Geewa: “Kľú­čová je vytrva­losť, jasný cieľ a ľudia.”

Filip Mikschik / 1. mája 2015 / Business

Ako sa robia mobilné a webové hry sme sa poroz­prá­vali s Milo­šom Ender­lom, zakla­da­te­ľom GEEWA!

Čomu sa Geewa vlastne venuje?

Mobilné a webové hry pre viac hrá­čov vychá­dza­júce z prin­cí­pov obľú­be­ných sto­lo­vých a kar­to­vých hier.

Prečo si roz­be­hol GEEWA?

Pre­tože som videl obrov­ský poten­ciál v kon­ver­gen­cii mobil­nej, webo­vej a TV zábavy. TV žiaľ stále zostáva v minu­lom sto­ročí, ako hovorí Tim Cook, ale ja pevne verím, že sa to už čoskoro zmení a my tomu ideme už teraz pri­pra­vo­va­nými hrami naproti.

Čo je tvoja inšpi­rá­cia?

Tak to je samoz­rejme veľa vecí, ale hlavne sú to ľudia okolo mňa.

Čo pova­žu­ješ za naj­väčší úspech GEEWA?

Naj­väč­ším úspe­chom je jed­no­značne hra Pool Live Tour, ktorú hralo v čase naj­väč­šej slávy 2.5 mili­óna hrá­čov denne. Dnes je to 800.000 hrá­čov denne a my zre­teľne vní­mame pre­sun našich hrá­čov z Face­bo­oku na mobilné plat­formy, na ktoré sa s našimi novými hrami zame­ria­vame.

Aké sú tvoje plány do budúc­nosti?

Robiť uni­kátne kom­pe­ti­tívne hry s veľ­kým virál­nym poten­ciá­lom pre­dov­šet­kým pre mobilné plat­formy a aby som bol kon­krét­nejší, tak pre rok 2015 je to nový biliard a kví­zová hra blízka tele­víz­nemu roz­hra­niu.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?

Kva­lit­ných cti­žia­dos­ti­vých a vytrva­lých tímo­vých hrá­čov s citom pre dizajn a gra­fiku. Aktu­álne nás naj­viac tlačí náj­de­nie tímo­vých hrá­čov v oblasti C# ser­ve­ro­vých vývo­já­rov, skú­se­ných 3D gra­fi­kov a ani­má­to­rov, UI dizaj­né­rov a Unity deve­lo­pe­rov.

V čom ste iní ako kon­ku­ren­cia?

V Česku sme iní tým, že máme za sebou obrov­ský úspech, vďaka kto­rému sme vybu­do­vali silné záze­mie a zís­kali veľa skú­se­ností v oblasti glo­bál­nej dis­tri­bú­cie hier pre via­ce­rých hrá­čov. Glo­bálne chceme byť iní ori­gi­nál­nymi hrami, pro­stred­níc­tvom kto­rých sa ľudia zozna­mujú a vo finále sa vďaka nim stre­tá­vajú aj fyzicky.

Ktoré hry teraz naj­viac “frčia”?

Feno­mé­nom je kví­zová hra Tri­via Crack, ktorá potvr­dzuje fakt, že hry na mobile hrá každý.

Ktorá je tvoja najob­ľú­be­nej­šia?

Ak mám čas, tak si stále rád zahrám Slovný fut­bal.

Sú nejaké aktu­álne trendy v oblasti hier?

V USA začí­najú hrať seni­ori hry na iPa­doch, takže je len otázka času kedy sa tento jav pre­javí aj u nás. Osobne by som si prial, aby viac kva­lit­ných výu­ko­vých hier bolo aj na opač­nom póle veko­vého spek­tra — teda pre malé deti.

Čo je pre teba pri budo­vaní firmy naj­dô­le­ži­tej­šie?

Tých fak­to­rov je samoz­rejme viac, ale kľú­čová je vytrva­losť, jasný cieľ, za kto­rým idete a ľudí s kto­rými sa deň po dni k tomu cieľu posú­vate.

Ako vyzerá pra­covný deň v GEEWA?

Tvrdá práca pri pra­cov­nom stole, Macové vtipy v kuchynke, občasné šte­ka­nie psa Cida a často­krát aj kre­a­tívny roz­bor celého dňa u moku večer v nie­kto­rej z Kar­lín­skych krč­mi­čiek.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: startupjobs.cz/blog

Pridať komentár (0)