Fly­deo: Čes­ká budúc­nosť „veľ­kých“ dro­nov s časom letu 70 minút

Rišo Néveri / 2. júna 2015 / Tech a inovácie

Ino­vá­cie a talent sa náj­du aj mimo Sili­con Val­ley. Potvr­dzu­je to aj čes­ká fir­ma Fly­deo vyví­ja­jú­ca dro­ny, kto­ré ti v budúc­nos­ti mož­no zachrá­nia život ale­bo pomô­žu nato­čiť fil­mo­vý trhák. Spo­loč­nosť, kto­rá vznik­la v minu­lom roku pred­sta­vi­la svoj prvý dron a chys­tá toho viac. Fly­deo a jej dro­ny nám pri­blí­žil Jakub Sej­ko­ra.

Ahoj Jakub, pred­stav pro­sím na úvod seba a Fly­deo čita­te­ľom.

Ahoj, volám sa Jakub Sej­ko­ra a v spo­loč­nos­ti Fly­deo mám na star­tos­ti komu­ni­ká­ciu s naši­mi zahra­nič­ný­mi zákaz­ník­mi. Zakľa­da­tel­mi spo­loč­nos­ti Fly­deo sú môj otec Jan Sej­ko­ra a jeho kole­ga Ing. Lukáš Kos­t­ka, kto­rý je auto­rom aj kon­štruk­té­rom našich dro­nov.

Aký prí­beh sa za dron­mi skrý­va? Išli ste do toho s myš­lie­kou zaro­biť ale­bo for fun?

To, že sme tam, kde sme a robí­me, čo robí­me je len výsled­kom mno­hých veľ­kých náhod, rov­na­ko, ako väč­ši­na vecí v živo­te. Všet­ko to zača­lo pred tro­mi rok­mi, keď som na inter­ne­te videl prvé fot­ky a videá zachy­te­né pomo­cou dro­nov. Keď­že som už pred­tým fotil a nahrá­val videá (na zemi) videl som v tom obrov­skú prí­le­ži­tosť a v tej dobe ešte die­ru na trhu. Myš­lien­ka zohnať si vlast­ný dron, s kto­rým by sme foti­li a nahrá­va­li videá v momen­te chy­ti­la aj môj­ho otca. V tom čase sme však netu­ši­li, čo všet­ko nás čaká a do čoho sme sa pus­ti­li.

Nasle­do­va­lo obdo­bie, počas kto­ré­ho som pred počí­ta­čom strá­vil mesia­ce. Tak­mer nons­top som hľa­dal, čo zna­me­na­jú jed­not­li­vé poj­my, ako spo­lu súvi­sia, jed­not­li­vé záko­ni­tos­ti atď… Samoz­rej­me všet­ko v anglič­ti­ne, pre­to­že žiad­ne kva­lit­né čes­ké zdro­je nebo­li. Tie pod­sta­te stá­le neexis­tu­jú a to je dôvod, pre­čo roz­bie­ham pro­jekt www.dro9.cz, kde budem uve­rej­ňo­vať všet­ky dôle­ži­té infor­má­cie z odvet­via – hlav­ne pre začia­toč­ní­kov. Po mesia­coch hľa­da­nia a nasá­va­nia infor­má­cií som sa koneč­ne dostal do fázy, kedy som vedel o čom je reč a čo všet­ko potre­bu­je­me pre to, aby sme s dro­nom koneč­ne moh­li začať natá­čať.

Začal som teda hľa­dať najv­hod­nej­ší dron pre naše úče­ly. Moc ich však nebo­lo. Otec zis­til, že VTÚL (Vojen­ský tech­nic­ký ústav letec­tva) ponú­ka dron s para­met­ra­mi násob­ne lep­ší­mi, než bež­ne dostup­né rie­še­nia. Pove­dal, že keď už nie­čo kupu­je­me, nech je to to naj­lep­šie. Dron sme objed­na­li, ale keď­že doda­nie trva­lo ove­ľa dlh­šie ako bolo dohod­nu­té, po roku čaka­nia sme sa roz­hod­li hľa­dať iné rie­še­nie. Po čase sme sa zho­dou okol­nos­tí stret­li Ing. Luká­šom Kos­t­kou (Kto­rý dron, aký dnes vyrá­ba­me sám zostro­jil ešte počas štú­dia na VŠ. Neskôr ho pri­nie­sol do VTÚL, kde s jeho vývo­jom pokra­čo­val. S postu­pom však nebol spo­koj­ný, pre­to sa VTÚL roz­ho­dol opus­tiť.)

Slo­vo dalo slo­vo a v Júni 2014 bola zalo­že­ná spo­loč­nosť Fly­deo s.r.o. s jas­ným cie­ľom – čo naj­rých­lej­šie dokon­čiť Luká­šov dron, aby bol pri­pra­ve­ný k uve­de­niu na trh. Toto sna­že­nie sme zavŕ­ši­li minu­lý týž­deň, keď sme na veľ­tr­hu obran­nej bez­peč­nost­nej tech­ni­ky IDET Brno pred­sta­vi­li náš šesť vrtu­ľo­vý dron Fly­deo Y6. S VTÚL naďa­lej spo­lu­pra­cu­je­me, aku­rát sa zme­ni­la situ­ácia situ­ácia. Teraz dodá­va­me kom­po­no­ne­ty do ich dro­nov my. Tak­že aby som sa vrá­til k pôvod­nej myš­lien­ke – už od začiat­ku som dro­ny vní­mal ako biz­nis, ale prvot­ná myš­lien­ka bola úpl­ne iná.

Zdá sa mi, že dnes kaž­dý dru­hý inži­nier vyví­ja dro­ny. Náj­de sa pre vaše dro­ny mies­to na trhu?

Máš prav­du, v posled­nej dobe sa s dron­mi rôz­nej veľ­kos­ti doslo­va roz­trh­lo vre­ce. Na Kicks­tar­te­ri vidím tak­mer den­ne novú kam­paň, s cie­ľom zís­kať penia­ze na vývoj vlast­né­ho dro­nu. Uspieť na trhu s komerč­ný­mi dron­mi je pre kaž­dé­ho nároč­né. Nech­cem pove­dať nemož­né, ale ten, kto chce kon­ku­ro­vať soloč­nos­ti ako je DJI, kto­rá je sve­to­vým líd­rom v odvet­ví, to bude mať ozaj ťaž­ké a bude potre­bo­vať rais­núť pri­naj­men­šom vyš­šie desiat­ky mili­ó­nov dolá­rov. Naprí­klad, ako sa to nedáv­no poda­ri­lo ame­ric­kej spo­loč­nos­ti 3DR Robo­tics. 3DR nedáv­no pred­sta­vi­la pria­mu kon­ku­ren­ciu pre Phan­to­m3 od DJI a zatiaľ to vyze­rá ozaj sľub­ne.

Uvi­dí­me ako to je v sku­toč­nos­ti, až keď môže­me Solo, ich dron otes­to­vať. Len pre pred­sta­vu – čín­ske DJI má cca 3500 zamest­nan­cov a ame­ric­ká 3DR Robo­tics má 350. Tie­to dro­ny začí­na­jú nahra­dzo­vať foto­apa­rá­ty a dáva­jú ľuďom šan­cu vidieť svet z úpl­ne iné­ho pohľa­du. Mno­hí tak so sebou pre­stá­va­jú nosiť foťá­ky, vďa­ka kva­lit­ným mobi­lom a na dru­hú stra­nu začí­na­jú nosiť kuf­re, či bato­hy s dron­mi :D.

Okrem toho nám tu vzni­ká ešte jed­na kate­gó­ria dro­nov, kto­rá je zatiaľ v úpl­ných začiat­koch. Kon­krét­ne dro­ny, kto­ré v budúc­nos­ti doká­žu nahra­diť akč­né kame­ry, ako je GoP­ro. Prvým váž­nej­ším poku­som je pro­jekt Lily Came­ra, kto­rý sa nedáv­no obja­vil snáď vo všet­kých mediách sve­ta. Osob­ne si však mys­lím, že to s Lily nebu­de také sláv­ne. Ich ukáž­ko­vé video bolo veľ­mi vek­né, nie je však isté, čím bolo v sku­toť­nos­ti natá­ča­né a koľ­ko post­pro­duk­cie sto­jí za koneč­ným výsled­kom. Lily však kaž­do­pád­ne fan­dím a teším sa, keď si ju môžem vyskú­šať. Samoz­rej­me sa nejed­ná o jedi­né­ho zástup­cu kate­gó­rie, ale v dneš­nej dobe je oko­lo nej naj­väč­ší hype, pre­to ju spo­mí­nam. Aby som neza­bu­dol – GoP­ro by malo v blíz­kej budúc­nos­ti pred­sta­viť svoj vlast­ný dron. Ak ho budú vyví­jať s rov­na­kým úsi­lím ako ich posled­né kame­ry, máme sa na čo tešiť.

S našim dro­nom Fly­deo Y6 však mie­ri­me úpl­ne inde. Uve­do­mu­je­me si, že trh komerč­ných dro­nov (dro­ny s cenou do 2 – 3 tis. €) je viac menej roz­de­le­ný a roz­hod­ne nemie­ni­me maso­vo kon­ku­ro­vať dro­nom ako sú Phan­tom, či Lily. Na trh mie­ri­me s pro­fe­si­onál­ny­mi dron­mi urče­ný­mi na prá­cu. Časy, kedy sa s dron­mi len foti­lo ale­bo nahrá­va­lo video sú preč. Vidí­me nie­koľ­ko desia­tok spô­so­bov využi­tia našich dro­nov od dodáv­ky zásie­lok na ťaž­ko dostup­né mies­ta, moni­to­ro­va­nie objek­tov, mapo­va­nie, využi­tia v poľ­no­hos­po­dár­stve až po ich nasa­de­nie v krí­zo­vých situ­áciách ako sú požia­ry, laví­ny či zeme­tra­se­nia. Už teraz sa hovo­rí, že dro­ny sú nové počí­ta­če, či nový inter­net a verím, že dro­ny budúc­nosť jed­no­znač­ne majú.

Chce­me domi­no­vať oblas­ti, kto­ré vyža­du­jú čo naj­dl­h­šie mož­né časy letov ( momen­tál­ne máme max. čas letu oko­lo 70 minút), ale­bo je potre­ba dostať do vzdu­chu čo naj­ťaž­ší náklad (týka sa toho pri­pra­vo­va­ná novin­ka). V tých­to oblas­tiach máme veľ­ký poten­ciál a je iba na nás či uspe­je­me.

Kaž­dý diel dro­nu je made in ČR. Čo je zrej­me drah­šie ako nákup súčias­tok ale­bo out­sour­cing výro­by. Napriek tomu vo svo­jej kate­gó­rii doká­že­te kon­ku­ro­vať cenou. Ako ste to doká­za­li?

Najprv by som rád pozna­me­nal, že nie úpl­ne všet­ky kom­po­nen­ty dro­nu sú „made in ČR“. Neub­rá­ni­me sa naku­po­va­niu baté­rií pre naše dro­ny. Kli­en­tom tiež ponú­ka­me mož­nosť alter­na­tí­vy k čes­kej ria­dia­cej jed­not­ke, keď­že väč­ši­na pilo­tov je zvyk­nu­tá na urči­tý typ. Väč­ši­nou to je pro­fe­si­onál­ny flight con­trol­ler A2, prá­ve od spo­loč­nos­ti DJI. Keby som zachá­dzal do úpl­ných detaj­lov, mag­ne­ty, kto­ré naku­pu­je­me pre výro­bu vlast­ných brush­less elek­tro­mo­to­rov sú pôvod­ne tiež v Číny. 

Roz­hod­ne však nie sme závis­lý na dodáv­kach kom­pon­ten­tov. Kar­bó­no­vé telo, vážia­ce menej než 1 Kg, vrtu­le, moto­ry aj regu­lá­to­ry moto­rov si vyrá­ba­me v ČR a to je našou obrov­skou výho­dou. Vďa­ka tomu máme úpl­nú kon­tro­lu nad celým pro­ce­som výro­by a tým pádom aj nad kva­li­tou výsled­né­ho pro­duk­tu. Kaž­dý kom­po­nent sme pre výro­bu moh­li pris­pô­so­biť našim potre­bám a vyťa­žiť z neho­ma­xi­mum.

Pre­čo môže­me kon­ku­ro­vať cenou? Je to jed­no­du­ché. Nie sme nenaž­ra­ný, ako ostat­ní (smiech) a hlav­ne, vstu­pu­je­me na trh v čase, kedy vidí­me, že je reál­ne pre­dá­vať vo veľ­kom mož­stve, pod­ľa čoho sme nasta­vi­li aj cenu. Aj keď sa to nez­dá, výro­ba väč­ši­ny kom­po­nen­tov je nako­niec lac­nej­šia u nás, ako ich výro­ba v Číne. A to nespo­mí­nam ušet­re­ný čas.

Váš dron je prog­ra­mo­va­teľ­ný, doká­že tak pri­stáť na vopred defi­no­va­nom mies­te — zrej­me jed­na zo základ­ných fun­kcií komerč­ných dro­nov budúc­nos­ti. Sú vašim zákaz­ní­kom aj fir­my majú­ce záu­jem o dro­ny ale­bo dro­ny vyví­ja­te pre verej­nosť?

Ako som už spo­mí­nal, mie­ri­me jedi­ne na pro­fe­si­onál­ny seg­ment – teda väč­ši­na našich kli­en­tov sú a budú zlož­ky ako IZS – záchran­ná služ­ba, polí­cia, hasi­či ale­bo naprí­klad hor­ská služ­ba. Na dru­hej stra­ne sme sa už stret­li so zákaz­ní­kom, kto­rý bude náš dron pou­ží­vať len ako hrač­ku.

Čo sa týka spo­me­nu­té­ho auto­nóm­ne­ho letu, jedi­nou pre­káž­kou sú záko­ny, kto­ré ho v ČR zatiaľ nedo­vo­lu­jú. Náš dron však doká­že spl­niť plne auto­nóm­nu misiu – na tab­le­te určí­te body na mape, kto­rý­mi má dron preletieť(v kaž­dom bode je mož­né defi­no­vať rých­losť a výš­ku letu). Dron potom sám vzliet­ne, vyko­ná misiu a sám od seba pri­sta­ne na vopred defi­no­va­nom mies­te. To všet­ko doká­že úpl­ne sám bez zása­hu člo­ve­ka.

Čo bolo naj­ťaž­šie na usku­toč­ne­ní váš­ho cie­ľa?

Všet­ko! (smiech) Keď­že sme sa chce­li vybrať ces­tou výro­by v ČR, muse­li sme začí­nať od nuly. Všet­ko u nás začí­na na čis­tom papie­ri, pokra­ču­je vývo­jom a násled­ným tes­to­va­ním. Potom hľa­dá­me to naj­lep­šie, čo je mož­né vyro­biť a fun­gu­je tak ako má. Než vyví­ja­me čokoľ­vek, je tam vždy neja­ký prob­lém, kto­rý je tre­ba vyrie­šiť. Naprí­klad keď sme sa roz­hod­li, že bude nut­né vyro­biť vlast­ný regu­lá­tor k moto­rom, zis­ti­li sme, že na sve­te nie je tak­mer nikto, kto ich doká­že vyro­biť tak, ako ich potre­bu­je­me. A už vôbec nie v ČR, napriek tomu, že tu máme fir­my, kto­ré sa na výro­bu regu­lá­to­rov pria­mo špe­cia­li­zu­jú. Vďa­ka tomu, že sme vývoj tej­to súčias­t­ky dotiah­li do úspeš­né­ho kon­ca, moh­li sme nad­via­zať spo­lu­prá­cu s fir­mou z úpl­ne iné­ho odbo­ru, kto­rá súčias­t­ku potre­bu­je tiež. 

Pri­viezť fir­mu ako je Fly­deo k živo­tu nás stá­lo mno­ho peňa­zí a ešte viac ner­vov. Teraz sa však všet­ko začí­na obra­cať a vidí­me, že to čím sme strá­vi­li posled­ný rok náš­ho živo­ta malo zmy­sel.

Čita­te­lia zrej­me čaka­jú, že si vyštu­do­va­ný inži­nier, štu­du­ješ však na vyso­kej ško­le. Ako si zís­kal potreb­né vedo­mos­ti?

Štu­du­jem v dru­hom roč­ní­ku na Eko­no­mic­kej fakul­te Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Liber­ci. Keď sa však pokú­sim porov­nať to, čo mi do živo­ta dala prá­ca oko­lo Fly­dea a to, čo nás učia v ško­le, je to napros­to nepo­rov­na­teľ­né. Ško­la zalo­že­ná na memo­ri­zá­cii gra­fov a postu­pov nie je to, čo som si pod poj­mom „Eko­no­mi­ka a mana­ge­ment medzi­ná­rod­né­ho obcho­du“ pred­sta­vo­val. Keď som sa na hodi­ne anglič­ti­ny počas pre­zen­tá­cie ima­gi­nár­nej fir­my zmie­nil o tom, čomu sa venu­jem, pro­fe­sor sa na mňa len nechá­pa­vo poze­ral. Ale to je prob­lém, kto­rý ja nevy­rie­šim…

Ako som už spo­mí­nal, všet­ky moje vedo­mos­ti o fun­go­va­ní dro­nov som si naštu­do­val z inter­ne­tu a potom ich ove­ril v pra­xi. Ja sa však na výro­be dro­nu nepo­die­lam. Hlav­ným kon­štruk­té­rom je Ing. Lukáš Kos­t­ka, bez kto­ré­ho by sme sa tak ďale­ko roz­hod­ne nedos­ta­li. V pod­sta­te, keby ho nebo­lo, tak Fly­deo dro­ny vôbec nevy­rá­ba. Je veľ­kým šťas­tím, že sme člo­ve­ka ako je on stret­li.

Kde a kedy si môžu čita­te­lia dro­ny naži­vo vyskú­šať?

Som rád, že sa pýtaš. V prí­pa­de, že by mal hocik­to záu­jem o ukáž­ku dro­nov Fly­deo, nie je prob­lém nás kon­tak­to­vať (ide­ál­ne na môj mail [email protected]) a dohod­núť sa na ukážke/vyskúšaní. Pre Slo­vá­kov máme jed­nu dob­rú sprá­vu! Dňa 20.6. sa zúčast­ní­me akcie Deň Dro­nov na letis­ku v Čas­tej, kde si môže dro­ny kaž­dý pozrieť.
 

Pre­zra­díš nám, čo chys­tá­te v blíz­kej dobe?

V najb­liž­šiej dobe uve­die­me na trh vlast­né balis­tic­ké padá­ko­vé sys­té­my pre dro­ny, kto­ré majú za cieľ výraz­ne zvý­šiť bez­peč­nosť dro­nov. Ich vývoj bol veľ­mi nároč­ný a stret­li sme sa pri ňom s fir­ma­mi, kto­ré nás len využi­li a potom odkop­li. Veľ­mi nepek­ná skú­se­nosť, ale život ide ďalej a mož­no s ešte väč­šou moti­vá­ci­ou uspieť. Dnes nám padá­ky do záchran­ných sys­té­mov dodá­va čes­ká fir­ma Star­tos 07, kto­rá je sve­to­vou špič­kou čo sa týka padá­kov. Ich padá­ko­vý sys­tém pou­ží­va naprí­klad aj slo­ven­ský Aero­mo­bil, v kto­rom pred pár rýžd­ňa­mi ich padák zachrá­nil ľud­ský život. Spo­lu­prá­ca je s nimi úžas­ná a sme radi za kaž­dú podob­nú fir­mu, kto­rú na našej tŕnis­tej ces­te sme­rom hore stret­ne­me.

Čo sa týka plá­nov do budúc­na, uve­do­mu­je­me si, že nemô­že­me zaspať, pre­to­že kon­ku­ren­cia napre­du­je míľo­vý­mi krok­mi. Aj my však máme svo­je plá­ny, na kto­rých usi­lov­ne pra­cu­je­me a tes­tu­je­me ich. Bohu­žiaľ, viac pre­zra­diť nemô­žem, ale chys­tá­me „men­šiu“ revo­lú­ciu v celom obo­re. Sle­duj­te nás na face­bo­oku a už čosko­ro sa dozvie­te viac.

Zdroj: flydeo.com

Pridať komentár (0)