Gela­te­ria Mona­li­sa: Pra­vá vare­ná zmrz­li­na od benát­ske­ho maj­stra so slo­ven­skou prí­chu­ťou

Marianna Mikešová / 14. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/Monalisa

Za tým naj­lep­ším kop­če­kom stu­de­nej pochúť­ky už nemu­síš ces­to­vať do Talian­ska. Poc­ti­vé gela­to s tra­dič­nou talian­skou recep­tú­rou náj­deš aj v zmrz­li­nár­ni Mona­li­sa v našom naj­zná­mej­šom kúpeľ­nom mes­te — Pieš­ťa­noch. Táto zmrz­li­na je navy­še extra špe­ciál­na a hneď ti povie­me pre­čo.

Pieš­ťan­ci Kris­tí­na a Marek si rodin­nú kaviar­ňo-zmrz­li­ná­reň Gela­te­ria Arti­gia­na­le Mona­li­sa otvo­ri­li pred dvo­mi rok­mi a ani náho­dou neča­ka­li taký úspech. Počas tep­lých mesia­cov si pred vcho­dom kaviar­ne, pri kto­rom ťa pri­ví­ta obrov­ská maľ­ba zmrz­li­ny z kor­nút­kom z Eif­fe­lov­ky, urči­te vysto­jíš rad. Domá­ci aj turis­ti sa totiž idú pre­tr­hnúť, aby vyskú­ša­li nové prí­chu­te lahod­nej zmrz­li­ny. S Mona­li­sou máš zaru­če­né schla­de­nie tým najp­rí­jem­nej­ším spô­so­bom.

Foto: facebook.com/Monalisa

Foto: facebook.com/Monalisa

Ich zmrz­li­na však nie je len tak hoci­ja­ká. Je to pra­vé talian­ske gela­to, kto­ré sa Kris­tí­na nauči­la vyrá­bať pria­mo v Benát­kach, kde štu­do­va­la, od uzná­va­né­ho maj­stra G. Zer­bat­to, kto­rý zís­kal množ­stvom sve­to­vých oce­ne­ní. Spo­lu s Mare­kom žili dlhé roky v Talian­sku a Fran­cúz­sku a ces­to­va­li po Euró­pe. Čosko­ro však zača­li pre­mýš­ľať nad návra­tom domov a záro­veň na Slo­ven­sko chce­li pri­niesť nie­čo zo sve­ta. V Pieš­ťa­noch bolo zmrz­li­nár­ní dosť, no žiad­na kva­li­tou nezod­po­ve­da­la ich pred­sta­ve o doko­na­lom pôžit­ku. Bolo roz­hod­nu­té!

Foto: facebook.com/Monalisa

Ani štú­dium na benát­skej uni­ver­zi­te a prax v uzná­va­nej talian­skej zmrz­li­nár­ni však nesta­či­li k tomu, aby Kris­tí­na doká­za­la vyro­biť doko­na­lé gela­to. Muse­la si spra­viť ďal­ší kurz cuk­rár­stva, aby sa nauči­la špe­ciál­nu tech­no­ló­giu príp­ra­vy. V čom spo­čí­va? Vo vare­ní! Nie, nie je to vtip, tá naj­lep­šia zmrz­li­na sa totiž varí a až potom schla­dzu­je. Väč­ši­na zmrz­li­nár­ní u nás pri­tom pou­ží­va ove­ľa jed­no­duch­ší spô­sob mie­ša­nia práš­ku s vodou, no uznaj sám, že taký­to výro­bok sa na poc­ti­vé gela­to ani zďa­le­ka nechy­tá.

Foto: facebook.com/Monalisa

Foto: facebook.com/Monalisa

Kré­mo­vosť zmrz­li­ny pohá­dza, ako inak, z kva­lit­nej smo­ta­ny, mlie­ka či jogur­tu, žiad­ny prá­šok tu veru nenáj­deš. Všet­ko varia na reme­sel­nej báze pria­mo v pre­daj­ni — kaž­dý deň z čerstvých suro­vín a v malých množ­stvách. “Den­ne pre vás otvá­ra­me desiat­ky lit­rov mlie­ka a smo­ta­ny, mixu­je­me kilá čerstvé­ho ovo­cia, váži­me len tie naj­lep­šie čoko­lá­dy, vanil­ku ale­bo pis­tá­cie,” tvr­dia zmrz­li­ná­ri.

No na to, aby bola zmrz­ka zmrz­kou, potre­bu­je prí­chuť! Kris­tí­na s Mare­kom sú špe­cia­lis­ti na ori­gi­nál­ne kom­bi­ná­cie, kto­ré v širo­kom oko­lí nenáj­deš. Či už sú to viš­ne s makom, čučo­ried­ka a levan­du­ľa, pin­gu­in ale­bo novin­ka Mona­li­sa Col­la­ge, kto­rá kom­bi­nu­je mali­no­vý krém s pole­vou zo sicíl­skych pis­tá­cií.

Foto: facebook.com/Monalisa

Sna­žia sa tvo­riť pod­ľa sezó­ny, pre­to naprí­klad na jeseň vymys­le­li kom­bi­ná­ciu z tek­vi­ce hok­kai­do a ama­ret­ta. V lete zas išla na drač­ku zmrz­ka inšpi­ro­va­ná mes­tom Mala­ga, nápo­jom Moji­to či kom­bi­ná­cia liči-kokos. Nepou­ží­va­jú žiad­ne ume­lé aró­my, far­bi­vá a kon­zer­van­ty, len kvan­tum ovo­cia a prí­rod­ných ingre­dien­cií.

Foto: facebook.com/Monalisa

Mona­li­sa pote­ší aj tých, kto­rí si zmrz­li­nu kvô­li aler­gii musia odo­pie­rať. Vyrá­ba totiž tak skve­lé vegán­ske a bez­lep­ko­vé zmrz­li­ny, že vôbec nepoz­náš, že sú o nie­čo ochu­dob­ne­né. V mand­ľo­vej ti nebu­de chý­bať smo­ta­na, zastú­pia ju pra­vé mand­le a rast­lin­né mlie­ko, v man­go­vej sa o skve­lú chuť posta­rá pra­vá man­go­vá duži­na, no a vegán­ska hor­ká čoko­lá­da je jed­no­du­cho top­ka. Vybrať si tiež môžeš z vegán­ske­ho a bez­lep­ko­vé­ho kor­nút­ku.

Foto: facebook.com/Monalisa

V útul­nej kaviar­nič­ke v cen­tre Pieš­ťan si môžeš sad­núť aj na skve­lú kávu a sle­do­vať o nie­čo pokoj­nej­ší ruch mes­ta, ako naprí­klad v Bra­ti­sla­ve. Keď­že Kris­tí­na s Mare­kom chcú napre­do­vať, neus­tá­le vymýš­ľa­jú novin­ky. Okrem kop­če­ka zmrz­li­ny si pre­to môžeš dať aj ruč­ne robe­ný nanuk, fro­zen jogurt s pole­vou z pra­vé­ho ovo­cia a samoz­rej­me doko­na­lé zákus­ky.

Foto: facebook.com/Monalisa

Foto: facebook.com/Monalisa

Ani dva kop­če­ky ti nebu­dú sta­čiť a do Mona­li­sy sa sto­per­cen­tne zami­lu­ješ. :)

Pridať komentár (0)