GoPro pred­sta­vilo naj­men­šiu kameru na svete!

Lukáš Gašparík jr. / 6. júla 2015 / Tech a inovácie

Po tom ako kon­ku­ren­cia začala tvr­dlo šlia­pať GoPro na päty, dostáva teraz tvrdý úder. GoPro uvá­dza na trh naj­men­šiu kameru s kva­li­tou nahrá­va­nia, akú majú len oni. Je zrejmé, že GoPro nechce o svoju domi­nan­ciu prísť.

GoPro dnes uviedlo na trh ďal­šiu pecku. Je ňou naj­men­šia kamera na svete v tvare kocky s roz­me­rom iba 3.8x3.8x3.8 cm. Kva­lita kamerky zostala pocho­pi­teľne zacho­vaná, ako inak. Naj­lep­šie zábery ti kamerka umožní robiť v kva­lite 1440p s 30 sním­kami za sekundu. Pri men­šom roz­lí­šení 1080p — 60 sní­mok za sekundu a pri roz­lí­šení 720p je to až neuve­ri­teľ­ných 100 sní­mok za sekundu. Kamerka je vodo­tesná už sama o sebe a bez špe­ciál­neho obalu sa s ňou doká­žeš poná­rať až do 10 met­rov hĺbky.

Veľ­kou výho­dou je jej veľ­kosť. Už ti nebude robiť prob­lém si ju jed­no­du­cho pri­pnúť na zápäs­tie, helmu, surf či pádlo. Nová kamerka The Ses­sion je veľmi jed­no­du­chá na ovlá­da­nie. V sku­toč­nosti má iba 2 tla­čidlá. To hlavné slúži na spus­te­nie a pauz­nu­tie nahrá­va­nia. Tým, že celú kamerku ovlá­daš iba jed­ným tla­čid­lom sa poda­rilo docie­liť aj väč­šiu výdrž vsta­va­nej baté­rie. Nová GoP­ročka by tak mala byť schopná nahrá­vať 1 až 2 hodiny, samoz­rejme to záleží od zvo­le­nej kva­lity nahrá­va­nia. GoPro sa takisto vyhralo aj s kva­li­tou nahrá­va­ného zvuku a novinka je vybe­vaná až dvoma mik­ro­fónmi, ktoré sa pre­pí­najú auto­ma­ticky podľa potreby a podľa toho, ktorý má v danom oka­mihu lepší zvuk.

Naj­men­šia GoPro kamerka nie o nič chu­dob­nej­šia ako jej väč­šie kole­gyne. Takisto je vyba­vená Wi-Fi pri­po­je­ním, pomo­cou kto­rého ju môžeš bez prob­lé­mov ovlá­dať aj zo svojho smartp­honu. CEO GoPro Nick Wood­man pre­zra­dil, že na vývoji naj­men­šej kamerky pra­co­vali v GoPro až 3 roky. “Je jasné, že veľ­kosť kamerky sa musela nie­kde pre­ja­viť, preto sme sa roz­hodli ju nevy­ba­viť naprí­klad nahrá­va­ním v 4K kva­lite.”

Nová Gop­ročka sa ešte nepre­dáva, ak však máš o ňu už teraz záu­jem, môžeš sa pri­hlá­siť na stránke GoPro a hneď ako sa dostane do pre­daja, budeš infor­mo­vaný. Stať by sa tak malo už 12. júla. A cena? Naj­men­šia GoPro kamerka by sa mala pre­dá­vať 429,99€.

No čo GoPro maniaci, kto kupuje novú GoP­ročku? :)

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)