Fir­my zo západ­nej Euró­py pre­ko­na­li v pla­te­ní fak­túr tie výcho­do­európ­ske

Nikola Brehová / 29. septembra 2016 / Business

Fir­my z východ­nej Euró­py sú menej dis­cip­li­no­va­né pri pla­te­ní fak­túr než tie síd­lia­ce v západ­nej čas­ti kon­ti­nen­tu. Rov­ných 80 % západ­ných firiem splá­ca, pod­ľa repre­zen­ta­tív­nej EOS štú­die Euro­pe­an Pay­ment Prac­ti­ces 2016, svo­je záväz­ky načas. Vo výcho­dej čas­ti Euró­py sa pla­tí v ter­mí­ne len v 74 % prí­pa­dov.

Cel­ko­vo mož­no za Euró­pu kon­šta­to­vať, že fak­tú­ry uhrá­dza načas 77 % firiem. Medzi­roč­ne (opro­ti roku 2015) pla­tob­ná morál­ka firiem kles­la o 1 per­cen­tu­ál­ny bod. Repre­zen­ta­tív­na EOS štú­dia Euro­pe­an Pay­ment Prac­ti­ces za rok 2016 bola zosta­ve­ná na zákla­de odpo­ve­dí 3000 res­pon­den­tov na roz­ho­do­va­cích pozí­ciách v 14 európ­skych kra­ji­nách. V rám­ci východ­nej Euró­py boli mapo­va­né také kra­ji­ny ako Rus­ko, Poľ­sko, Slo­ven­sko, Bul­har­sko, Rumun­sko, Gréc­ko, Maďar­sko a Chor­vát­sko. Západ mal zastú­pe­nie v podo­be Nemec­ka, Rakús­ka, Bel­gic­ka, Veľ­kej Bri­tá­nie, Špa­niel­ska a Fran­cúz­ska.

Čas­to sa stá­va, že fir­my majú per­ma­nent­né prob­lé­my s uhrá­dza­ním fak­túr v ter­mí­ne splat­nos­ti, pre­to­že ich trá­pia výpad­ky v cash flow. Ako sa uka­zu­je pod­ľa repre­zen­ta­tív­nej EOS štú­die za rok 2016, ten­to jav je vypuk­lej­ší vo východ­nej než v západ­nej Euró­pe,“ hovo­rí Michal Šol­tes, kona­teľ spo­loč­nos­ti EOS KSI Slo­ven­sko venu­jú­cej sa manaž­men­tu pohľa­dá­vok.

Person with credit card using a computer for internet shopping

foto: highwayvet.com

Pri­po­mí­na ešte údaj, pod­ľa kto­ré­ho slo­ven­ské fir­my skon­či­li v tom­to sme­re na naj­niž­ších prieč­kach. Načas sa pla­tí len v 73 per­cen­tách prí­pa­dov. Pod­ľa zis­te­ní repre­zen­ta­tív­nej štú­die EOS 2016 sme zazna­me­na­li 22 % pohľa­dá­vok v omeš­ka­ní. Čo je alar­mu­jú­ce, slo­ven­ské fir­my mali až 5 per­cent úpl­ne nevy­mo­ži­teľ­ných pohľa­dá­vok.

eos

foto: archív eos

Spo­me­dzi všet­kých 14 skú­ma­ných kra­jín sme tak v tom­to uka­zo­va­te­li skon­či­li na posled­nom mies­te spo­lu s Maďar­skom a Gréc­kom. Prie­mer všet­kých európ­skych kra­jín v roku 2016 bol 3 per­cen­tá. A pri­tom u nás bol v posled­nom obdo­bí badať pozi­tív­ny trend. 6 per­cent nes­plat­ných pohľa­dá­vok v roku 2014 sa na Slo­ven­sku vla­ni poda­ri­lo zní­žiť na polo­vi­cu, 3 per­cen­tá.

O EOS štú­dii „Euro­pe­an Pay­ment Prac­ti­ces“
Toho­roč­ná štú­dia EOS rea­li­zo­va­ná v 14 európ­skych kra­ji­nách, vznik­la v spo­lu­prá­ci s nezá­vis­lým inšti­tú­tom na výskum trhu TNS Infra­test, pri­čom vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Špa­niel­sku, Fran­cúz­sku, Rakús­ku, Gréc­ku, Rumun­sku, Rus­ku, Slo­ven­sku, Bul­har­sku, Poľ­sku, Maďar­sku, Chor­vát­sku a Bel­gic­ku bolo oslo­ve­ných po 200 spo­loč­nos­tí a v Nemec­ku 400. Cel­ko­vo 3000 res­pon­den­tov odpo­ve­da­lo na otáz­ky týka­jú­ce sa ich pla­tob­ných zvyk­los­tí, eko­no­mic­ké­ho vývo­ja v daných kra­ji­nách a tiež otáz­ky ohľa­dom rizi­ka a ria­de­nia pohľa­dá­vok vo vše­obec­nos­ti.
Ďal­šie výsled­ky štú­die EOS 2016 sú k dis­po­zí­cii on-line.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: highwayvet.com

Pridať komentár (0)