Fly­deo: Česká budúc­nosť „veľ­kých“ dro­nov s časom letu 70 minút

Rišo Néveri / 2. júna 2015 / Tech a inovácie

Ino­vá­cie a talent sa nájdu aj mimo Sili­con Val­ley. Potvr­dzuje to aj česká firma Fly­deo vyví­ja­júca drony, ktoré ti v budúc­nosti možno zachrá­nia život alebo pomôžu nato­čiť fil­mový trhák. Spo­loč­nosť, ktorá vznikla v minu­lom roku pred­sta­vila svoj prvý dron a chystá toho viac. Fly­deo a jej drony nám pri­blí­žil Jakub Sej­kora.

Ahoj Jakub, pred­stav pro­sím na úvod seba a Fly­deo čita­te­ľom.

Ahoj, volám sa Jakub Sej­kora a v spo­loč­nosti Fly­deo mám na star­tosti komu­ni­ká­ciu s našimi zahra­nič­nými zákaz­níkmi. Zakľa­da­telmi spo­loč­nosti Fly­deo sú môj otec Jan Sej­kora a jeho kolega Ing. Lukáš Kos­tka, ktorý je auto­rom aj kon­štruk­té­rom našich dro­nov.

Aký prí­beh sa za dronmi skrýva? Išli ste do toho s myš­lie­kou zaro­biť alebo for fun?

To, že sme tam, kde sme a robíme, čo robíme je len výsled­kom mno­hých veľ­kých náhod, rov­nako, ako väč­šina vecí v živote. Všetko to začalo pred tromi rokmi, keď som na inter­nete videl prvé fotky a videá zachy­tené pomo­cou dro­nov. Keďže som už pred­tým fotil a nahrá­val videá (na zemi) videl som v tom obrov­skú prí­le­ži­tosť a v tej dobe ešte dieru na trhu. Myš­lienka zohnať si vlastný dron, s kto­rým by sme fotili a nahrá­vali videá v momente chy­tila aj môjho otca. V tom čase sme však netu­šili, čo všetko nás čaká a do čoho sme sa pus­tili.

Nasle­do­valo obdo­bie, počas kto­rého som pred počí­ta­čom strá­vil mesiace. Tak­mer nons­top som hľa­dal, čo zna­me­najú jed­not­livé pojmy, ako spolu súvi­sia, jed­not­livé záko­ni­tosti atď… Samoz­rejme všetko v anglič­tine, pre­tože žiadne kva­litné české zdroje neboli. Tie pod­state stále neexis­tujú a to je dôvod, prečo roz­bie­ham pro­jekt www.dro9.cz, kde budem uve­rej­ňo­vať všetky dôle­žité infor­má­cie z odvet­via – hlavne pre začia­toč­ní­kov. Po mesia­coch hľa­da­nia a nasá­va­nia infor­má­cií som sa konečne dostal do fázy, kedy som vedel o čom je reč a čo všetko potre­bu­jeme pre to, aby sme s dro­nom konečne mohli začať natá­čať.

Začal som teda hľa­dať najv­hod­nejší dron pre naše účely. Moc ich však nebolo. Otec zis­til, že VTÚL (Vojen­ský tech­nický ústav letec­tva) ponúka dron s para­met­rami násobne lep­šími, než bežne dostupné rie­še­nia. Pove­dal, že keď už niečo kupu­jeme, nech je to to naj­lep­šie. Dron sme objed­nali, ale keďže doda­nie trvalo oveľa dlh­šie ako bolo dohod­nuté, po roku čaka­nia sme sa roz­hodli hľa­dať iné rie­še­nie. Po čase sme sa zho­dou okol­ností stretli Ing. Luká­šom Kos­t­kou (Ktorý dron, aký dnes vyrá­bame sám zostro­jil ešte počas štú­dia na VŠ. Neskôr ho pri­nie­sol do VTÚL, kde s jeho vývo­jom pokra­čo­val. S postu­pom však nebol spo­kojný, preto sa VTÚL roz­ho­dol opus­tiť.)

Slovo dalo slovo a v Júni 2014 bola zalo­žená spo­loč­nosť Fly­deo s.r.o. s jas­ným cie­ľom – čo naj­rých­lej­šie dokon­čiť Luká­šov dron, aby bol pri­pra­vený k uve­de­niu na trh. Toto sna­že­nie sme zavŕ­šili minulý týž­deň, keď sme na veľ­trhu obran­nej bez­peč­nost­nej tech­niky IDET Brno pred­sta­vili náš šesť vrtu­ľový dron Fly­deo Y6. S VTÚL naďa­lej spo­lu­pra­cu­jeme, aku­rát sa zme­nila situ­ácia situ­ácia. Teraz dodá­vame kom­po­no­nety do ich dro­nov my. Takže aby som sa vrá­til k pôvod­nej myš­lienke – už od začiatku som drony vní­mal ako biz­nis, ale prvotná myš­lienka bola úplne iná.

Zdá sa mi, že dnes každý druhý inži­nier vyvíja drony. Nájde sa pre vaše drony miesto na trhu?

Máš pravdu, v posled­nej dobe sa s dronmi rôz­nej veľ­kosti doslova roz­trhlo vrece. Na Kicks­tar­teri vidím tak­mer denne novú kam­paň, s cie­ľom zís­kať peniaze na vývoj vlast­ného dronu. Uspieť na trhu s komerč­nými dronmi je pre kaž­dého náročné. Nech­cem pove­dať nemožné, ale ten, kto chce kon­ku­ro­vať soloč­nosti ako je DJI, ktorá je sve­to­vým líd­rom v odvetví, to bude mať ozaj ťažké a bude potre­bo­vať rais­núť pri­naj­men­šom vyš­šie desiatky mili­ó­nov dolá­rov. Naprí­klad, ako sa to nedávno poda­rilo ame­ric­kej spo­loč­nosti 3DR Robo­tics. 3DR nedávno pred­sta­vila priamu kon­ku­ren­ciu pre Phan­tom3 od DJI a zatiaľ to vyzerá ozaj sľubne.

Uvi­díme ako to je v sku­toč­nosti, až keď môžeme Solo, ich dron otes­to­vať. Len pre pred­stavu – čín­ske DJI má cca 3500 zamest­nan­cov a ame­rická 3DR Robo­tics má 350. Tieto drony začí­najú nahra­dzo­vať foto­apa­ráty a dávajú ľuďom šancu vidieť svet z úplne iného pohľadu. Mnohí tak so sebou pre­stá­vajú nosiť foťáky, vďaka kva­lit­ným mobi­lom a na druhú stranu začí­najú nosiť kufre, či batohy s dronmi :D.

Okrem toho nám tu vzniká ešte jedna kate­gó­ria dro­nov, ktorá je zatiaľ v úpl­ných začiat­koch. Kon­krétne drony, ktoré v budúc­nosti dokážu nahra­diť akčné kamery, ako je GoPro. Prvým váž­nej­ším poku­som je pro­jekt Lily Camera, ktorý sa nedávno obja­vil snáď vo všet­kých mediách sveta. Osobne si však mys­lím, že to s Lily nebude také slávne. Ich ukáž­kové video bolo veľmi vekné, nie je však isté, čím bolo v sku­toť­nosti natá­čané a koľko post­pro­duk­cie stojí za koneč­ným výsled­kom. Lily však kaž­do­pádne fan­dím a teším sa, keď si ju môžem vyskú­šať. Samoz­rejme sa nejedná o jedi­ného zástupcu kate­gó­rie, ale v dneš­nej dobe je okolo nej naj­väčší hype, preto ju spo­mí­nam. Aby som neza­bu­dol – GoPro by malo v blíz­kej budúc­nosti pred­sta­viť svoj vlastný dron. Ak ho budú vyví­jať s rov­na­kým úsi­lím ako ich posledné kamery, máme sa na čo tešiť.

S našim dro­nom Fly­deo Y6 však mie­rime úplne inde. Uve­do­mu­jeme si, že trh komerč­ných dro­nov (drony s cenou do 2 – 3 tis. €) je viac menej roz­de­lený a roz­hodne nemie­nime masovo kon­ku­ro­vať dro­nom ako sú Phan­tom, či Lily. Na trh mie­rime s pro­fe­si­onál­nymi dronmi urče­nými na prácu. Časy, kedy sa s dronmi len fotilo alebo nahrá­valo video sú preč. Vidíme nie­koľko desia­tok spô­so­bov využi­tia našich dro­nov od dodávky zásie­lok na ťažko dostupné miesta, moni­to­ro­va­nie objek­tov, mapo­va­nie, využi­tia v poľ­no­hos­po­dár­stve až po ich nasa­de­nie v krí­zo­vých situ­áciách ako sú požiary, lavíny či zeme­tra­se­nia. Už teraz sa hovorí, že drony sú nové počí­tače, či nový inter­net a verím, že drony budúc­nosť jed­no­značne majú.

Chceme domi­no­vať oblasti, ktoré vyža­dujú čo naj­dl­h­šie možné časy letov ( momen­tálne máme max. čas letu okolo 70 minút), alebo je potreba dostať do vzdu­chu čo naj­ťažší náklad (týka sa toho pri­pra­vo­vaná novinka). V týchto oblas­tiach máme veľký poten­ciál a je iba na nás či uspe­jeme.

Každý diel dronu je made in ČR. Čo je zrejme drah­šie ako nákup súčias­tok alebo out­sour­cing výroby. Napriek tomu vo svo­jej kate­gó­rii doká­žete kon­ku­ro­vať cenou. Ako ste to doká­zali?

Najprv by som rád pozna­me­nal, že nie úplne všetky kom­po­nenty dronu sú „made in ČR“. Neub­rá­nime sa naku­po­va­niu baté­rií pre naše drony. Kli­en­tom tiež ponú­kame mož­nosť alter­na­tívy k čes­kej ria­dia­cej jed­notke, keďže väč­šina pilo­tov je zvyk­nutá na určitý typ. Väč­ši­nou to je pro­fe­si­onálny flight con­trol­ler A2, práve od spo­loč­nosti DJI. Keby som zachá­dzal do úpl­ných detaj­lov, mag­nety, ktoré naku­pu­jeme pre výrobu vlast­ných brush­less elek­tro­mo­to­rov sú pôvodne tiež v Číny. 

Roz­hodne však nie sme závislý na dodáv­kach kom­pon­ten­tov. Kar­bó­nové telo, vážiace menej než 1 Kg, vrtule, motory aj regu­lá­tory moto­rov si vyrá­bame v ČR a to je našou obrov­skou výho­dou. Vďaka tomu máme úplnú kon­trolu nad celým pro­ce­som výroby a tým pádom aj nad kva­li­tou výsled­ného pro­duktu. Každý kom­po­nent sme pre výrobu mohli pris­pô­so­biť našim potre­bám a vyťa­žiť z neho­ma­xi­mum.

Prečo môžeme kon­ku­ro­vať cenou? Je to jed­no­du­ché. Nie sme nenaž­raný, ako ostatní (smiech) a hlavne, vstu­pu­jeme na trh v čase, kedy vidíme, že je reálne pre­dá­vať vo veľ­kom mož­stve, podľa čoho sme nasta­vili aj cenu. Aj keď sa to nezdá, výroba väč­šiny kom­po­nen­tov je nako­niec lac­nej­šia u nás, ako ich výroba v Číne. A to nespo­mí­nam ušet­rený čas.

Váš dron je prog­ra­mo­va­teľný, dokáže tak pri­stáť na vopred defi­no­va­nom mieste — zrejme jedna zo základ­ných fun­kcií komerč­ných dro­nov budúc­nosti. Sú vašim zákaz­ní­kom aj firmy majúce záu­jem o drony alebo drony vyví­jate pre verej­nosť?

Ako som už spo­mí­nal, mie­rime jedine na pro­fe­si­onálny seg­ment – teda väč­šina našich kli­en­tov sú a budú zložky ako IZS – záchranná služba, polí­cia, hasiči alebo naprí­klad hor­ská služba. Na dru­hej strane sme sa už stretli so zákaz­ní­kom, ktorý bude náš dron pou­ží­vať len ako hračku.

Čo sa týka spo­me­nu­tého auto­nóm­neho letu, jedi­nou pre­káž­kou sú zákony, ktoré ho v ČR zatiaľ nedo­vo­lujú. Náš dron však dokáže spl­niť plne auto­nómnu misiu – na tab­lete určíte body na mape, kto­rými má dron preletieť(v kaž­dom bode je možné defi­no­vať rých­losť a výšku letu). Dron potom sám vzlietne, vykoná misiu a sám od seba pri­stane na vopred defi­no­va­nom mieste. To všetko dokáže úplne sám bez zásahu člo­veka.

Čo bolo naj­ťaž­šie na usku­toč­není vášho cieľa?

Všetko! (smiech) Keďže sme sa chceli vybrať ces­tou výroby v ČR, museli sme začí­nať od nuly. Všetko u nás začína na čis­tom papieri, pokra­čuje vývo­jom a násled­ným tes­to­va­ním. Potom hľa­dáme to naj­lep­šie, čo je možné vyro­biť a fun­guje tak ako má. Než vyví­jame čokoľ­vek, je tam vždy nejaký prob­lém, ktorý je treba vyrie­šiť. Naprí­klad keď sme sa roz­hodli, že bude nutné vyro­biť vlastný regu­lá­tor k moto­rom, zis­tili sme, že na svete nie je tak­mer nikto, kto ich dokáže vyro­biť tak, ako ich potre­bu­jeme. A už vôbec nie v ČR, napriek tomu, že tu máme firmy, ktoré sa na výrobu regu­lá­to­rov priamo špe­cia­li­zujú. Vďaka tomu, že sme vývoj tejto súčias­tky dotiahli do úspeš­ného konca, mohli sme nad­via­zať spo­lu­prácu s fir­mou z úplne iného odboru, ktorá súčias­tku potre­buje tiež. 

Pri­viezť firmu ako je Fly­deo k životu nás stálo mnoho peňazí a ešte viac ner­vov. Teraz sa však všetko začína obra­cať a vidíme, že to čím sme strá­vili posledný rok nášho života malo zmy­sel.

Čita­te­lia zrejme čakajú, že si vyštu­do­vaný inži­nier, štu­du­ješ však na vyso­kej škole. Ako si zís­kal potrebné vedo­mosti?

Štu­du­jem v dru­hom roč­níku na Eko­no­mic­kej fakulte Tech­nic­kej uni­ver­zity v Liberci. Keď sa však pokú­sim porov­nať to, čo mi do života dala práca okolo Fly­dea a to, čo nás učia v škole, je to naprosto nepo­rov­na­teľné. Škola zalo­žená na memo­ri­zá­cii gra­fov a postu­pov nie je to, čo som si pod poj­mom „Eko­no­mika a mana­ge­ment medzi­ná­rod­ného obchodu“ pred­sta­vo­val. Keď som sa na hodine anglič­tiny počas pre­zen­tá­cie ima­gi­nár­nej firmy zmie­nil o tom, čomu sa venu­jem, pro­fe­sor sa na mňa len nechá­pavo poze­ral. Ale to je prob­lém, ktorý ja nevy­rie­šim…

Ako som už spo­mí­nal, všetky moje vedo­mosti o fun­go­vaní dro­nov som si naštu­do­val z inter­netu a potom ich ove­ril v praxi. Ja sa však na výrobe dronu nepo­die­lam. Hlav­ným kon­štruk­té­rom je Ing. Lukáš Kos­tka, bez kto­rého by sme sa tak ďaleko roz­hodne nedos­tali. V pod­state, keby ho nebolo, tak Fly­deo drony vôbec nevy­rába. Je veľ­kým šťas­tím, že sme člo­veka ako je on stretli.

Kde a kedy si môžu čita­te­lia drony naživo vyskú­šať?

Som rád, že sa pýtaš. V prí­pade, že by mal hocikto záu­jem o ukážku dro­nov Fly­deo, nie je prob­lém nás kon­tak­to­vať (ide­álne na môj mail jakub@flydeo.com) a dohod­núť sa na ukážke/vyskúšaní. Pre Slo­vá­kov máme jednu dobrú správu! Dňa 20.6. sa zúčast­níme akcie Deň Dro­nov na letisku v Čas­tej, kde si môže drony každý pozrieť.
 

Pre­zra­díš nám, čo chys­táte v blíz­kej dobe?

V najb­liž­šiej dobe uve­dieme na trh vlastné balis­tické padá­kové sys­témy pre drony, ktoré majú za cieľ výrazne zvý­šiť bez­peč­nosť dro­nov. Ich vývoj bol veľmi náročný a stretli sme sa pri ňom s fir­mami, ktoré nás len využili a potom odkopli. Veľmi nepekná skú­se­nosť, ale život ide ďalej a možno s ešte väč­šou moti­vá­ciou uspieť. Dnes nám padáky do záchran­ných sys­té­mov dodáva česká firma Star­tos 07, ktorá je sve­to­vou špič­kou čo sa týka padá­kov. Ich padá­kový sys­tém pou­žíva naprí­klad aj slo­ven­ský Aero­mo­bil, v kto­rom pred pár rýžd­ňami ich padák zachrá­nil ľud­ský život. Spo­lu­práca je s nimi úžasná a sme radi za každú podobnú firmu, ktorú na našej tŕnis­tej ceste sme­rom hore stret­neme.

Čo sa týka plá­nov do budúcna, uve­do­mu­jeme si, že nemô­žeme zaspať, pre­tože kon­ku­ren­cia napre­duje míľo­vými krokmi. Aj my však máme svoje plány, na kto­rých usi­lovne pra­cu­jeme a tes­tu­jeme ich. Bohu­žiaľ, viac pre­zra­diť nemô­žem, ale chys­táme „men­šiu“ revo­lú­ciu v celom obore. Sle­dujte nás na face­bo­oku a už čoskoro sa dozviete viac.

Zdroj: flydeo.com

Pridať komentár (0)