Slo­ven­ský GLOB­SEC spúšťa vlastný inku­bá­tor pre mla­dých exper­tov

Sebastian Mach / 27. apríla 2016 / Business

V Ban­skej Bys­trici, na pôde Uni­ver­zity Mateja Bela, vzni­kol nový inku­bá­tor pre ambi­ci­óz­nych mla­dých ľudí.

Ini­ciá­to­rom vzniku také­hoto cen­tra je GLOB­SEC, ktorý by tu rád vycho­val budú­cich ana­ly­ti­kov, bez­peč­nost­ných a poli­tic­kých exper­tov. GLOB­SEC Aca­demy Cen­ter by tak v súčas­nej situ­ácii mohol pri­niest svetu ľudí, ktorí budú pri­pra­vení popa­so­vať sa s výzvami, ktoré najb­liž­šie roky pre sve­tovú bez­peč­nosť pri­nesú.

GLOB­SEC doká­zal veľkú vec — prak­ticky z nuly vybu­do­val kon­fe­ren­ciu sve­to­vých roz­me­rov, na kto­rej sa pra­vi­delne zúčast­ňujú tie naj­väč­šie mená sve­to­vej poli­tiky. Zalo­že­nie také­hoto cen­tra je len ďal­ším logic­kým kro­kom pri snahe GLOB­SEC-u vzde­lá­vať mla­dých ľudí v oblasti sve­to­vej bez­peč­nosti. Okrem “veľ­kého” GLOB­SECU totiž pra­vi­delne orga­ni­zuje aj podu­ja­tie GLOB­SEC Young Leaders’Forum, určené pre mla­dých líd­rov, novi­ná­rov a ana­ly­ti­kov.

Screen Shot 2016-04-27 at 14.09.03

foto: FB/Globsec

Zau­jí­ma­vos­ťou tiež je, že toto cen­trum bude otvo­rené nie­len pre slo­ven­ských štu­den­tov, práve naopak, bude otvo­rené aj pre ambi­ci­óz­nych ľudí zo zahra­ni­čia. Značka GLOB­SEC má vo svete poli­tiky nesmierny cveng, preto by do Ban­skej Bys­trice mohla pri­lá­kať veľmi zau­jí­ma­vých ľudí.

Výber UMB nie je náhodný. CEO GLOB­SEC-u Róbert Vass je absol­ven­tom práve tejto uni­ver­zity, na kto­rej odštar­to­val svoju bohatú kari­éru. Aj preto ti s ním už čoskoro pri­ne­sieme roz­ho­vor! :)

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Globsec

Pridať komentár (0)