Firmy zo západ­nej Európy pre­ko­nali v pla­tení fak­túr tie výcho­do­európ­ske

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Business

Firmy z východ­nej Európy sú menej dis­cip­li­no­vané pri pla­tení fak­túr než tie síd­liace v západ­nej časti kon­ti­nentu. Rov­ných 80 % západ­ných firiem spláca, podľa repre­zen­ta­tív­nej EOS štú­die Euro­pean Pay­ment Prac­ti­ces 2016, svoje záväzky načas. Vo výcho­dej časti Európy sa platí v ter­míne len v 74 % prí­pa­dov.

Cel­kovo možno za Európu kon­šta­to­vať, že fak­túry uhrá­dza načas 77 % firiem. Medzi­ročne (oproti roku 2015) pla­tobná morálka firiem klesla o 1 per­cen­tu­álny bod. Repre­zen­ta­tívna EOS štú­dia Euro­pean Pay­ment Prac­ti­ces za rok 2016 bola zosta­vená na základe odpo­vedí 3000 res­pon­den­tov na roz­ho­do­va­cích pozí­ciách v 14 európ­skych kra­ji­nách. V rámci východ­nej Európy boli mapo­vané také kra­jiny ako Rusko, Poľ­sko, Slo­ven­sko, Bul­har­sko, Rumun­sko, Grécko, Maďar­sko a Chor­vát­sko. Západ mal zastú­pe­nie v podobe Nemecka, Rakúska, Bel­gicka, Veľ­kej Bri­tá­nie, Špa­niel­ska a Fran­cúz­ska.

Často sa stáva, že firmy majú per­ma­nentné prob­lémy s uhrá­dza­ním fak­túr v ter­míne splat­nosti, pre­tože ich trá­pia výpadky v cash flow. Ako sa uka­zuje podľa repre­zen­ta­tív­nej EOS štú­die za rok 2016, tento jav je vypuk­lejší vo východ­nej než v západ­nej Európe,“ hovorí Michal Šol­tes, kona­teľ spo­loč­nosti EOS KSI Slo­ven­sko venu­jú­cej sa manaž­mentu pohľa­dá­vok.

Person with credit card using a computer for internet shopping

foto: highwayvet.com

Pri­po­mína ešte údaj, podľa kto­rého slo­ven­ské firmy skon­čili v tomto smere na naj­niž­ších prieč­kach. Načas sa platí len v 73 per­cen­tách prí­pa­dov. Podľa zis­tení repre­zen­ta­tív­nej štú­die EOS 2016 sme zazna­me­nali 22 % pohľa­dá­vok v omeš­kaní. Čo je alar­mu­júce, slo­ven­ské firmy mali až 5 per­cent úplne nevy­mo­ži­teľ­ných pohľa­dá­vok.

eos

foto: archív eos

Spo­me­dzi všet­kých 14 skú­ma­ných kra­jín sme tak v tomto uka­zo­va­teli skon­čili na posled­nom mieste spolu s Maďar­skom a Gréc­kom. Prie­mer všet­kých európ­skych kra­jín v roku 2016 bol 3 per­centá. A pri­tom u nás bol v posled­nom období badať pozi­tívny trend. 6 per­cent nes­plat­ných pohľa­dá­vok v roku 2014 sa na Slo­ven­sku vlani poda­rilo zní­žiť na polo­vicu, 3 per­centá.

O EOS štú­dii „Euro­pean Pay­ment Prac­ti­ces“
Toho­ročná štú­dia EOS rea­li­zo­vaná v 14 európ­skych kra­ji­nách, vznikla v spo­lu­práci s nezá­vis­lým inšti­tú­tom na výskum trhu TNS Infra­test, pri­čom vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Špa­niel­sku, Fran­cúz­sku, Rakúsku, Grécku, Rumun­sku, Rusku, Slo­ven­sku, Bul­har­sku, Poľ­sku, Maďar­sku, Chor­vát­sku a Bel­gicku bolo oslo­ve­ných po 200 spo­loč­ností a v Nemecku 400. Cel­kovo 3000 res­pon­den­tov odpo­ve­dalo na otázky týka­júce sa ich pla­tob­ných zvyk­lostí, eko­no­mic­kého vývoja v daných kra­ji­nách a tiež otázky ohľa­dom rizika a ria­de­nia pohľa­dá­vok vo vše­obec­nosti.
Ďal­šie výsledky štú­die EOS 2016 sú k dis­po­zí­cii on-line.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: highwayvet.com

Pridať komentár (0)