Glass expe­ri­ment kon­čí!

Marek Schwarz / 16. januára 2015 / Tech a inovácie

Goog­le Glass čaká nová éra. Inter­ne­to­vá jed­nič­ka pred pár hodi­na­mi ozná­mi­la, že súčas­né oku­lia­re z prog­ra­mu Glass Explo­rer už nebu­dú iba expe­ri­men­tom a už sa o ne nebu­de sta­rať labo­ra­tó­rium Goog­le X. Fir­ma namies­to toho zalo­ži­la novú diví­ziu, pove­die ju skú­se­ný Tony Fadell.

Ten v 90. rokoch robil na vrec­ko­vých počí­ta­čoch u Phi­lip­se. Potom zalo­žil vlast­nú fir­mu Fuse, s kto­rou chcel vytvo­riť malič­ký hudob­ný pre­hrá­vač s pev­ným dis­kom. Nako­niec ho ale zla­ná­ril App­le, kde dohlia­dal na vznik iPo­du. V roku 2010 zalo­žil ďal­šiu spo­loč­nosť. S kole­gom Mat­tom Roger­som, kto­ré­ho poznal z App­lu, chce­li pod znač­kou Nest tvo­riť elek­tro­ni­ku pre smart domác­nosť.

V roku 2014 sa Nest Labs dostal do pazú­rov Goog­le, kto­rý za tvor­cu domá­cich ter­mos­ta­tov a dymo­vých hlá­si­čov zapla­til 3,2 miliar­dy dolá­rov. Fadell sa ale šéfo­va­nia Nestu nevzdá, bude sedieť na dvoch sto­lič­kách. Ako člo­vek, kto­rý pomo­hol zalo­žiť dve nové odvet­via, sa pokú­si nakop­núť aj biz­nis so smart oku­liar­mi.

Glass boli zatiaľ len expe­ri­ment pre vývo­já­rov a gee­kov. Oku­lia­re so zasta­ra­lým hard­vé­rom, nie prá­ve dob­rou poves­ťou a cenou 1500 dolá­rov potre­bu­jú nový smer. Goog­le zatiaľ neprez­ra­dil, čo bude s Glass v budúc­nos­ti. Ani po dvoch rokoch nová gene­rá­cia oku­lia­rov nepriš­la, ale defi­ni­tív­ny koniec to urči­te nezna­me­ná.

Vývoj bude pokra­čo­vať, súčas­ný pre­daj však dosta­ne stop­ku. Pon­de­lok 19. janu­ára bude posled­ným dňom, kedy si bude mož­né Goog­le Glass Explo­rer kúpiť. Nová gene­rá­cia by sa teore­tic­ky moh­la obja­viť na kon­fe­ren­cii I / O, kto­rú fir­ma uspo­ria­da začiat­kom leta.

Tony Fadell

zdroj: tech­nia­sia, ven­tu­re­be­at

Pridať komentár (0)