Ford sa pus­til do výroby bicykla, ktorý ťa upo­zorní na výmole

Tomáš Kahn / 25. júna 2015 / Tech a inovácie

Ame­rická auto­mo­bilka Ford strá­vila v posled­nom období mnoho času skú­ma­ním, ako by mohla uľah­čiť zdie­ľa­nie áut. Zdá sa však, že Ford ani zďa­leka nechce zostať iba pri štvor­ko­le­so­vých táto­šoch a púšťa sa aj do tých dvoj­ko­le­so­vých.

V noci sme sa doč­kali odha­le­nia zau­jí­ma­vého kroku auto­mo­bilky Ford. Tá sa po novom pus­tila aj do výroby bicyk­lov, tzv. smart­bi­kov — the MoDo. Nejedná sa však iba o také oby­čajné bicykle. Ich modely sú vyba­vené poho­nom a baté­riou, takže ide o elek­tro­biky. Naj­novší model bicykla od Fordu the Modo: Flex je možné ulo­žiť jed­no­du­cho do vnútra auto­mo­bilu, avšak na roz­diel od jeho pred­chod­cov sa dá aj ľahko roz­lo­žiť. Star­šie modely bicyk­lov the Modo: Me a the Modo: Pro boli men­šie a navr­hnuté tak, aby boli ide­ál­nym doprav­ným pros­tried­kom pre dochá­dza­nie do práce.

Nový model by mal byť úplne iný a Ford hovorí, že novinka je stvo­rená pre nad­šen­cov dvoch kolies. The MoDo: Flex si budete môcť jed­no­du­cho pre­po­jiť aj s vašim smartp­ho­nom. Jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších módov, ktorý ponúkne smartp­hone pri­po­jený k bicyklu, je vypo­čí­ta­nie tzv. “no sweet” trasy. V praxi to zna­mená, že smartp­hone vám pomo­cou navi­gá­cie nájde ide­álnu trasu tak, aby ste sa po ceste do práce nespo­tili a vyvi­nuli čo naj­men­šiu námahu. Okrem infor­má­cii pre leni­vých cyk­lis­tov bude smartp­hone infor­mo­vať naprí­klad aj o aktu­ál­nom počasí alebo doprav­nej situ­ácii na vašej trase. A samoz­rejme, v smartp­hone náj­dete aj navi­gá­ciu.

Zau­jí­ma­vým fak­tom je aj tvr­de­nie Fordu, ktorý pre­zra­dil, že apli­ká­cia bude dodá­vaná aj ako roz­ší­re­nie pre Apple Watch. Špe­cia­li­tou bude to, že pomo­cou špe­ciál­neho sys­tému dokáže tento bike dete­ko­vať výmole na ces­tách a upo­zor­ňo­vať na ne vodi­čov. Celý sys­tém bude sle­do­vať situ­áciu pred vami a keď ju vyhod­notí ako nebez­pečnú, začnú vaše ria­didlá vib­ro­vať. Podľa toho zis­títe, že je pred vami výmoľ, či iné nebez­pe­čen­stvo.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)