Free appka, ktorá ti umožní posie­lať ľubo­voľne veľké súbory cez tvoj smartp­hone

Ľudovít Nastišin / 1. apríl 2015 / Business

Zdie­ľa­nie obráz­kov a videí je odte­raz vďaka spus­te­niu Infi­nit pre iOS a Android omnoho jed­no­duch­šie.

Infi­nit je jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších nástro­jov pre posie­la­nie veľ­kých súbo­rov. A odte­raz je tento nástroj pre Mac a Win­dows dostupný aj na mobil­ných plat­for­mách. Táto free appka pre iOS a Android ponúka rýchly a jed­no­du­chý spô­sob posie­la­nia sto­viek obráz­kov či hodín videí vašim kole­gom a kli­en­tom naprieč via­ce­rými plat­for­mami a s žiad­nym obme­dze­ním veľ­kosti.

Tím sto­jaci za Infi­nit tak­tiež zdô­raz­ňuje, že sa nemu­síte obá­vať straty pri­po­je­nia počas trans­feru. Apli­ká­cia sa od inter­netu odpojí poza­sta­ve­ním pre­nosu a keď sa spo­je­nie obnoví, pre­nos bude pokra­čo­vať. Tak­tiež tvr­dia, že Infi­nit ponúka pre­no­sovú rých­losť 2x až 30x rých­lej­šiu ako cloud-based rie­še­nia Drop­box či WeTrans­fer. Súbory ako MP3, Excel tabuľky a PDF-ka, ktoré sú ulo­žené na Infi­nit je možné si pre­ze­rať priamo v apli­ká­cii, aby ste ich nemu­seli zby­točne expor­to­vať do ostat­ných apli­ká­cií.

Túto appku si môžete stiah­nuť pre iOS TU a Android TU.

Zdroj: creativebloq.com, Foto: creativebloq.com

Pridať komentár (0)