nale a Zem im už nemá čo ponúk­nuť.

Možno exis­tuje vo ves­míre nejaký pre­dá­tor, kto­rému nechcú dať najavo svoju exis­ten­ciu. Majú strach vysie­lať sig­nál, aby neprez­ra­dili svoju polohu. Snáď to nie je pravda, pre­tože ak tento pre­dá­tor zachytí náš sig­nál, máme prob­lém. Aj preto pri­rov­náva Step­hen Hawking náv­števu mimo­zemš­ťa­nov k Ame­rike. “Pre pôvod­ných Ame­ri­ča­nov to nedo­padlo dobre.”

Aliens — extraterrestrials

foto: humansarefree.com

Možno exis­tuje jedna civi­li­zá­cia nad všet­kými, ktorá má celý ves­mír pod kon­tro­lou a ak nie­kto dosiahne rizi­kovú úro­veň, tak sa o neho “posta­rajú”.

Možno že je naša tech­no­ló­gia prí­liš pri­mi­tívna, aby sme ich sig­nál zachy­tá­vali.

Možno naša tech­no­ló­gia nie je pri­mi­tívna a dôkaz máme, no nechcú nám to pove­dať.

Možno sa nás iné civi­li­zá­cie boja. Volá sa to “Hypo­téza ZOO”. Sme síce inte­li­gen­ciou ďaleko za med­veďmi, no napriek tomu sa ich bojíme. Možno nás vní­majú ako ZOO. Poze­rajú sa, no rad­šej sa nedo­tý­kajú.

Možno sú všade okolo, no sme prí­liš zaos­talí, aby sme ich vní­mali.

A možno sme len expe­ri­ment neja­kého šia­le­ného vedca z iného sveta. Možno je toto všetko len jedna veľká počí­ta­čová simu­lá­cia.

Tak ako teda?

Prí­liš veľa infor­má­cii naraz? Aj mojej hlave dali tieto infor­má­cie zabrať. Fer­miho para­dox nám nikdy nedop­raje pokoj. Je ťažké si pred­sta­viť, že je nie­kto nad nami, keď sami máme teraz nad všet­kým kon­trolu. Pravdu sa my prav­de­po­dobne nedoz­vieme. No aj všetky tie pred­stavy, ako by to mohlo byť, majú niečo do seba a dodá­vajú životu grády.

1-stargazing-cropped

foto: wordpress.com

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)