Fes­ti­valy na Slo­ven­sku, o kto­rých si prav­de­po­dobne ešte nepo­čul

Martina Ditrichová / 2. júla 2016 / Zaujímavosti

Pri­ná­šame pre teba zoznam tých, ktoré sa naozaj oplatí nav­ští­viť.

Keď vstú­piš na fes­ti­val, je to ako vojsť do iného sveta. Celý víkend nerie­šiš prob­lémy kaž­do­den­ného života, nerie­šiš naštva­ného šéfa, domáce poriadky, riady a vare­nie… Čas sa spo­malí a jediné na čom záleží, je si fes­ti­val čo naj­viac užiť a zažiť všetko, čo ponúka.

Popri zná­mych fes­toch, na ktoré musíš finančne mys­lieť aj v rámci plá­no­va­nia dovo­lenky, sa u nás konajú aj men­šie fes­ti­valy, o kto­rých si možno ešte nepo­čul. Väč­ši­nou sú zame­rané na užšiu oblasť a majú kopu výhod. Menej ľudí všade, men­šie rady na všetko — to môže byť popri takej nar­va­nej Pohode, ktorá sa koná budúci víkend, prí­jemné osvie­že­nie.

Ele­ments music fes­ti­val (15.07.2016)

m16TP_elements2-2016_zelena-voda

foto: FB/Elements Music Fes­ti­val

Pre fanú­ši­kov domá­cej hip hopo­vej scény je tu Ele­ments Music Fes­ti­val 2016. Open air na Zele­nej vode má výhodu v tom, že hudbu si môžeš vychut­ná­vať priamo z vody, čo v týchto horú­ča­vách nie je na škodu. Medzi vystu­pu­jú­cimi je Kon­tra­fakt, Separ, Strapo, El Nino a ďalší. Takže vezmi náfučku, šil­tovku a hor sa kývať hla­vou na Zelenú vodu.

Kasi­ope­a­fest (15.07.-17.07.2016)

2016-kasiopeafest-poster_head

foto: FB/Kasiopeafest

Kasi­ope­a­fest je naj­väč­ším ochot­níc­kym diva­del­ným fes­ti­va­lom na Slo­ven­sku. Koná sa v pre­krás­nom pro­stredí Bud­me­ric­kého kaš­tieľa. Prídu sem diva­del­níci z celého Slo­ven­ska a aj pár zahra­nič­ných, zahrať náv­štev­ní­kom poriadne divadlo.

Vystu­po­vať sa bude cez deň aj v noci a pred­sta­ve­nia budú určite rôz­no­ro­dej­šie aj ori­gi­nál­nej­šie ako tie, ktoré máš mož­nosť vidieť v činohre počas diva­del­nej sezóny. A ešte k tomu pod holým nebom, to je predsa len o nie­čom inom. Po skon­čení diva­del­ného prog­ramu sa pokra­čuje živou hud­bou a dis­ko­té­kou až do rána.

LIKE — drum and bass open air (15.07.2016)

like2_0

foto: Like-drum and bass open air/FB

Drum´n´Bass sa teší na Slo­ven­sku veľ­kej popu­la­rite a preto tu máme dnb fes­tov hneď nie­koľko. Fes­ti­val Like sa bude konať tento rok prvý­krát, a to v nit­rian­skom Hide­parku. Head­li­nermi sú Grid­lok z USA a Pro­lix z GB. Okrem toho vystú­pia aj slo­ven­ské stá­lice ako Gabanna, Huspi, Matis a spol. Ak si z oko­lia Nitry a máš rád elek­tro, určite choď pod­po­riť novú myš­lienku.

Solid Open Air (2.-4.9.2016)

2016-09-02-open-solid-air-letisko

foto: FB/Solid Fes­ti­val

Pri štýle dnb ešte chvíľu osta­neme a pred­sta­víme si menší fes­ti­va­lík z pro­duk­cie Let it roll. Koná sa až prvý sep­tem­brový víkend a môžem len vrelo odpo­ru­čiť ako bodku za letom. Fes­ti­val zastre­šujú orga­ni­zá­tori Let it Roll v Čechách aj na Slo­ven­sku, ktorí robia aj už viac komerčný Tri­dent LIR na Duchonke a český Let it roll. Solid je takou men­šou a jed­no­duch­šou ver­ziou LIR fes­ti­va­lov. Tento rok sa bude konať už po tretí krát na letisku v Par­ti­zán­skom. Resp. PAR­TY­zán­skom! :-)

Fes­ti­val zabud­nu­tých reme­siel (02.07.2016 — 03.07.2016)

Festival-zabudnutých-remesiel-2016-Hrad-Červený-Kameň-2.-–-3.-júla-1-816x585

foto: FB/Festival zabud­nu­tých reme­siel

Už tento víkend sa koná 3. roč­ník fes­ti­valu, ktorý ťa pre­ne­sie do dáv­nych časov minu­lých. Roman­tické pro­stre­die Čer­ve­ného kameňa je tým pra­vým mies­tom na ces­to­va­nie v čase. Budeš tu mať mož­nosť nakú­piť na trhu, kde bude zaru­čene rušno, naučiť sa stre­do­ve­kým remes­lám, okú­siť dávno zabud­nuté jedlá.

Pop­ri­tom bude hrať hudba a pred­sta­ve­nia, ktoré sa odo­hrá­vajú priamo v pub­liku. „Nechajte sa vtiah­nuť do sveta plného radosti, ume­nia, roz­ma­ni­tých vôní. Sta­nete sa sved­kami súd­neho pro­cesu so zlo­de­jom a stret­núť sa môžete tiež s honosne ode­tými meš­ťanmi, zis­kuch­ti­vými obchod­níkmi či zruč­nými reme­sel­níkmi, ktorí pred­vedú ume­nie stre­do­ve­kých reme­siel pomo­cou replík nástro­jov, ktoré sa v danom období pou­ží­vali,“ lákajú orga­ni­zá­tori.

Cibula fest (22.07.-24.07.2016)

cibulafest_2016-2

foto: FB/Cibula fest 2016

Orga­ni­zá­tori avi­zujú, že do 8.ročníka vstu­pujú s úplne novým kon­cep­tom. Akcia sa koná v Holíči a zhruba rov­naké zastú­pe­nie tu budú mať slo­ven­ské aj české kapely. Tento rok sa fes­ti­val začne už od štvr­tka, ale s náz­vom Magic Onion Story.

Táto noc bude rari­tou na Slo­ven­sku v takomto roz­sahu – zame­rajú sa na elek­tro hudbu a ohro­mu­júcu LED sve­telnú show, podľa holand­ského a bel­gic­kého vzoru. Od piatku už bude pokra­čo­vať štan­dardný Cibula fest, ktorý môže zau­jať svo­jou rôz­no­ro­dos­ťou. Head­li­ne­rom sú sku­piny Sco­oter a Modern Tal­king, čo už samo o sebe nejde dokopy, okrem toho si budeš môcť vypo­čuť No Name, Ine Kafe, Chi­naski či Buty a Hex. O dobrú náladu a dobré jedlo tu bude určite posta­rané.

Krem­nické Gagy (26.08. — 28.08.2016)

maxresdefault

foto: cyberspaceandtime.com

Tento rok je to už 36.ročník Európ­skeho fes­ti­valu humoru a satiry. Musím sa pri­znať, že dote­raz som o ňom sama nepo­čula. Asi si orga­ni­zá­tori nedá­vajú veľa práce s mar­ke­tin­gom, čo ale vzhľa­dom na to, že sa koná už skoro 4 desať­ro­čia, svedčí o kva­lite. „Krem­nické gagy je jedi­nečná medzi­ná­rodná pre­hliadka kul­ti­vo­va­ného humoru, nezá­vis­lej satiry a zábav­nej rece­sie s dlho­roč­nou tra­dí­ciou.“

Koná sa v cen­tre baníc­keho a min­ciar­skeho mesta Krem­nica, čím otvára svo­jim náv­štev­ní­kom por­tál rovno do minu­losti.

Miku­láš­sky jaz­zový fes­ti­val (29.-31.7.2016)

IAb

foto: FB/Mikulášsky Jaz­zový Fes­ti­val

Ak si fanú­ši­kom jazzu, jed­no­značne by si mal zaví­tať do Lip­tov­ského Miku­láša na jazz fest. Ten­to­krát už 12-ty roč­ník na Lip­tove sa bude konať v Route 66 v LM. Úvodný kon­cert big- bandu bude free a usku­toční sa na Námestí oslo­bo­di­te­ľov. Na tomto fes­ti­vale je garan­to­vaný silný line up pre jaz­zo­vých nad­šen­cov aj pre náhod­ných oko­lo­idú­cich, kto­rým saxo­fón ula­hodí na uši.

zdroj titul­nej foto: wikimedia.org

Pridať komentár (0)