Fran­cúz­sko zaká­zalo pou­ží­va­nie a výrobu plas­to­vých ria­dov, pohá­rov, prí­bo­rov aj vre­ciek

interez.sk / 20. septembra 2016 / Eko

Plasty sú dnes už všade okolo nás. Kto nevi­del obrov­ský plas­tový umelý ostrov v oce­áne alebo nikdy nebol na skládke odpadu si nevie dobre pred­sta­viť, koľko plastu sa vlastne na Zemi nachá­dza. Krok vpred uro­bilo Fran­cúz­sko, keď zaviedlo nový zákon, pri­čom zaká­zalo výrobu a pou­ží­va­nie plas­to­vých pred­me­tov.

Fran­cúz­sko sa snaží zabez­pe­čiť dosta­točné eko­lo­gické vedo­mie a stalo sa vôbec prvou eko­lo­gic­kou kra­ji­nou s novým záko­nom, ktorý zaka­zuje pou­ží­va­nie plas­to­vých prí­bo­rov, pohá­rov, tanie­rov a takisto aj plas­to­vých sáč­kov. Zákon, ktorý nedávno nado­bu­dol plat­nosť bol navr­hnutý stra­nou “Europe Eco­lo­gie-Gre­ens” a bol pri­jatý v roku 2015 ako súčasť plánu Ener­ge­tický pre­chod k zele­nému rastu.

Zákon je zame­raný na zvy­šo­va­nie ener­ge­tic­kých úspor, ktoré by inak boli pou­žité na výrobu ume­lých hmôt. Tento “luxus” stojí štáty doslova miliardy. Na dru­hej strane, plas­tové nádoby sú veľ­kým prob­lé­mom, hlavne po veľ­kých akciách v mes­tách, alebo aj po fes­ti­va­loch, ako som mala mož­nosť tento rok na vlastné oči vidieť. Plasty však nie sú prob­lé­mom len veľ­kých más. Sú aj prob­lé­mom jed­not­liv­cov. Po rodin­kách s deťmi, ktoré sa vyberú na pik­nik do mest­ského parku ostáva toľko plas­to­vého bor­delu, že sa na to nie­kedy nemô­žem poze­rať. Neho­vo­rím, že je taký každý, no či už si to pri­znáte alebo nie, aj vy sa možno v tejto sku­pine nachá­dzate.

plasty2foto:pixabay.com

Podľa zákona majú pro­du­centi a spo­loč­nosti, ktoré plasty využí­vajú čas do roku 2020, kedy budú musieť pre­uká­zať, že plast pri výrobe nevy­uží­vajú. To zna­mená, že ani pri balení potra­vín. Budú musieť doká­zať, že ich výrobky sú vyrá­bané eko­lo­gicky a s pomo­cou bio­lo­gic­kých mate­riá­lov, ktoré sú šetrné k život­nému pro­stre­diu a najmä také, ktoré sa budú dať recyk­lo­vať či hodiť do kom­postu. Nie­kedy mám pocit, že sa oko­lité štáty už zobu­dili, len my stále nič. Na čo vlastne ešte čakáme?

plasty3foto:pixabay.com

Samoz­rejme, nie­ktoré spo­loč­nosti sa začali proti zákonu búriť s tým, že také pro­dukty vyrá­bať nedo­kážu, a že kvôli zákonu skra­chujú ich spo­loč­nosti. Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­ností vyzvali Európ­sku komi­siu, aby uro­bila “správnu” vec a začala rea­li­zo­vať proti Fran­cúz­sku potrebné opat­re­nia. Kri­tici zákona tvr­dia, že nový zákon poru­šuje pra­vidlá Európ­skej únie a voľ­nom pohybe tovaru. A čo teda tvr­dia veľké firmy? Že spot­re­bi­te­lia, budú obaly vyha­dzo­vať vo veľ­kom v prí­rode, pre­tože budú predsa bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné. To je jeden z ich pop­red­ných argu­men­tov. Výhod tohto zákona je však oveľa viac a tento argu­ment bude zrejme trošku chabý.

plasty4foto:pixabay.com

Plast je naozaj škod­livý, aj keď to v tom krát­kom časo­vom úseku, kedy sa s ním stret­neme, nevi­díme. Obsa­huje nebez­pečné che­mické látky, ktoré sa koniec kon­cov dostá­vajú len spätne k nám, a to práve potra­vi­no­vým reťaz­com. Tieto škod­livé látky sú absor­bo­vané pôdou, na kto­rej pes­tu­jeme, dostá­vajú sa do tiel živo­čí­chov, rýb, ktoré kon­zu­mu­jeme. Je toho toľko, čo by som vám chcela o plas­toch pove­dať. Vedeli ste, že viac ako 50% výrob­kov z plastu pou­ži­jeme len jeden jediný raz a potom tieto výrobky vyha­dzu­jeme? Viete o tom, že sú ešte stále ľudia, ktorí neve­dia recyk­lo­vať správne a teda kon­ta­mi­nujú všetky ostatné plasty v kon­taj­nery? Vo Fran­cúz­sku sa ročne vyhodí až 4,73 miliárd plas­to­vých pohá­rov, pri­čom len jedno jediné per­cento skončí v recyk­lač­nej linke.

plasty5foto:pixabay.com

Samoz­rejme, pre Fran­cúz­sko je to výzva, no aj samotný obča­nia sa k nej sta­vajú čelom. Ono recyk­lá­cia je jedna vec. Druhá vec sú aspoň aké také základné poznatky o plas­toch a ostat­ných mate­riá­loch. Väč­šina plas­to­vých fliaš a tašiek je vyro­be­ných z nere­cyk­lo­va­teľ­ných dru­hov plastu, čo spô­so­buje pri trie­dení len ďal­šie a ďal­šie prob­lémy. Keď sú neskôr spa­ľo­vané, zvy­šujú sa emi­sie uhlíka a v prí­pade, že sú umiest­nené na skládke, je táto skládka úlo­žis­kom uhlíka. Nie­ktoré plasty sú dokonca zdro­jom metánu. Svet si teda ešte bude musieť chvíľku počkať na výsledky a prvé pokroky ovplyv­nené týmto záko­nom. Snáď je to správny krok a správne rie­še­nie pre túto kra­jinu.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)