Fran­cúz­sko zaká­za­lo pou­ží­va­nie a výro­bu plas­to­vých ria­dov, pohá­rov, prí­bo­rov aj vre­ciek

interez.sk / 20. septembra 2016 / Eko

Plas­ty sú dnes už vša­de oko­lo nás. Kto nevi­del obrov­ský plas­to­vý ume­lý ostrov v oce­áne ale­bo nikdy nebol na sklád­ke odpa­du si nevie dob­re pred­sta­viť, koľ­ko plas­tu sa vlast­ne na Zemi nachá­dza. Krok vpred uro­bi­lo Fran­cúz­sko, keď zavied­lo nový zákon, pri­čom zaká­za­lo výro­bu a pou­ží­va­nie plas­to­vých pred­me­tov.

Fran­cúz­sko sa sna­ží zabez­pe­čiť dosta­toč­né eko­lo­gic­ké vedo­mie a sta­lo sa vôbec prvou eko­lo­gic­kou kra­ji­nou s novým záko­nom, kto­rý zaka­zu­je pou­ží­va­nie plas­to­vých prí­bo­rov, pohá­rov, tanie­rov a takis­to aj plas­to­vých sáč­kov. Zákon, kto­rý nedáv­no nado­bu­dol plat­nosť bol navr­hnu­tý stra­nou “Euro­pe Eco­lo­gie-Gre­ens” a bol pri­ja­tý v roku 2015 ako súčasť plá­nu Ener­ge­tic­ký pre­chod k zele­né­mu ras­tu.

Zákon je zame­ra­ný na zvy­šo­va­nie ener­ge­tic­kých úspor, kto­ré by inak boli pou­ži­té na výro­bu ume­lých hmôt. Ten­to “luxus” sto­jí štá­ty doslo­va miliar­dy. Na dru­hej stra­ne, plas­to­vé nádo­by sú veľ­kým prob­lé­mom, hlav­ne po veľ­kých akciách v mes­tách, ale­bo aj po fes­ti­va­loch, ako som mala mož­nosť ten­to rok na vlast­né oči vidieť. Plas­ty však nie sú prob­lé­mom len veľ­kých más. Sú aj prob­lé­mom jed­not­liv­cov. Po rodin­kách s deť­mi, kto­ré sa vybe­rú na pik­nik do mest­ské­ho par­ku ostá­va toľ­ko plas­to­vé­ho bor­de­lu, že sa na to nie­ke­dy nemô­žem poze­rať. Neho­vo­rím, že je taký kaž­dý, no či už si to pri­zná­te ale­bo nie, aj vy sa mož­no v tej­to sku­pi­ne nachá­dza­te.

plasty2foto:pixabay.com

Pod­ľa záko­na majú pro­du­cen­ti a spo­loč­nos­ti, kto­ré plas­ty využí­va­jú čas do roku 2020, kedy budú musieť pre­uká­zať, že plast pri výro­be nevy­uží­va­jú. To zna­me­ná, že ani pri bale­ní potra­vín. Budú musieť doká­zať, že ich výrob­ky sú vyrá­ba­né eko­lo­gic­ky a s pomo­cou bio­lo­gic­kých mate­riá­lov, kto­ré sú šetr­né k život­né­mu pro­stre­diu a naj­mä také, kto­ré sa budú dať recyk­lo­vať či hodiť do kom­pos­tu. Nie­ke­dy mám pocit, že sa oko­li­té štá­ty už zobu­di­li, len my stá­le nič. Na čo vlast­ne ešte čaká­me?

plasty3foto:pixabay.com

Samoz­rej­me, nie­kto­ré spo­loč­nos­ti sa zača­li pro­ti záko­nu búriť s tým, že také pro­duk­ty vyrá­bať nedo­ká­žu, a že kvô­li záko­nu skra­chu­jú ich spo­loč­nos­ti. Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nos­tí vyzva­li Európ­sku komi­siu, aby uro­bi­la “správ­nu” vec a zača­la rea­li­zo­vať pro­ti Fran­cúz­sku potreb­né opat­re­nia. Kri­ti­ci záko­na tvr­dia, že nový zákon poru­šu­je pra­vid­lá Európ­skej únie a voľ­nom pohy­be tova­ru. A čo teda tvr­dia veľ­ké fir­my? Že spot­re­bi­te­lia, budú oba­ly vyha­dzo­vať vo veľ­kom v prí­ro­de, pre­to­že budú pred­sa bio­lo­gic­ky roz­lo­ži­teľ­né. To je jeden z ich pop­red­ných argu­men­tov. Výhod toh­to záko­na je však ove­ľa viac a ten­to argu­ment bude zrej­me troš­ku cha­bý.

plasty4foto:pixabay.com

Plast je naozaj škod­li­vý, aj keď to v tom krát­kom časo­vom úse­ku, kedy sa s ním stret­ne­me, nevi­dí­me. Obsa­hu­je nebez­peč­né che­mic­ké lát­ky, kto­ré sa koniec kon­cov dostá­va­jú len spät­ne k nám, a to prá­ve potra­vi­no­vým reťaz­com. Tie­to škod­li­vé lát­ky sú absor­bo­va­né pôdou, na kto­rej pes­tu­je­me, dostá­va­jú sa do tiel živo­čí­chov, rýb, kto­ré kon­zu­mu­je­me. Je toho toľ­ko, čo by som vám chce­la o plas­toch pove­dať. Vede­li ste, že viac ako 50% výrob­kov z plas­tu pou­ži­je­me len jeden jedi­ný raz a potom tie­to výrob­ky vyha­dzu­je­me? Vie­te o tom, že sú ešte stá­le ľudia, kto­rí neve­dia recyk­lo­vať správ­ne a teda kon­ta­mi­nu­jú všet­ky ostat­né plas­ty v kon­taj­ne­ry? Vo Fran­cúz­sku sa roč­ne vyho­dí až 4,73 miliárd plas­to­vých pohá­rov, pri­čom len jed­no jedi­né per­cen­to skon­čí v recyk­lač­nej lin­ke.

plasty5foto:pixabay.com

Samoz­rej­me, pre Fran­cúz­sko je to výzva, no aj samot­ný obča­nia sa k nej sta­va­jú čelom. Ono recyk­lá­cia je jed­na vec. Dru­há vec sú aspoň aké také základ­né poznat­ky o plas­toch a ostat­ných mate­riá­loch. Väč­ši­na plas­to­vých fliaš a tašiek je vyro­be­ných z nere­cyk­lo­va­teľ­ných dru­hov plas­tu, čo spô­so­bu­je pri trie­de­ní len ďal­šie a ďal­šie prob­lé­my. Keď sú neskôr spa­ľo­va­né, zvy­šu­jú sa emi­sie uhlí­ka a v prí­pa­de, že sú umiest­ne­né na sklád­ke, je táto sklád­ka úlo­žis­kom uhlí­ka. Nie­kto­ré plas­ty sú dokon­ca zdro­jom metá­nu. Svet si teda ešte bude musieť chvíľ­ku počkať na výsled­ky a prvé pokro­ky ovplyv­ne­né tým­to záko­nom. Snáď je to správ­ny krok a správ­ne rie­še­nie pre túto kra­ji­nu.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)