Slo­ven­ský GLOB­SEC spúš­ťa vlast­ný inku­bá­tor pre mla­dých exper­tov

Sebastian Mach / 27. apríla 2016 / Business

V Ban­skej Bys­tri­ci, na pôde Uni­ver­zi­ty Mate­ja Bela, vzni­kol nový inku­bá­tor pre ambi­ci­óz­nych mla­dých ľudí.

Ini­ciá­to­rom vzni­ku také­ho­to cen­tra je GLOB­SEC, kto­rý by tu rád vycho­val budú­cich ana­ly­ti­kov, bez­peč­nost­ných a poli­tic­kých exper­tov. GLOB­SEC Aca­de­my Cen­ter by tak v súčas­nej situ­ácii mohol pri­niest sve­tu ľudí, kto­rí budú pri­pra­ve­ní popa­so­vať sa s výzva­mi, kto­ré najb­liž­šie roky pre sve­to­vú bez­peč­nosť pri­ne­sú.

GLOB­SEC doká­zal veľ­kú vec — prak­tic­ky z nuly vybu­do­val kon­fe­ren­ciu sve­to­vých roz­me­rov, na kto­rej sa pra­vi­del­ne zúčast­ňu­jú tie naj­väč­šie mená sve­to­vej poli­ti­ky. Zalo­že­nie také­ho­to cen­tra je len ďal­ším logic­kým kro­kom pri sna­he GLOB­SEC-u vzde­lá­vať mla­dých ľudí v oblas­ti sve­to­vej bez­peč­nos­ti. Okrem “veľ­ké­ho” GLOB­SE­CU totiž pra­vi­del­ne orga­ni­zu­je aj podu­ja­tie GLOB­SEC Young Leaders’Forum, urče­né pre mla­dých líd­rov, novi­ná­rov a ana­ly­ti­kov.

Screen Shot 2016-04-27 at 14.09.03

foto: FB/Globsec

Zau­jí­ma­vos­ťou tiež je, že toto cen­trum bude otvo­re­né nie­len pre slo­ven­ských štu­den­tov, prá­ve naopak, bude otvo­re­né aj pre ambi­ci­óz­nych ľudí zo zahra­ni­čia. Znač­ka GLOB­SEC má vo sve­te poli­ti­ky nesmier­ny cveng, pre­to by do Ban­skej Bys­tri­ce moh­la pri­lá­kať veľ­mi zau­jí­ma­vých ľudí.

Výber UMB nie je náhod­ný. CEO GLOB­SEC-u Róbert Vass je absol­ven­tom prá­ve tej­to uni­ver­zi­ty, na kto­rej odštar­to­val svo­ju boha­tú kari­é­ru. Aj pre­to ti s ním už čosko­ro pri­ne­sie­me roz­ho­vor! :)

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Globsec

Pridať komentár (0)