Google daruje štu­den­tom a uči­te­ľom neob­me­dzený pries­tor v úlo­žisku Drive

Kika Besedičová / 1. október 2014 / Tools a produktivita

Začiat­kom leta uvie­dol Google nový prog­ram Drive for Work. Firmy si aspoň s pia­timi zamest­nan­cami môžu objed­nať clou­dové úlo­žisko s neob­me­dze­nou kapa­ci­tou, a to len za 10 dolá­rov na mesiac. Včera Google ozná­mil Drive for Edu­ca­tion, ktorý tiež sľu­buje neob­me­dzený pries­tor, ale navyše je pre uči­te­ľov a štu­den­tov zadarmo. 

Služba sa stane súčas­ťou Google Apps for Edu­ca­tion, ktorá je tiež zadarmo. Prí­stup si ale musí dojed­nať samotná škola, nie jej štu­denti. Google sľu­buje, že ulo­žené dáta vždy vaše. Šif­ruje ich pri ceste do cloudu a tiež na ser­ve­roch. Každý ulo­žený súbor môže mať 5 TB.

Neob­me­dzený pries­tor bude dostupný v nasle­du­jú­cich týžd­ňoch. Zatiaľ stále platí súčasná ponuka, že zadarmo je len 30 GB, za 5 dolá­rov možno pri­kú­piť ďal­ších 100 GB a exis­tuje aj pau­šál s 16 TB. A prečo si Google štu­dentmi takto roz­maz­náva? Z rov­na­kého dôvodu, prečo má toľko výhod­ných škol­ských prog­ra­mov aj Mic­ro­soft. Štu­denti si na tamoj­šie pro­stre­die a apli­ká­cie tak zvyknú, že vyjdú školu, tak budú chcieť sys­tém pou­ží­vať aj doma alebo v práci. Alebo vo svo­jom star­tupe :).

Zdroj: google

Pridať komentár (0)