FLO­Wii: Neob­ja­vili sme koleso, skĺbili sme entu­ziaz­mus a mož­nosti doby

Michal Tomek / 9. apríl 2014 / Tools a produktivita

Na prvý pohľad malá spo­loč­nosť zo Žiliny. Na druhý pohľad sa v tíme stretlo jede­násť ľudí a každý má čo robiť. Pri­náša zau­jí­mavé rie­še­nia kaž­do­den­ných situ­ácií men­ších i väč­ších firiem a fre­e­lan­ce­rov. Han­dr­kujú sa len pra­covne a stie­rajú roz­diely medzi prá­cou a súkro­mím. Ak prí­dete do ich prie­so­to­rov, prav­de­po­dobne zakop­nete o bicy­kel. To je FLO­Wii.

Ako vyzerá star­tu­pová práca zo Žiliny? Predsa len to nie je hlavné mesto. 

Mys­lím si, že v oblasti vývoja clou­do­vých apli­ká­cií veľký roz­diel medzi Bla­vou a iným mes­tom nie je. Kan­ce­lá­ria, zopár počí­ta­čov, chlad­nička a popol­ník sa dá ľahko zohnať aj v Žiline (smiech).

Máte vlastné kan­ce­lá­rie alebo fun­gu­jete v cowor­kingu?

V tomto smere patrí určite veľké plus práve Bra­ti­slave. Cowor­kin­gové akti­vity ako sú works­hopy a networ­kin­gové eventy v Žiline veľmi chý­bajú. Hoci sú tu cowor­kin­gové pries­tory, nie sú až tak popu­lárne. Čosi sa už o novom cowor­kin­go­vom cen­tre v Žiline pošuš­káva, takže sme zve­daví, ako to dopadne. Kaž­do­pádne, budeme len radi.

FLO­Wii ako pro­jekt fun­guje “pod kríd­lami” spo­loč­nosti ESS­TAR, ktorá sa venuje účtov­níc­tvu na kľúč. Takže v tomto máme veľkú výhodu — pries­tory zdie­ľame s nimi. Miest­nosť však máme vlastnú.

Akú máte tímovú pikošku posled­ných dní? :) 

Tímovú pikošku? Ich nedos­tat­kom veru netr­píme. Často sme vysta­vení neja­kej zau­jí­ma­vej téme či humor­nej situ­ácii. Práve teraz máme také “rule­tové obdo­bie”. Ako ju pre­kuk­núť a vyhrať? Tejto téme sme už veno­vali neje­den z team­bu­il­din­go­vých veče­rov. Dokonca sme si naše hypo­tézy boli vyskú­šať aj v praxi. Bohu­žiaľ, tajom­stvo rulety sme neod­ha­lili, takže pra­cu­jeme na FLO­Wii ďalej (smiech).

Prej­dime k vášmu pro­duktu — FLO­Wii. Ako rád hovo­ríš, je to taký vir­tu­álny mana­žér. Aké kon­krétne apli­ká­cie má FLO­Wii k dis­po­zí­cii?

S FLO­Wii môžete vysta­viť svoje fak­túry či cenové ponuky vďaka trom kli­kom. Bez námahy roz­poš­lete hro­madný mail vami defi­no­va­ným sku­pi­nám zákaz­ní­kov. S apli­ká­ciou plá­no­va­nia úloh zase roz­de­líte úlohy medzi svo­jich zamest­nan­cov a ich vývoj moni­to­ru­jete 24 hodín. Súčas­ťou je aj špe­ciálna apli­ká­cia Dochádz­kový ter­mi­nál, vďaka kto­rej spra­víte ter­mi­nál z firem­ného tab­letu. Pre tých, čo chcú mať pod kon­tro­lou svoju finančnú situ­áciu má FLO­Wii výbornú apli­ká­ciu Príjmy a výdavky. FLO­Wii sa tiež stará o zákaz­ní­kov. S FLO­Wii CRM máte online a pod pal­com všetky kon­takty, obchodné akti­vity aj pre­dajný cyk­lus.

zdroj: flowii.com

Prav­de­po­dobne fun­gu­jete na prin­cípe cloudu, keďže nie je potrebná žiadna inšta­lá­cia. Je to tak? Prečo?

Áno, FLO­Wii fun­guje na báze cloud com­pu­ting. Pokú­sim sa v skratke vysti­hnúť, prečo sme zvo­lili cloud a nie kla­sické desk­to­pové rie­še­nie.

Výhody cloud com­pu­tingu sú pre zákaz­ní­kov zrejmé a už tisíc­krát omie­ľané — žiadna inšta­lá­cia, online prí­stup 24/7, mož­nosť rýchlo meniť služby, ktoré chce kli­ent využí­vať, ale aj nízke (ak nie nulové) náklady na IT odde­le­nie. Dalo by sa samoz­rejme nájsť množ­stvo ďal­ších výhod, o kto­rých sa desk­to­po­vým rie­še­niam môže len sní­vať. Je toho plný web.

Dru­hým dôvo­dom, tým pod­stat­nej­ším, bola naša obrov­ská chuť pomôcť fir­mám, živ­nost­ní­kom, či roz­bie­ha­jú­cim sa pro­jek­tom (star­tu­pom) v oblasti efek­tív­neho ria­de­nia mar­ke­tingu, práce ľudí, či finan­cií. Práve oni potre­bujú rýchle, prak­tické a cenovo dostupné rie­še­nia. Veľké firmy ria­dia svoj biz­nis pro­stred­níc­tvom kom­pli­ko­va­ných a často dra­hých soft­vé­rov, ktoré si men­šia firma v žiad­nom prí­pade nemôže dovo­liť. My sme chceli toto pri­vi­lé­gium pre­niesť aj do pro­stre­dia malého pod­ni­ka­nia.

Neob­ja­vili sme koleso, iba sme skĺbili náš entu­ziaz­mus a mož­nosti dneš­nej moder­nej doby.

Ako ste sa dostali k myš­lienke FLO­Wii?

Jed­no­du­cho. Všimli sme si, že tak­mer každá firma dookola rieši tie isté prob­lémy a veľa­krát nevie, čo s tým. Orga­ni­zá­cia práce, evi­den­cia finan­cií, sle­do­va­nie dochádzky, vzťahy s par­tnermi, atď. Nie je jed­no­du­ché udr­žať si vo všet­kom poria­dok. Veľa firiem tieto prob­lémy nerieši vôbec, iné sa o to len bez­ús­pešne sna­žia. Tak sme im chceli pomôcť.

Čo ten názov — Flo­wii? Ako k nemu došlo?

S pro­jek­tom Flo­wii máme v pláne letieť do sveta, preto sme sa nech­celi obme­dziť na slovo, ktoré si ľudia už s nie­čím spá­jajú. Namiesto toho sme vykre­ovali úplne nové slovo, ktoré je uni­kátne a neza­me­ni­teľné. Jad­rom slova je anglické “flow”, čiže prúd, ktoré s tro­chou nad­hľadu vysti­huje pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť. Tie dve “ii” pred­sta­vujú dva­krát slovko “infor­ma­tion”, čiže dokopy to dáva niečo ako “silný prúd infor­má­cií”. A čo viac si môžeme pri pod­ni­kaní priať, však? Ale poda­ktorí si slovko FLO­Wii aj tak pre­kla­dajú po svo­jom. Nedávno som zapo­čul, že zna­mená niečo ako “dávka ľah­kosti a opti­mizmu” (smiech). No čo už — sto ľudí, sto chutí. Takže nech si každý vybe­rie, čo mu naj­viac chutí.

zdroj: flowii.com

Ak nejde vyslo­vene o eko­lo­gický star­tup, nie je také časté, že by sa pou­ka­zo­valo na eko­lo­gický prí­stup. Vy to na vašom webe spo­mí­nate. Prečo? 

Naše rie­še­nie je eko­lo­gické v tom zmysle, že odbú­rava admi­ni­stra­tívnu záťaž a s tým súvi­siacu zby­točnú archi­vá­ciu papie­ro­vých doku­men­tov. Eko­ló­giu spo­mí­name aj z toho dôvodu, že nie je výhradne zále­ži­tos­ťou eko­lo­gic­kých orga­ni­zá­cii a pro­duk­tov, ale kaž­dého z nás. Chceli sme to ľuďom na webe tro­cha pri­po­me­núť.

Z tohto dôvodu FLO­Wii pre­zen­tu­jeme ako eko­lo­gické rie­še­nie. FLO­Wii pou­ží­vame už 2 roky a za ten čas sme nemi­nuli snáď ani 1/2 bale­nia toho malého balíčka papie­rov A4. Môžeme sa pochvá­liť aj tým, že v našej kan­ce­lá­rii náj­dete len jedinú plas­tovú fľašu — tú, s kto­rou polie­vame kvety. Tiež u nás ľahko zakop­nete o hro­madu odpar­ko­va­ných bicyk­lov (smiech).

Kto stojí za týmto pro­jek­tom?

S chu­ťou pus­tiť sa do vlast­ného pod­ni­ka­nia či star­tupu sme prišli dvaja. Avšak som veľmi rád, že dnes za FLO­Wii stojí 11 kre­a­tív­nych ľudí. Nie­ktorí skú­se­nos­ťami bohatší, iní menej, no s o to väč­šou chu­ťou pra­co­vať a učiť sa. Náš tím tvorí pes­trá kom­bi­ná­cia prog­ra­má­tor­ských, pod­ni­ka­teľ­ských a obchod­ných skú­se­ností. Dokonca nie­ktorí z nás sa na tvorbe soft­vé­rov pre malé firmy už podie­ľali, čiže máme na čom sta­vať.

Hovo­ríš, že vás je v tíme jede­násť. To je pomerne dosť. Nehá­date sa? 

Ale áno, “han­dr­ku­jeme” sa dosť často :). Našťas­tie vždy len pra­covne. Po vyrie­šení daného prob­lému sme všetci opäť v pohode. Inak by to ani nešlo, keďže spolu zdie­ľame aj množ­stvo súkrom­ného času. Vieš, jed­ným z vnú­tor­ných cie­ľov našej firmy je aktívne roz­tá­pať hra­nicu medzi “živo­tom v práci” a “živo­tom po práci”. Veríme, že firma nám bude výborne fun­go­vať len dovtedy, pokým sa v nej budú výborne cítiť všetci ľudia. Takže humor a dobrá nálada je kaž­do­den­ným chle­bíč­kom nášho pra­cov­ného života.

zdroj: flowii.com

Star­tupy nemajú veľmi vo zvyku písať na web svoju víziu a filo­zo­fiu. Prečo ste sa na to dali?

V čase, keď sme firmu zakla­dali, a stále tomu tak je, nebolo naším záme­rom pris­pieť len k efek­tív­nemu ria­de­niu malého pod­ni­ka­nia. Chceli sme tiež vytvo­riť firmu, v kto­rej zamest­nanci radi pra­cujú, majú svoju slo­bodu a mož­nosť seba­re­a­li­zá­cie. Hneď v úvode sme si pove­dali, že tu nebude vyhrá­vať len zákaz­ník a vrecko maji­teľa, ale aj vzťahy a ľudia, ktorí v nej pra­cujú. Spo­ločná vízia je náš naj­dô­le­ži­tejší fak­tor tímo­vej moti­vá­cie. Keď sa náho­dou zamo­táme, čo sa občas stáva, vízia nám vždy ukáže správny kurz. Filo­zo­fia nám zas hovorí, akým spô­so­bom chceme do cieľa prísť. Z týchto dvoch doku­men­tov vychá­dza každý náš krok a výsle­dok našej práce.

Predsa len — takto spí­sané doku­menty mi skôr pri­po­mí­najú kor­po­rá­cie ako star­tu­pové začiatky. Ako ste dávali víziu a filo­zo­fiu “na papier”? Kto na tom pra­co­val?

Tieto papie­ro­vačky som si vzal na sta­rosti ja. Ako skú­se­nos­ťami tak aj vekom naj­starší som si mal mož­nosť odžiť fun­go­va­nie men­šej i väč­šej firmy. Viem, ako veľká spo­loč­nosť zby­toč­nými smer­ni­cami a tou inter­nou byrok­ra­ciou môže ľudí zne­chu­tiť. Slo­boda malej firmy je oveľa prí­jem­nej­šia. Ak však máme spolu tvo­riť a pra­co­vať, potre­bu­jeme poznať náš cieľ aj dôvod, prečo sme tu a ako to chceme robiť. Tak som si dovo­lil spí­sať tieto dva doku­menty. Má ich každý z nás. Keď pred nami stoja nejaké stra­te­gické roz­hod­nu­tia, aj vďaka nim vieme pove­dať áno či nie.

Aké sú najb­liž­šie plány star­tupu Flo­wii?

Fuuuu, plány máme veľké, až celo­sve­tové. Čo nás však čaká v najb­liž­šej dobe je inten­zívna komu­ni­ká­cia a práca s našimi zákaz­níkmi. Chceme im FLO­Wii čo naj­viac pris­pô­so­biť. Na nie­kto­rých zlep­še­niach už inten­zívne pra­cu­jeme, men­šie uvi­díte čoskoro, väč­šie na pre­lome mája a júna. Čo však budete môcť zachy­tiť ešte skôr je fakt, že sa chys­táme na český trh, a to už začiat­kom apríla.

Ďaku­jem veľmi pekne za roz­ho­vor zakla­da­te­ľovi spo­loč­nosti Mar­ti­novi Tin­kovi.

Pridať komentár (0)