Gee­wa: “Kľú­čo­vá je vytrva­losť, jas­ný cieľ a ľudia.”

Filip Mikschik / 1. mája 2015 / Business

Ako sa robia mobil­né a webo­vé hry sme sa poroz­prá­va­li s Milo­šom Ender­lom, zakla­da­te­ľom GEE­WA!

Čomu sa Gee­wa vlast­ne venu­je?

Mobil­né a webo­vé hry pre viac hrá­čov vychá­dza­jú­ce z prin­cí­pov obľú­be­ných sto­lo­vých a kar­to­vých hier.

Pre­čo si roz­be­hol GEE­WA?

Pre­to­že som videl obrov­ský poten­ciál v kon­ver­gen­cii mobil­nej, webo­vej a TV zába­vy. TV žiaľ stá­le zostá­va v minu­lom sto­ro­čí, ako hovo­rí Tim Cook, ale ja pev­ne verím, že sa to už čosko­ro zme­ní a my tomu ide­me už teraz pri­pra­vo­va­ný­mi hra­mi napro­ti.

Čo je tvo­ja inšpi­rá­cia?

Tak to je samoz­rej­me veľa vecí, ale hlav­ne sú to ľudia oko­lo mňa.

Čo pova­žu­ješ za naj­väč­ší úspech GEE­WA?

Naj­väč­ším úspe­chom je jed­no­znač­ne hra Pool Live Tour, kto­rú hra­lo v čase naj­väč­šej slá­vy 2.5 mili­ó­na hrá­čov den­ne. Dnes je to 800.000 hrá­čov den­ne a my zre­teľ­ne vní­ma­me pre­sun našich hrá­čov z Face­bo­oku na mobil­né plat­for­my, na kto­ré sa s naši­mi nový­mi hra­mi zame­ria­va­me.

Aké sú tvo­je plá­ny do budúc­nos­ti?

Robiť uni­kát­ne kom­pe­ti­tív­ne hry s veľ­kým virál­nym poten­ciá­lom pre­dov­šet­kým pre mobil­né plat­for­my a aby som bol kon­krét­nej­ší, tak pre rok 2015 je to nový biliard a kví­zo­vá hra blíz­ka tele­víz­ne­mu roz­hra­niu.

Aké typy ľudí hľa­dá­te do svoj­ho tímu?

Kva­lit­ných cti­žia­dos­ti­vých a vytrva­lých tímo­vých hrá­čov s citom pre dizajn a gra­fi­ku. Aktu­ál­ne nás naj­viac tla­čí náj­de­nie tímo­vých hrá­čov v oblas­ti C# ser­ve­ro­vých vývo­já­rov, skú­se­ných 3D gra­fi­kov a ani­má­to­rov, UI dizaj­né­rov a Uni­ty deve­lo­pe­rov.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

V Čes­ku sme iní tým, že máme za sebou obrov­ský úspech, vďa­ka kto­ré­mu sme vybu­do­va­li sil­né záze­mie a zís­ka­li veľa skú­se­nos­tí v oblas­ti glo­bál­nej dis­tri­bú­cie hier pre via­ce­rých hrá­čov. Glo­bál­ne chce­me byť iní ori­gi­nál­ny­mi hra­mi, pro­stred­níc­tvom kto­rých sa ľudia zozna­mu­jú a vo finá­le sa vďa­ka nim stre­tá­va­jú aj fyzic­ky.

Kto­ré hry teraz naj­viac “frčia”?

Feno­mé­nom je kví­zo­vá hra Tri­via Crack, kto­rá potvr­dzu­je fakt, že hry na mobi­le hrá kaž­dý.

Kto­rá je tvo­ja najob­ľú­be­nej­šia?

Ak mám čas, tak si stá­le rád zahrám Slov­ný fut­bal.

Sú neja­ké aktu­ál­ne tren­dy v oblas­ti hier?

V USA začí­na­jú hrať seni­ori hry na iPa­doch, tak­že je len otáz­ka času kedy sa ten­to jav pre­ja­ví aj u nás. Osob­ne by som si prial, aby viac kva­lit­ných výu­ko­vých hier bolo aj na opač­nom póle veko­vé­ho spek­tra — teda pre malé deti.

Čo je pre teba pri budo­va­ní fir­my naj­dô­le­ži­tej­šie?

Tých fak­to­rov je samoz­rej­me viac, ale kľú­čo­vá je vytrva­losť, jas­ný cieľ, za kto­rým ide­te a ľudí s kto­rý­mi sa deň po dni k tomu cie­ľu posú­va­te.

Ako vyze­rá pra­cov­ný deň v GEE­WA?

Tvr­dá prá­ca pri pra­cov­nom sto­le, Maco­vé vti­py v kuchyn­ke, občas­né šte­ka­nie psa Cida a často­krát aj kre­a­tív­ny roz­bor celé­ho dňa u moku večer v nie­kto­rej z Kar­lín­skych krč­mi­čiek.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

Zdroj: startupjobs.cz/blog

Pridať komentár (0)