Ford sa pus­til do výro­by bicyk­la, kto­rý ťa upo­zor­ní na výmo­le

Tomáš Kahn / 25. júna 2015 / Tech a inovácie

Ame­ric­ká auto­mo­bil­ka Ford strá­vi­la v posled­nom obdo­bí mno­ho času skú­ma­ním, ako by moh­la uľah­čiť zdie­ľa­nie áut. Zdá sa však, že Ford ani zďa­le­ka nech­ce zostať iba pri štvor­ko­le­so­vých táto­šoch a púš­ťa sa aj do tých dvoj­ko­le­so­vých.

V noci sme sa doč­ka­li odha­le­nia zau­jí­ma­vé­ho kro­ku auto­mo­bil­ky Ford. Tá sa po novom pus­ti­la aj do výro­by bicyk­lov, tzv. smart­bi­kov — the MoDo. Nejed­ná sa však iba o také oby­čaj­né bicyk­le. Ich mode­ly sú vyba­ve­né poho­nom a baté­ri­ou, tak­že ide o elek­tro­bi­ky. Naj­nov­ší model bicyk­la od For­du the Modo: Flex je mož­né ulo­žiť jed­no­du­cho do vnút­ra auto­mo­bi­lu, avšak na roz­diel od jeho pred­chod­cov sa dá aj ľah­ko roz­lo­žiť. Star­šie mode­ly bicyk­lov the Modo: Me a the Modo: Pro boli men­šie a navr­hnu­té tak, aby boli ide­ál­nym doprav­ným pros­tried­kom pre dochá­dza­nie do prá­ce.

Nový model by mal byť úpl­ne iný a Ford hovo­rí, že novin­ka je stvo­re­ná pre nad­šen­cov dvoch kolies. The MoDo: Flex si bude­te môcť jed­no­du­cho pre­po­jiť aj s vašim smartp­ho­nom. Jed­ným z naj­zau­jí­ma­vej­ších módov, kto­rý ponúk­ne smartp­ho­ne pri­po­je­ný k bicyk­lu, je vypo­čí­ta­nie tzv. “no swe­et” tra­sy. V pra­xi to zna­me­ná, že smartp­ho­ne vám pomo­cou navi­gá­cie náj­de ide­ál­nu tra­su tak, aby ste sa po ces­te do prá­ce nespo­ti­li a vyvi­nu­li čo naj­men­šiu náma­hu. Okrem infor­má­cii pre leni­vých cyk­lis­tov bude smartp­ho­ne infor­mo­vať naprí­klad aj o aktu­ál­nom poča­sí ale­bo doprav­nej situ­ácii na vašej tra­se. A samoz­rej­me, v smartp­ho­ne náj­de­te aj navi­gá­ciu.

Zau­jí­ma­vým fak­tom je aj tvr­de­nie For­du, kto­rý pre­zra­dil, že apli­ká­cia bude dodá­va­ná aj ako roz­ší­re­nie pre App­le Watch. Špe­cia­li­tou bude to, že pomo­cou špe­ciál­ne­ho sys­té­mu doká­že ten­to bike dete­ko­vať výmo­le na ces­tách a upo­zor­ňo­vať na ne vodi­čov. Celý sys­tém bude sle­do­vať situ­áciu pred vami a keď ju vyhod­no­tí ako nebez­peč­nú, začnú vaše ria­did­lá vib­ro­vať. Pod­ľa toho zis­tí­te, že je pred vami výmoľ, či iné nebez­pe­čen­stvo.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)