Glass expe­ri­ment končí!

Marek Schwarz / 16. januára 2015 / Tech a inovácie

Google Glass čaká nová éra. Inter­ne­tová jed­nička pred pár hodi­nami ozná­mila, že súčasné oku­liare z prog­ramu Glass Explo­rer už nebudú iba expe­ri­men­tom a už sa o ne nebude sta­rať labo­ra­tó­rium Google X. Firma namiesto toho zalo­žila novú diví­ziu, pove­die ju skú­sený Tony Fadell.

Ten v 90. rokoch robil na vrec­ko­vých počí­ta­čoch u Phi­lipse. Potom zalo­žil vlastnú firmu Fuse, s kto­rou chcel vytvo­riť maličký hudobný pre­hrá­vač s pev­ným dis­kom. Nako­niec ho ale zla­ná­ril Apple, kde dohlia­dal na vznik iPodu. V roku 2010 zalo­žil ďal­šiu spo­loč­nosť. S kole­gom Mat­tom Roger­som, kto­rého poznal z Applu, chceli pod znač­kou Nest tvo­riť elek­tro­niku pre smart domác­nosť.

V roku 2014 sa Nest Labs dostal do pazú­rov Google, ktorý za tvorcu domá­cich ter­mos­ta­tov a dymo­vých hlá­si­čov zapla­til 3,2 miliardy dolá­rov. Fadell sa ale šéfo­va­nia Nestu nevzdá, bude sedieť na dvoch sto­lič­kách. Ako člo­vek, ktorý pomo­hol zalo­žiť dve nové odvet­via, sa pokúsi nakop­núť aj biz­nis so smart oku­liarmi.

Glass boli zatiaľ len expe­ri­ment pre vývo­já­rov a gee­kov. Oku­liare so zasta­ra­lým hard­vé­rom, nie práve dob­rou poves­ťou a cenou 1500 dolá­rov potre­bujú nový smer. Google zatiaľ neprez­ra­dil, čo bude s Glass v budúc­nosti. Ani po dvoch rokoch nová gene­rá­cia oku­lia­rov neprišla, ale defi­ni­tívny koniec to určite nezna­mená.

Vývoj bude pokra­čo­vať, súčasný pre­daj však dostane stopku. Pon­de­lok 19. janu­ára bude posled­ným dňom, kedy si bude možné Google Glass Explo­rer kúpiť. Nová gene­rá­cia by sa teore­ticky mohla obja­viť na kon­fe­ren­cii I / O, ktorú firma uspo­riada začiat­kom leta.

Tony Fadell

zdroj: tech­nia­sia, ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)