Food­lo­gic — recept na zdravý život

Martin Kráľ / 10. január 2015 / Tools a produktivita

Jesť a žiť zdravo? Schud­núť? Vedieť, čo môžete jesť a čo nie? Ak ste stále nenašli odpo­vede na tieto otázky, je možno čas obrá­tiť sa na pro­fe­si­oná­lov z Food­lo­gicu.

Čo je teda Food­lo­gic? Food­lo­gic je pre­hľadná webová apli­ká­cia, ktorá vás na roz­diel od iných strá­nok, nebude nútiť držať často krát nezmy­selné diéty. Tie sú známe skôr svo­jim jo-jo efek­tom ako svo­jou dlho­do­bou udr­ža­teľ­nos­ťou. Keďže bežné diéty nútia člo­veka jesť veci, ktoré by si bežne nedal, nastu­pujú po ukon­čení diéty rýchle návraty ku sta­rým návy­kom. 

Sku­pina ved­cov — mate­ma­ti­kov, fyzi­kov, bio­che­mi­kov, dokto­rov a prog­ra­má­to­rov pra­cuje na tom, aby sa zdravý spô­sob života nerov­nal ku tak často sklo­ňo­va­ným die­tám, ale stal sa skôr život­ným štý­lom, pris­pô­so­be­ným kaž­dému indi­vi­du­álne na mieru. Rôzne diéty, rôzne prí­stupy, rôzne nut­rienty — všetko mnoho krát bez ozaj­st­ného vedec­kého základu. Presne tu je roz­diel medzi Food­lo­gi­com a bež­nými “dié­tami”. 

Food­lo­gic využíva najak­tu­ál­nej­šie vedecké výskumy v oblasti nut­rí­cie a bio­ché­mie a pomo­cou opti­ma­li­zač­ných algo­rit­mov ti dokáže vytvo­riť doko­nalý jedál­ni­ček na dosia­hnu­tie zdra­vého tela a pek­nej postavy. Toto pre Teba žiadny “nut­ričný špe­cia­lista” uro­biť nedo­káže,” píše sa na stránke.

Food­lo­gic vám na základe vami zada­ných para­met­rov vypo­číta per­so­na­li­zo­vané nut­ričné odpo­rú­ča­nie, šité na mieru iba vám a nikomu dru­hému. Tak­tiež vám poradí, ktoré potra­viny sú pre vás vhodné a kto­rým by ste sa mali rad­šej vyhnúť. 

Na začiatku som si len zadala svoje pohla­vie, výšku, váhu a cieľ (schudnúť/ jest zdravo/ nabe­rať svaly) a špe­ciálne pre mňa mi vyrá­tal koľko jed­not­li­vých nut­rien­tov (biel­ko­vín, tukov, sacha­ri­dov) by som mala za deň zjesť”, píše Katka jedna, jedna z aktív­nych účast­ní­čok Food­lo­gicu.

Food­lo­gic neslúži iba na kori­go­va­nie vašej váhy. Pomo­cou vyvá­že­nej výživy vie presne odhad­núť ener­ge­tický výdaj vášho tela a opti­ma­li­zo­vať ho. Okrem toho uvi­díte prí­nos hlavne v pev­nej­šom zdraví a v štíh­lej línii. Ako teda vyzerá kon­krétny plán?

Čo všetko dosta­nete v cene plánu a ako sa tento zosta­vuje, náj­dete na stránke Food­lo­gicu. Naj­väčší bene­fit a záro­veň moti­vá­ciu v celom Food­lo­gicu vidím v dvoch fíču­rách, ktoré náj­dete na webov­skej stránke: Health trac­ker a Health mat­rix.

Vo Health trac­ke­rovi si môžete sle­do­vať svoje výsledky a hod­noty, inšpi­ro­vať sa novými jedál­nič­kami ostat­ných uží­va­te­ľov, sle­do­vať svoje makro i mik­ro­nut­rienty a tak postupne dosiah­nuť svoj cieľ.

V Health mat­rixe zasa viete zis­tiť, v akej teles­nej kon­dí­cii vlastne ste.

Food­lo­gic na svo­jom webe pri­sľú­bil aj mobilnú appku, ktorá je prav­de­po­dobne ešte vo výrobe. Celý plán si môžete nechať zosta­viť iba za 22 EUR. Ak vám teda záleží na vašom zdraví, bežné diéty nepo­má­hajú a chcete sa cel­kovo cítiť lep­šie, skúste tento vedecky ove­rený spô­sob zdra­vého života.

Zdroj: foodlogic.eu

Pridať komentár (0)